หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ สร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ก้าวพลาด ภายใต้ “โครงการกำลังใจ”

เงินติดล้อ สร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ก้าวพลาด ภายใต้ “โครงการกำลังใจ”

24 กรกฎาคม 2562
เงินติดล้อ สร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ก้าวพลาด ภายใต้ “โครงการกำลังใจ”

เงินติดล้อ ผู้นำในการให้สินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและโบรกเกอร์ประกันภัย ร่วมกับ กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้ก้าวพลาด ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ “โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ ผู้ก้าวพลาดให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและไม่หวนทำผิดซ้ำ โดยมี นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด นางจิรภา สินธุนาวา (ที่ 4 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และนางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงาน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2556 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ในปี 2558 โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย และการออมเพื่อการลงทุน โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อชี้แนะให้ทุกคนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล รวมไปถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับวิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และต่อมาได้ขยายสู่กลุ่มผู้ก้าวพลาดผ่านการสนับสนุน “โครงการกำลังใจในพระดำริฯ” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ และเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้า จนถึงปัจจุบัน เงินติดล้อได้จัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชนไปแล้ว 109 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 2,765 คน มีอาสาสมัครชาวเงินติดล้อเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 796 คน นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมผู้ก้าวพลาดจำนวนกว่า 120 คน จาก 3 เรือนจำ และจัดอบรมผู้คุมเรือนจำและผู้คุมประพฤติในกิจกรรม Train the Trainer แล้วกว่า 100 คน

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 10 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น