หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จับมือ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ให้ความรู้ด้านการเงิน

เงินติดล้อ จับมือ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ให้ความรู้ด้านการเงิน

22 กรกฎาคม 2563
เงินติดล้อ จับมือ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ให้ความรู้ด้านการเงิน

เงินติดล้อ จับมือ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดโครงการ “วางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินผ่านกิจกรรมสนุกสอดแทรกสาระ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงโทษของการพนัน ผ่านกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนที่ร่วมโครงการกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ทั่วประเทศ โดยมีนายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (แถวยืนคนที่ 5 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม และ นายธนากร คมกฤส (แถวยืนที่ 6 จากขวา) เลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรม ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย การออม และการจัดการด้านการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึง วิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน ให้แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และผู้นำชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้การสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินสามารถขยายอย่างต่อเนื่อง เงินติดล้อจึงจับมือพันธมิตรสร้างโอกาสร่วมกันผ่านโครงการ และ หน่วยงาน อาทิ

  1. “โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เพื่อสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการจัดการเงินและการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดที่กำลังจะพ้นโทษ สามารถกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมตามปกติ

  2. “โครงการ ๙ สู่ชีวิตพอเพียง” โดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านการเงิน และโทษของการพนัน ผ่านหลักสูตร “วางแผนการเงิน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ผ่านผู้นำชุมชนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

    1. ทีมนำ จัดอบรมให้ความรู้ผู้ฝึกสอน (Train the Trainers) เป็นการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ความสามารถด้านการฝึกสอนกับกลุ่มชุมชนโดยรอบภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งขณะนี้ได้ฝึกสอนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 60 คน
    2. ทีมหนุน จัดอบรมให้ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน และติดตามผลการจัดอบรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้จัดอบรมทั้งสิ้นกว่า 113 คน
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น