คุณแม่ตั้งครรภ์ เบิกค่าคลอดประกันสังคมยังไง ได้กี่บาท

คุณแม่ตั้งครรภ์ เบิกค่าคลอดประกันสังคมยังไง ได้กี่บาท
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

อย่าลืมเช็คสิทธิประกันสังคม เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับ นอกจากการลงทะเบียนคนว่างงานจะเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่โดดเด่นของผู้ประกันตนแล้ว การเบิกค่าคลอดประกันสังคม ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีความสำคัญกับคุณแม่ตั้งครรภ์ เงินจำนวนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงแรกของการเลี้ยงดูบุตรได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย เงินติดล้อจะมาแนะนำวิธีเบิกค่าคลอดประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับ

ใครมีสิทธิ์เบิกค่าคลอดประกันสังคมได้บ้าง

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรได้ แม้ว่าภรรยาจะไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แต่ถ้าสามีเป็นผู้ประกันตนก็สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้เช่นกัน มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

 • ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมามากกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันคลอดบุตร จึงจะมีสิทธิ์เบิกค่าคลอดประกันสังคมได้ 
 • กรณีที่ทั้งสามี และภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ สามารถเลือกใช้สิทธิ์เบิกค่าคลอดประกันสังคมได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนบุตรที่คลอดในแต่ละครั้ง

เบิกค่าคลอดประกันสังคมอะไรได้บ้าง

เบิกค่าคลอดประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรได้ทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้

 1. เบิกค่าฝากครรภ์ แบ่งจ่ายเป็น 5 ครั้งตามช่วงอายุครรภ์ วงเงินรวม 1,500 บาท

- อายุครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท

- อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท

- อายุครรภ์ 20-28 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท

- อายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท

- อายุครรภ์ 32-40 สัปดาห์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท

*หมายเหตุ ค่าฝากครรภ์ผู้ประกันตนสามารถยื่นเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 1. เบิกค่าคลอดบุตร เหมาจ่ายวงเงิน 15,000 บาทต่อครั้ง สามารถเบิกได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
 2. เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
 3. เบิกค่าชดเชยกรณีแท้งบุตร โดยต้องมีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์
 4. เบิกเงินสงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ครั้งละไม่เกิน 3 คน กรณีครรภ์แฝดเบิกได้ 1,200 บาทต่อเดือน

วิธีการเบิกค่าคลอดประกันสังคม

ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่คลอด ด้วยการยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ หรือยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคม มีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ sso.go.th/wpr/
 • ถ้าไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน เลือก ‘สมัครสมาชิก’ 
 • เข้าสู่ระบบด้วยการกรอก ‘เลขบัตรประจำตัวประชาชน’ และ ‘รหัสผ่าน’ 
 • เลือก ‘ระบบ e-Self Service’
 • เลือก ‘ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน’
 • เลือก ‘คลอดบุตร’
 • เลือก ‘ค่าคลอดบุตร’
 • กรอกข้อมูล เลือกสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกติดต่อ พร้อมอัปโหลดเอกสารให้เรียบร้อย

เบิกค่าคลอดประกันสังคมใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน (สปส. 2-01) กรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ยื่นคำขอ
 • สูติบัตรพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบเอกสารของคู่แฝดด้วย)
 • ถ้าคุณพ่อเป็นผู้ยื่นคำขอ ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนมาแทน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกของผู้ยื่นคำขอ

เช็คผลอนุมัติเงินค่าคลอดบุตรได้ที่ไหนบ้าง

เงินคลอดบุตรประกันสังคมกี่วันได้? เมื่อผู้ประกันตนยื่นเอกสารเบิกค่าคลอดบุตรเรียบร้อยแล้ว ประกันสังคมจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ ในการตรวจสอบเอกสารเพื่อทำการอนุมัติ หลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ โดยผู้ประกันตนสามารถเช็คผลอนุมัติเงินค่าคลอดบุตรได้หลายช่องทาง ดังนี้

 • เว็บไซต์ประกันสังคม sso.go.th/wpr/ เลือก ‘ตรวจสอบการรับเงินค่าคลอดบุตร’ ระบบจะแสดงผลอนุมัติให้ทราบ
 • แอปพลิเคชัน SSO Connect ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ Android/iOS แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู ‘สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร’ เพื่อเช็คผลอนุมัติเงินค่าคลอดบุตร
 • ติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 6 เพื่อสอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลอนุมัติ
 • สอบถามข้อมูลด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้าน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบและแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบ

สรุป คุณแม่ตั้งครรภ์ อย่าลืมเบิกค่าคลอดประกันสังคม

เงินคลอดบุตรจากประกันสังคม เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์ หรือเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงานเพื่อการคลอด โดยผู้ประกันตนทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ แต่ถ้าเบิกค่าคลอดประกันสังคมแล้วไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตรในระยะแรก เงินติดล้อมีบริการสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนรถเป็นเงินได้ง่ายๆ และยังมีรถไว้ใช้งานตามปกติ ให้คุณมีเงินเพียงพอสำหรับการเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยในช่วงสำคัญนี้ ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีกำลังใจในการดูแลลูกน้อยได้มากยิ่งขึ้น

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น