ตอบทุกคำถาม

เกี่ยวกับสินเชื่อ

ที่ดิน

ตอบ :

เงินติดล้อรับพิจารณาโฉนดที่ปลอดภาระผูกพันเท่านั้น โดยประเภทโฉนดที่รับพิจารณา ได้แก่

 1. นส.3ก : บ้าน และที่ดิน (ครุฑสีเขียว)
 2. นส.4 : บ้าน และที่ดิน (ครุฑสีแดง)

*ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในโฉนดต้องเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวและชื่อ-นามสกุลตรงกับผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น

ตอบ :

คุณสมบัติผู้จัดสินเชื่อเพื่อคนมีที่ดิน สมัครง่าย ได้เงินไว เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้ยื่นจัดสินเชื่ออายุตั้งแต่ 21-70 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รับนิติบุคคล)
 3. ไม่มีกำหนดระยะเวลาถือครองกรรมสิทธิ์ ถือครองกี่วันก็ยื่นเรื่องได้
 4. สมัครได้ทุกอาชีพ
  1. ลูกจ้าง หรือพนักงานประจำ มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
  2. ธุรกิจส่วนตัว มีอายุกิจการตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

ตอบ :

เอกสารที่ใช้ในการยื่นเรื่องจัดสินเชื่อ มีเพียง 4 รายการ ดังนี้

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อตรงกับผู้กู้)
 3. โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง)
 4. หนังสือรับรองราคาประเมินพร้อมใบเสร็จรับเงิน และ ใบรับค่าพยานจากกรมที่ดิน (อายุไม่เกิน 30 วัน)

หากจำเป็นต้องมีเอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา จะมีเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ตอบ :

เงินติดล้อยังไม่มีบริการสินเชื่อเพื่อคนมีที่ดินบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี

ตอบ :

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.70% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 15% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน)

ตอบ :

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท โดยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่ดิน และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ตอบ :

ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติ 1-3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน

ตอบ :

จัดสินเชื่อเพื่อคนมีที่ดินกับเงินติดล้อ ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ค้ำประกัน

ตอบ :

สำหรับการขอสินเชื่อเพื่อคนมีที่ดิน ปัจจุบันลูกค้าสามารถจัดได้ 1 โฉนดต่อ 1 สัญญา แต่หากครอบครองหลายโฉนด ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อมากกว่า 1 สัญญาได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

ตอบ :

ระยะเวลาผ่อนชำระ ตั้งแต่ 12 - 60 งวด

ตอบ :

ปิดเมื่อไหร่ก็ได้ โดยดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ปิดบัญชีเท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง

ตอบ :

หลังจากที่ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะได้รับโฉนดคืนภายใน 15 วันทำการ

ตอบ :

ได้ โดยสามารถแจ้งอาชีพและแหล่งที่มาของรายได้แทนเอกสารแสดงรายได้กับน้องพนักงานสาขาได้เลย