แรงงานต่างด้าวทำงานในไทยได้อย่างถูกกฎหมายผ่าน MOU

แรงงานต่างด้าวทำงานในไทยได้อย่างถูกกฎหมายผ่าน MOU
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

แรงงานต่างด้าว อีกหนึ่งกำลังสำคัญที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ภาคบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ กฎหมายยังกำหนดให้แรงงานต่างด้าวได้รับค่าแรงขั้นต่ำเหมือนกับแรงงานไทยด้วย ถือเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องพึ่งพา เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน มาทำความเข้าใจกันว่า การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายต้องทำยังไงบ้าง

การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว ต้องแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวกับสำนักจัดหางานกรุงเทพฯ หรือสำนักงานจังหวัดก่อน ว่าคุณจะได้รับโควต้าไหม เมื่อได้รับอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าวได้ กรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการมีโควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว จากนั้นจึงยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ กรมการจัดหางานจะประสานกับประเทศต้นทาง เพื่อคัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ

แรงงานต่างด้าว MOU คืออะไร

แรงงานต่างด้าว MOU คือ แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับประเทศต้นทางของแรงงาน โดยบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ระบุรายละเอียดเงื่อนไขการนำแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย โดยประเทศที่มีการลงนาม MOU ด้านแรงงานกับไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

แรงงานต่างด้าว MOU เปลี่ยนนายจ้างได้ไหม เงินติดล้อสรุปให้

แรงงานต่างด้าว MOU หรือแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ยกเว้น 4 กรณี คือ

 1. นายจ้างเสียชีวิต 
 2. นายจ้างเลิกกิจการ
 3. นายจ้างกระทำทารุณกรรม
 4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

สิทธิ์ในการทำงานของแรงงานต่างด้าว MOU

แรงงานต่างด้าว MOU จะได้รับสิทธิ์ในการทำงานเป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 ปี เมื่อครบ 2 ปีแรก จะสามารถขอต่ออายุการทำงานได้อีก 2 ปี รวมระยะเวลาการทำงานทั้งสิ้น 4 ปี โดยจะต้องดำเนินการต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ถ้าเกินกำหนดเวลาจะถือว่าใบอนุญาตทำงานขาด ทำให้ต้องเสียค่าปรับ และดำเนินการทำ MOU ใหม่เท่านั้น

นายจ้างอย่าลืมต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

ก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ นายจ้างต้องดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว หรือลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว กับกรมการจัดหางานก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน e-workpermit.doe.go.th หรือที่สำนักจัดหางานตามเขตพื้นที่ สำนักจัดหางานจังหวัด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ฉบับละ 900 บาท 

เอกสารแรงงานที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • การตรวจลงตราวีซ่า
 • รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม.
 • หนังสือรับรองการจ้าง (แบบ บต. 46)
 • หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)

บัตรชมพูต่างด้าว ไม่ได้เป็นการรับรองสิทธิ์ในการทำงาน

กรมการปกครองทำบัตรชมพูตามระเบียบของสำนักทะเบียนกลางให้กับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย สำหรับ 3 สัญชาติ คือ พม่า กัมพูชา และลาว ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเท่านั้น บัตรชมพูต่างด้าวมีได้ทั้งแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้าง แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน และผู้ติดตาม

บัตรชมพูต่างด้าว

ความสำคัญของบัตรชมพูต่างด้าว คือ เพื่อให้กลุ่มบุคคลต่างด้าวมีเอกสารแสดงตนที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อขอรับสิทธิ์หรือบริการต่าง ๆ ที่พึงมีตามกฎหมายกำหนด แต่การถือบัตรชมพูไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะการเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายคนเข้าเมือง เนื่องจากบัตรชมพูไม่ใช่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่สามารถใช้แทนหนังสือเดินทางได้

ลักษณะของบัตรชมพูเป็นยังไง

บัตรชมพูจะมี 2 บัตรในบัตรเดียว คือ 

 • ด้านหน้าบัตร เป็นบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัว 13 หลัก ระบุรายละเอียดสำคัญของผู้ถือบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ และรูปถ่าย มีหน้าตาคล้ายกับบัตรประชาชนของคนไทย
 • ด้านหลังบัตร เป็นใบอนุญาตทำงาน แบ่งออกเป็น 3 สีคือ
  • สีเขียว-แรงงานพม่า
  • สีฟ้า-แรงงานลาว
  • สีน้ำตาล-แรงงานกัมพูชา

ดังนั้น บัตรชมพูและใบอนุญาตทำงานจึงเป็นเอกสารคนละประเภท มีจุดประสงค์แตกต่างกัน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมายจำเป็นต้องมีทั้งบัตรชมพู และใบอนุญาตทำงานด้วย

สรุป การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แรงงานต่างด้าวที่อยากทำงานในไทย ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างถูกต้อง ส่วนนายจ้างก็ควรจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของนายจ้าง สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญกับปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ รถบรรทุกของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นเงินทุนก้อนโตกับสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกที่เงินติดล้อ ให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่พลาดทุกโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น