หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สิทธิผู้บริโภค

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (Right to be informed)
1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (Right to be informed)
ผลิตภัณฑ์
  • ผู้บริโภคต้องได้รับการชี้แจงถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของบริษัทอย่างชัดเจน
  • ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไข อย่างครบถ้วน
  • ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลการโฆษณา หรือการใช้สื่อการตลาดในการส่งเสริมการขายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
บุคลากรหรือกระบวนการ
  • ผู้บริโภคต้องได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ระบุลักษณะพิเศษ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไข การชำระเงินด้วยถ้อยคำกระชับ เข้าใจง่าย ตามรูปแบบที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
สิทธิที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ (Right to choose)
2. สิทธิที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ (Right to choose)
บุคลากรหรือกระบวนการ
  • ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจเลือก หรือปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างอิสระ
  • ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์หลักควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัท และบริษัทต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกหรือปฏิเสธการซื้อ ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังกล่าว
  • ผู้บริโภคมีสิทธิให้คำยินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญาการซื้อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท
สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (Right to be heard)
3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (Right to be heard)
บุคลากรหรือกระบวนการ
  • ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ หรือร้องเรียน และติดตามผลการร้องเรียน ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 088-088-0880)
  • ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา รับและดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยว กับบริการทางการเงิน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน โดยผู้บริโภคสามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ได้ที่หมาย เลขโทรศัพท์ 1213
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (Right to redress)
4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (Right to redress)
บุคลากรหรือกระบวนการ
  • ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายของการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจ หรือประมาท เลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
มีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เงินติดล้อ Call Center โทร 088-088-0880 หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213