หน้าแรก > บทความ > ไลฟ์สไตล์ > เงินประกันสังคมที่จ่ายทุกเดือน ให้สิทธิอะไรแก่เราบ้าง

เงินประกันสังคมที่จ่ายทุกเดือน ให้สิทธิอะไรแก่เราบ้าง

VIEW 12261 คน
เงินประกันสังคมที่จ่ายทุกเดือน ให้สิทธิอะไรแก่เราบ้าง

สำหรับใครที่เป็นพนักงานประจำต่างก็ต้องรู้จักกับประกันสังคมอย่างแน่นอน เพราะในทุกๆ เดือนส่วนหนึ่งของเงินเดือนจะถูกหักออกไปเป็นเงินประกันสังคมนั่นเอง แต่สงสัยกันหรือไม่ว่าเงินที่ถูกหักออกไปนั้น ถูกนำไปใช้เพื่ออะไร และให้สิทธิอะไรแก่เราบ้างนะ?

มาดูกันว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายไปในทุกๆ เดือนนั้น ให้สิทธิพิเศษและการคุ้มครองใดกับเราบ้าง หาคำตอบได้ภายในบทความนี้เลยครับ!

ไขข้องสงสัย! เงินประกันสังคมที่จ่ายไป มอบสิทธิพิเศษอะไรแก่เราบ้าง

มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเงินประกันสังคมที่ถูกหักไปนั้น มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองจากรัฐบาลเพื่อสร้างมั่นคงให้กับประชาชน โดยจะหักเป็นจำนวนทั้งหมด 5% ของเงินเดือน แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

จำนวนเงินที่จ่ายไป 750 บาทนั้น จะถุกแบ่งออกเป็น 3 สิทธิคุ้มครอง ได้แก่

 • ส่วนที่ 1: 225 บาท จะถูกนำไปคุ้มครองในแง่ของสุขภาพ การคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต แต่ถ้าสิทธินี้ไม่เคยถูกใช้ เงินจำนวนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้รับคืน
 • ส่วนที่ 2: 75 บาท จะถูกนำมาใช้เป็นเงินสมทบกรณีว่างงาน หรือตกงาน แต่ถ้าสิทธินี้ไม่เคยถูกใช้ เงินจำนวนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้รับคืนเช่นเดียวกัน
 • ส่วนที่ 3: 450 บาท จะถูกเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ หรือเรียกว่า “กองทุนชราภาพ” โดยจะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

ซึ่งแต่ละสิทธินั้นมีรายละเอียดการคุ้มครองด้วยกัน ดังนี้

สิทธิคุ้มครองด้านสุขภาพ

 • กรณีเจ็บป่วย

  เงื่อนไข: ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเข้ารับการรักษา

  คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา รวมถึงค่าอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค บริการด้านทันตกรรม การปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนอวัยวะกระจกตา และเงินทดแทนขาดรายได้ขณะเจ็บป่วยอีกด้วย

  เบิกค่าคลอดบุตร
 • เบิกค่าคลอดบุตร

  เงื่อนไข: ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนคลอดบุตร

  ค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายได้ 13,000 บาทต่อการคลอด 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) สามารถเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน (เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

  เงินสมทบกรณีทุพพลภาพ
 • เงินสมทบกรณีทุพพลภาพ

  เงื่อนไข: ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นทุพพลภาพ

  สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง (เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ) และได้รับเงินทดแทนขาดรายได้เป็นอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ยในทุกๆ เดือนตลอดชีวิต

  รวมถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ทุพพลภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000 บาทต่อราย ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ และค่าพาหนะเดินทางรับ - ส่งผู้ทุพพลภาพ 500 บาทต่อเดือน

 • เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

  เงื่อนไข: ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเสียชีวิต

  ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท และเงินสงเคราะห์จากการเสียชีวิตเป็นจำนวนดังนี้

  1. กรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน
  2. กรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

เงินสมทบกรณีว่างงาน

 • กรณีถูกเลิกจ้าง

  เงื่อนไข: ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th

  ได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อปี

 • กรณีลาออก

  เงื่อนไข: ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออก โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th

