หน้าแรก โปรโมชั่น ยิ่งชวน ยิ่งได้ ชวนเพื่อนสมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ชวนเพื่อนสมัคร

ชวนเพื่อนสมัคร
รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก
รถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อ

รับ 500 บาท ต่อราย

ขั้นตอนการรับค่าแนะนำที่สาขา บมจ. เงินติดล้อ

เลือกวิธีการรับค่าแนะนำ และเอกสารที่ต้องเตรียม

รับเงินสด

รับเงินสด

แค่ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้แนะนำเท่านั้น

รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

เตรียมเพียงสำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ

ระยะเวลารับค่าแนะนำ หลังจากที่ผู้กู้ใหม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว

รับเงินสด

รับเงินสด

ได้ทันทีที่สาขาผู้กู้ใหม่สมัครสินเชื่อ

รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ภายใน 2 วัน

*หมายเหตุ

 • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเฉพาะการแนะนำผู้กู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้แนะนำที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเคยเป็น หรือยังคงสถานภาพเป็นลูกค้าเงินติดล้อ, ผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ของเงินติดล้อ และลูกค้าผ่อนประกัน 0% กับบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและให้ข้อมูลในใบสมัคร รายการเพื่อนแนะนำเพื่อนครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีที่ผู้กู้ใหม่ของท่านซ้ำกับผู้แนะนำอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ได้รับใบสมัครเป็นเกณฑ์
 • ผู้กู้ใหม่จะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายชื่อและสภาพการอนุมัติของผู้กู้ใหม่ในรายการนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
 • เงินค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าแนะนำในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านได้ รับข้อมูลของผู้กู้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือหากตรวจพบว่าการแนะนำของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ เฉพาะท่านที่ยื่นขอสินเชื่อ และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาโครงการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 64 – 31 ต.ค. 64