หน้าแรก ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
(Whistleblowing Channel)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Channel) เพื่อส่งเสริมให้มีการรายงานการกระทำของพนักงานและผู้บริหารที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบาย ระเบียบปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการและแก้ไขปรับปรุงอย่างทันท่วงทีและเป็นธรรม พร้อมทั้งมีมาตรการปกป้อง คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม

ท่านสามารถแจ้งเบาะแส โดย

  1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏในเว็บไซต์ คลิก หรือ

  2. ส่งอีเมล์มาที่ [email protected] หรือ

  3. แจ้งเบาะแส มาที่ Ombudsperson โดยส่งจดหมาย หรือโทรศัพท์

    • ผู้อำนวยการแผนกแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-792-1860 หรือ
    • ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและป้องกันการทุจริต บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-792-1888 ต่อ 5200
  4. ส่งจดหมาย มาที่ “ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน” หรือ “ผู้บริหารฝ่ายกำกับธุรกรรม” บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กรณีต้องการร้องเรียน แนะนำ ชมเชยบริการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสาขา หรือเรื่องอื่น ๆ โปรดแจ้งที่นี่คลิก

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

โปรดกรอกรายละเอียดตามรายการด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