  ได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อปี

กองทุนชราภาพ

กองทุนชราภาพ

เงินสมทบที่ได้รับจากกองทุนชราภาพนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กรณีตามแต่จำนวนเดือนที่ได้ทำการจ่ายเงินประกันสังคม โดยแต่ละกรณีจะมีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน: ได้รับบำเหน็จชราภาพคืนตามจำนวนที่จ่ายจริง
 • กรณีที่จ่ายเงินสมทบเกิน 12 เดือนแต่ไม่ถึง 180 เดือน: ได้รับบำเหน็จชราภาพตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมกับส่วนที่นายจ้างจ่ายสมทบมาให้ด้วย
 • กรณีที่จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน: ได้รับบำนาญชราภาพคืนในทุกๆ เดือน เป็นจำนวนเท่ากับอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

  ยกตัวอย่างเช่น 60 เดือนสุดท้ายได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 20,000 บาท จะได้รับเงินบำนาญร้อยละ 20 หรือเท่ากับ 4,000 บาทต่อเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต

 • กรณีที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน: ได้รับบำนาญชราภาพคืนในทุกๆ เดือน เป็นจำนวนเท่ากับอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย บวกเพิ่มอีก 1.5% ต่อปีจากส่วนที่เกินมา

  ยกตัวอย่างเช่น 60 เดือนสุดท้ายได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 20,000 บาท จะได้รับเงินบำนาญร้อยละ 20 หรือเท่ากับ 4,000 บาท บวกเพิ่มอีก 1.5% ต่อปี หากผู้ประกันตนจ่ายเพิ่มอีก 5 ปี (1.5% x 20,000 บาท x 5 ปี = 1,500 บาท)

  เท่ากับว่าผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพเป็นจำนวน 5,500 บาทต่อเดือนไปจนกว่าจะเสียชีวิต

หมายเหตุ: หากผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อน แต่ได้รับเงินบำนาญจากกองทุนชราภาพยังไม่ถึง 60 เดือน (5 ปี) จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญที่ได้รับเป็นงวดล่าสุด (เช่น งวดล่าสุดได้รับมา 6,000 บาท จะได้รับเงิน 60,000 บาท)

สรุป

เพียงเท่านี้หลายๆ คนคงทราบถึงประโยชน์ของเงินประกันสังคมที่เรานั้นจ่ายไปทุกๆ เดือนแล้วว่าไม่ได้สูญเปล่าอย่างแน่นอน แต่เป็นสิทธิในการประกันตนพื้นฐานที่ทุกๆ คนควรมี เพื่อป้องกันการเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายฉุกเฉิน รวมไปถึงการใช้ชีวิตในยามที่เราแก่เกษียณ ช่วยให้คุณหมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

แต่นอกเหนือจากประกันสังคมที่เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานแล้ว อย่าลืมใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนนจากอีกหนึ่งประกันจากรัฐบาล นั่นก็คือ พ.ร.บ. รถยนต์นั่นเองครับ ศึกษาการซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่บทความนี้เลยครับ

หรือเลือกช่องทางที่ง่ายกว่า ด้วยการต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินติดล้อ” จัดการได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เพียง 5 ขั้นตอน ไม่เกิน 5 นาทีรถของคุณก็สามารถต่อ พ.ร.บ. ใหม่เอี่ยมได้เรียบร้อย!

Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

บทความอื่น ๆ

รู้ไหม! ติดแบล็กลิสต์ มีหนี้เสีย ก็ซ่อมประวัติการเงินได้

มีประวัติผ่อนชำระล่าช้า เป็นหนี้ NPL จะกู้สินเชื่อได้ไหม แล้วถ้าอยากแก้หนี้เสียให... อ่านต่อ
VIEW 1621 คน

บอลพรีเมียร์ลีกมาแล้ว ระวังผีพนันบอลเข้าสิงจนเสียเงินหมดตัว

ฤดูกาลบอลมาถึงแล้ว ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ตามมาด้วยคือการพนันบอลหรือแทงบอลออนไลน์ภัยร้ายท... อ่านต่อ
VIEW 80 คน

5 แหล่งขอสินเชื่อด่วนยอดนิยม กู้ง่าย ไม่ขอเอกสารเยอะ!

ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน สินเชื่อแบบด่วน ๆ ควรขอจากที่ไหนดี? เราได้เลือก 5 แหล่งเง... อ่านต่อ
VIEW 339562 คน
Back to top