แจ้งทุกการอัปเดต

แจ้งยกเลิกระบบสะสมแต้ม

แจ้งยกเลิกระบบสะสมแต้ม
และแลกของรางวัลบนแอปเงินติดล้อ

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ขอเรียนแจ้งสมาชิกแต้มติดล้อ เรื่องยกเลิกระบบสะสมแต้มและแลกของรางวัลบนแอปพลิเคชัน “เงินติดล้อ” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สมาชิกยังคงใช้แต้มที่สะสมในบัญชีเพื่อแลกของรางวัลในเมนู “แลกของรางวัล” ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้

การได้รับแต้มสะสม

 1. ยกเลิกการให้คะแนนจากการร่วมกิจกรรม และเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 2. การแนะนำเพื่อน รับแต้มสะสมถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 3. การสมัครสมาชิก รับแต้มสะสมถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 4. การซื้อ พ.ร.บ รถยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชัน รับแต้มสะสมถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 5. การเปิดบัตรสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ หรือ บัตรสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซด์ ผ่านแอปพลิเคชัน รับแต้มสะสมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (สงวนสิทธิ์งดให้แต้มกรณีทำบัตรหายและทำบัตรใหม่)

การแลกแต้มรับของรางวัล

สมาชิกสามารถแลกรับของรางวัลได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 • สมาชิกแต้มติดล้อทุกท่านยอมรับ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ภายใต้ “แต้มติดล้อ” (การเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันเงินติดล้อ)
 • ผู้มีสิทธิประโยชน์จากแต้มติดล้อ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากบริษัทฯ และมีสิทธิ์จำกัดเพียง 1 คน ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีผู้ใดเคยเป็นผู้ใช้งานและปิดบัญชีเก่าไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแต้มสะสมที่ผู้ใช้งานเคยมีสิทธิได้รับจากบัญชีเก่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 • สมาชิกแต้มติดล้อมี 4 ระดับ คือ (1) ระดับล้อทองแดง (2) ระดับล้อเงิน (3) ระดับล้อทอง (4) ระดับล้อเพชร การปรับระดับสมาชิกจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นลูกค้าเงินติดล้อและถือครองผลิตภัณฑ์ที่กำหนดติดต่อกัน
 • สมาชิกระดับล้อทองแดงจะได้รับแต้มสะสมทันที 50 แต้ม หลังสมัครบัญชีผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาการรับแต้มถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น)
 • ยอดแต้มสะสมมีอายุ และใช้แลกสิทธิพิเศษได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเงินติดล้อจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกระดับทองแดง เมื่อดาวน์โหลดและสมัครเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อ สมาชิกระดับทองแดงที่มีผลิตภัณฑ์ของเงินติดล้อและระบุหมายเลขบัตรประชาชน ระบบจะปรับระดับสมาชิกเป็นระดับล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชรโดยอัตโนมัติ
 • หลังจากได้รับการเลื่อนสถานะระดับสมาชิกแล้ว สถานภาพสมาชิกระดับล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชรจะคงอยู่ตลอดอายุสัญญาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่สมาชิกถือครองอยู่ และสมาชิกจะต้องถือครองอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯตามเงื่อนไขระดับสมาชิก ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกในระดับล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือประกันที่จ่ายค่างวดรายเดือนหรือจ่ายสด เพื่อคงสถานภาพระดับสมาชิกล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชรไว้
 • สมาชิกสามารถรับแต้มสะสมได้จากการร่วมกิจกรรม เล่นเกม ซื้อ/สมัครผลิตภัณฑ์เงินติดล้อผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อเท่านั้น แต้มสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • แต้มสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หากไม่มีการนำแต้มสะสมไปใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเรียกคืนได้และไม่มีการชดเชยใดๆในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแต้มสะสมที่ไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลาอายุของแต้มสะสม
 • ของรางวัลที่ใช้สิทธิ์แลกแต้มสะสมไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สถานะของสมาชิกแต้มติดล้อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนเจ้าของได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสถานะสมาชิกเพื่อตรวจสอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก และบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกสถานะสมาชิกได้ทันที หากพบว่าสมาชิกทุจริต หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการสมัครสมาชิกหรือการสมัคร/ใช้งานแอปพลิเคชันเงินติดล้อ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำทุจริตใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนแต้มสะสมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ ในทุกกรณี
 • สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่จะได้รับจากทางบริษัทฯ รวมไปถึงความผิดพลาดเกี่ยวกับคะแนนสะสม อันเกิดจากข้อมูลที่ไม่ตรงกันของสมาชิก ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลโดยโทรแจ้งเงินติดล้อ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 088-088-0880
 • หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแต้มสะสม สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการ สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และแจ้งปัญหาต่างๆ ผ่านคอลเซ็นเตอร์ เงินติดล้อ โทร. 088-088-0880