หน้าแรก บทความ ไลฟ์สไตล์ สติ...จะช่วยประหยัดสตางค์

สติ...จะช่วยประหยัดสตางค์

สติ...จะช่วยประหยัดสตางค์

เราทุกคนต้องทำงานเพื่อหาเงิน เพื่อนำมาเลี้ยงชีพ แต่เมื่อเจอสิ่งล่อตาล่อใจอาจใช้เงินจนหมดโดยไม่ทันยั้งคิด จะดีกว่าไหม? หากเรายั้งมือสักนิดก่อนใช้ เราสามารถควบคุมการใช้เงินได้โดยการมี “สติ” ไว้ตลอดเวลา

บทความนี้ เหมาะกับคุณที่มีเวลาจำกัด แต่ในชีวิตมีเรื่องให้คิดนับไม่ถ้วน การสวดมนต์ อาจจะช่วยคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ต้องเสริมโชคดวงชะตาอะไร แค่เสริม 'สมาธิ + สติ + สงบ' บทสวดไม่ใช่คาถา ปัญหาต้องแก้ด้วยสติ สวดเพื่อลดอคติ บำรุงปัญญา

สวดยังไง ?
เลือกสวดตามเวลาที่คุณมีได้เลย สวดได้ ทุกที่ ทุกเวลา

สวดแบบเซ็ต :
เราจัดเซ็ต S, M, L, XL มาให้ตามเวลาที่คุณมี สมมุติวันนี้มีเวลาเพียง 5 นาที เหมาะกับเซ็ต S สวดเรียงตั้งแต่บทที่ 1 เป็นต้นไป สวดทุกบทที่มีโค้ด S ซึ่งจะมีทั้งหมด 9 บท ใช้เวลาทั้งหมด 5 นาที

S = 5 นาที
M = 10 นาที
L = 20 นาที
XL = 30 นาที

เลือกเองทีละบท :
แต่ละบทจะมีเวลาบอก เริ่มตั้งแต่ 12 วินาทีไปจนถึง 4.30 นาที

บท 1 : 12 วินาที S,M,L,XL
บูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

บท 2 : 20 วินาที S,M,L,XL
กราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บท 3 : 18 วินาที S,M,L,XL
นมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

บท 4 : 14 วินาที M,L,XL
ขอขมาพระรัตนตรัย
วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

บท 5 : 27 วินาที S,M,L,XL
ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บท 6 : 1 นาที S,M,L,XL
ถวายพรพระ อิติปิโสฯ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา
จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พ
ทโธ ภะคะวาติ (บูชาพระธรรมคุณ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (บูชาพระสังฆคุณ)

บท 7 : 18 วินาที L,XL
อิติปิโส เท่าอายุ
อิติปิโส ภะคะวา
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ
(สวดอิติโสเท่าอายุ แล้วสวดเพิ่มไปอีก 1 จบ)

บท 8 : 28 วินาที S,M,L,XL
แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ
ปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ
ปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ
มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

บท 9 : 4.30 นาที M,L,XL
คาถาชินบัญชร

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง

เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง

มัตถะเกเต มุนิสสะรา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง

มัตถะเกเต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง

อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง

โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม

อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน

โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง

ปะติฏฐาสิคุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา

นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา

ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ

ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ

อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา

สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ

อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ

วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต

สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย ส

ทธัมมานุภาวะปาลิโต

จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

บท 10 : 37 วินาที S,M,L,XL
คำอธิฐาน อโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวร จงอโหสิกรรม ให้แก้ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แก่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจงวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ

บท 11 : 29 วินาที S,M,L,XL
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บท 12 : 1.30 นาที S,M,L,XL
บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า มีความสุข

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คะรุปัชฌายาจะยิยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คะรุปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ของข้าพเจ้า
ขอให้ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ ของ ข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ เปรต ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เปรตทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุขกันทุกทั่วหน้ากันเทอญ.

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น