หน้าแรก > ติดล้อสตอรี่ > ดิจิทัล > ทีมงาน A&D กับการขับเคลื่อนองค์กร สู่ Data-Driven Company

ทีมงาน A&D กับการขับเคลื่อนองค์กร สู่ Data-Driven Company

08 กันยายน 2563
ทีมงาน A&D กับการขับเคลื่อนองค์กร สู่ Data-Driven Company

ทำความรู้จัก “ทีม Analytics & Development” กับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร สู่ความเป็น Data-Driven Company

ในยุคที่มีการเปรียบเทียบว่า “Data is the new oil” นั้น สะท้อนความจริงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ว่า “ข้อมูล” กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล แต่การมีข้อมูลมากมายนั้น อาจจะไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มใด ๆ ต่อธุรกิจ หากเราไม่ได้นำมาวิเคราะห์และเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

เราเลยถือโอกาสนี้พาไปพูดคุยกับ คุณนอร์ธ - ธีวินท์ จิตรสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา (Analytics & Development) ของเงินติดล้อ ว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างกับข้อมูลมหาศาลที่องค์กรมี เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงการเปลี่ยนแปลงให้เงินติดล้อสามารถเป็นผู้ให้บริการทางการเงินและโบรกเกอร์ประกันภัยแถวหน้าของเมืองไทย

“เราเชื่อว่าข้อมูลจะช่วยให้เราตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผล ลดอคติและความเชื่อในอดีตที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมมุมมองทั้งหมด แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชื่อใจคำบอกเล่าจากพนักงานนะครับ เราเพียงแต่นำข้อมูลมาใช้ตรวจสอบคำบอกเล่านั้นอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่? อย่างไร?”

เพื่อให้การทำงานของฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา (Analytics & Development) สามารถตอบตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ครบทุกด้าน เราจึงแบ่งทีมงานออกเป็น 7 ทีมย่อย ดังนี้

ทีม LAMDA เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ

“เมื่อ 7 ปีที่แล้ว เราเริ่มจากการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Lead Management System เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า แทนการจดบันทึกในรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งมักจะเกิดปัญหาเรื่องความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลหรืออาจมีการสูญหายหรือตกหล่นไปตามเวลา ซึ่งระบบนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาระบบอื่น ๆ ต่อมา เช่น สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ที่ให้ลูกค้าได้รับเงินภายใน 10 นาที เป็นต้น” ปัจจุบัน เราเรียกทีมงานที่มีหน้าที่พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและระบบต่าง ๆ ว่า ทีม Leanovation หรือ LAMDA ซึ่งนำเทคโนโลยี และวิธีการต่าง ๆ เช่น Lean Start up, Design Thinking, Lean UX, Google Sprint เป็นต้น มาปรับใช้อย่างเหมาะสม

ทีม BETA นำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

“การที่เราเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ ประกอบกับมีการพัฒนาระบบมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล และวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบภาพเชิงสถิติที่เข้าใจง่าย ซึ่งทำให้เราเห็นภาพและเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น และนำไปสู่การพัฒนางานในหลายด้าน เช่น ประมาณการยอดจัดสินเชื่อ วิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้การบริการล่าช้า รวมถึงใช้ข้อมูลช่วยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เป็นต้น” ปัจจุบัน เราเรียกทีมงานทีมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าว่า ทีม Business Intelligence หรือ BETA

ทีม GAMMA เลือกทำเลที่ใช่ ด้วยการใช้ข้อมูล

ทีม Geo Data Analytics หรือ GAMMA มีเป้าหมายเพื่อหาทำเลตั้งสาขาที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ด้วยการนำข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เข้าใจปัจจัยรอบสาขาที่มีผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าที่เดินเข้ามาในแต่ละสาขาแล้ว ยังช่วยให้สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้บริการของแต่ละสาขา และการจัดกำลังคนอย่างเหมาะสม หรือแม้แต่การนำข้อมูลไปคำนวณเรื่องเล็ก ๆ อย่างค่าน้ำมันสำหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างกันได้

แผนผังภาพรวมทีมงาน A&D

ทีม SIGMA ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วยการตัดสินใจจากข้อมูล

ทีม Lean Six Sigma หรือ SIGMA เป็นทีมที่สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งการหาต้นเหตุของปัญหา เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ลดความสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวทาง DMAIC จากการทำโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา เราพบว่าหลายครั้งไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอะไรเลย มีเพียงข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง ก็สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีการหรือกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้ว

ทีม XI กับการจัดการ Big Data

เพื่อรองรับความต้องการของงานวิเคราะห์ข้อมูล ในธุรกิจที่หมุนไวมากขึ้น บริษัทจึงลงทุนในการสร้าง Server สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ และตั้งทีม Data Engineer หรือ XI เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูล นำมาบริหารจัดการเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมถึงการวางรากฐาน Big Data Platform บน Cloud เพื่อเตรียมรองรับข้อมูลจากโครงการใหม่ๆ ที่ไหลผ่านช่องทาง Digital ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคต

ทีม ALPHA กับการใช้ข้อมูลช่วยรับมือกับ Business Disruption

ขณะที่ธุรกิจทั่วโลกเริ่มมีการปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้มากขึ้น เพื่อรับมือกับการ Disrupt ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเหล่าบริษัท FinTech เงินติดล้อจึงตั้งทีม Advanced Analytics (Data Scientist) หรือ ALPHA เพื่อเริ่มทำโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยการนำ Machine Learning เข้ามาศึกษาและทดลองใช้อย่างจริงจัง

ทีม DELTA ใช้ข้อมูลสนับสนุนการทำงานทุกด้านภายในองค์กร

นอกจากการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจแล้ว เงินติดล้อยังมีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคม หรือ Social Network Analysis (SNA) เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจค่านิยมองค์กรและมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านโปรแกรมออนไลน์ ในรูปแบบของ Gamification - ยิ่งรู้จักยิ่งรักกัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทีม Project Management หรือ DELTA และ Culture Gangster เพื่อเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และนำไปต่อยอดในเรื่องของการสื่อสารและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

ที่เงินติดล้อ ข้อมูลและการวิเคราะห์ จึงนับเป็นเฟืองสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในทุกด้าน ไม่เฉพาะฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดเท่านั้น

“เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาคอขวด หรือต้นเหตุของปัญหาจนนำไปสู่การพัฒนานโยบาย ระบบ กระบวนการ และบุคลากรได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรายังอาจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่อีกด้วย”

Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

ติดล้อสตอรี่อื่น ๆ

เปลี่ยนทุก ‘โอกาส’ ให้เป็นบันไดสู่ความสำเร็จ

เรื่องราวแห่งโอกาสที่เต็มไปด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมรับทุกโจทย์ และความกระตือรือร้นท... อ่านต่อ
22 กันยายน 2565

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่หน้าที่ของ HR แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน

 จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์คนทำงานได้ ต้องสร้างจากทุกคน เราถึงจะได้ว... อ่านต่อ
12 กันยายน 2565

เงินติดล้อ เชื่อมข้อต่อให้ “ชีวิตหมุนต่อได้” กับหมุดหมาย ESG ที่เป็นธรรม

เงินติดล้อ เชื่อมต่อให้ “ชีวิตหมุนได้” ท่ามกลางเส้นทางแห่งความยั่งยืน อ่านต่อ
29 สิงหาคม 2565
Back to top