หน้าแรก ตอบทุกคำถาม เกี่ยวกับสินเชื่อ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

ตอบทุกคำถาม

เกี่ยวกับสินเชื่อ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

ตอบ :

เอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • เอกสารแสดงรายได้ (กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
  หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารอื่นๆ กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว แจ้งแหล่งที่มาของรายได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตอบ :

เงินติดล้อ มีสินเชื่อ 2 แบบ คือ

 • แบบมีผู้ค้ำประกัน
 • แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และคุณสมบัติเจ้าของเล่มทะเบียนรถ เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และสำหรับสินเชื่อรถบรรทุก ต้องมีคนค้ำทุกกรณี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตอบ :

เงินติดล้อมีอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์
และรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ดังนี้

 1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันแล้ว
  ไม่เกิน 24% ต่อปี
 2. ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ (กรณีค้างชำระ)
  • ค่างวด 1 งวด คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้
  • ค่างวดตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้
 3. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน คิดค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อครั้ง
 4. ค่าอากรณ์แสตมป์ คิดค่าธรรมเนียมตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตรา
  ที่กฎหมายเรียกเก็บ

หมายเหตุ

 • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
  เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้า
 • รอบการทวงถามหนี้หมายความว่ารอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามหนี้โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ของงวดนั้นจนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้งวดถัดไป ทั้งนี้ การนับหนึ่งรอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

ลูกค้าสามารถศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อของเงินติดล้อได้ ที่นี่

ตอบ :

ยื่นขอสินเชื่อกับเงินติดล้อได้ ถ้าทะเบียนรถขาดต่อภาษีไม่เกิน 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตอบ :

ลูกค้าสามารถผ่อนชำระสินเชื่อได้ตั้งแต่ 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาเงินติดล้อใกล้บ้าน หรือติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-088-0880 ได้ตลอด 24 ชม.