หน้าแรก > ข่าวสาร > องค์กร > เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34

เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34

เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34
เงินติดล้อ สนับสนุนสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ จัดอบรมโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34 (New Investors Program for Society: NIP-S 34) ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-4 ไม่จำกัดคณะ/สาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและตลาดทุน รวมทั้งความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส่งเสริมแนวคิดของเยาวชนให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

Back to top