หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34

เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34

06 มกราคม 2564
เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34

เงินติดล้อ สนับสนุนสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ จัดอบรมโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34 (New Investors Program for Society: NIP-S 34) ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-4 ไม่จำกัดคณะ/สาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและตลาดทุน รวมทั้งความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส่งเสริมแนวคิดของเยาวชนให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 1 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น