หน้าแรก โปรโมชั่น อื่นๆ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ชวนกลับมารักกัน กลับมาใช้แอปติดล้อ เฟส2
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ชวนกลับมารักกัน กลับมาใช้แอปติดล้อ เฟส2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ชวนกลับมารักกัน กลับมาใช้แอปติดล้อ เฟส2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ชวนกลับมารักกัน กลับมาใช้แอปติดล้อ เพียงกลับมาใช้แอปเงินติดล้อ รับส่วนลดช้อปปิ้งในแอป Shopee มูลค่า 30 บาท ฟรี*(เฉพาะ 500 ท่านแรก)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

01 ธ.ค. 64 - 10 ธ.ค. 64

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับส่วนลดช้อปปิ้งในแอป Shopee มูลค่า 30 บาทฟรี (500 ท่านแรก)
 1. ดนิตา นิลดำรงค์
 2. อนันต์ จันทร์ลอย
 3. ฐานิดา บุญอินทร์
 4. โชคชัย สังคะดี
 5. ชุติมา ขาวสอาด
 6. ญาณิศา มีเจริญ
 7. สุพรรษา สิทธิประภา
 8. สรวิชญ์ ใจดี
 9. วัฒนชล ตาลผัด
 10. นก วารีรัตนสกุล
 11. ภากรณ์ เกษเกษม
 12. สายัณห์ งากุลชร
 13. กัญญาภัค วาณิชสกุลดี
 14. ชำนิ สุขช่วย
 15. สิทธิพร พินิจสิน
 16. ปรีชา แพงอ่อน
 17. สุขสันต์ รักษาธรรม
 18. นิญา รูปงาม
 19. นวียา สิงห์เทพ
 20. ชัยรัตน์ แก้วคำแพง
 21. นุภาพล ผึ้งคุ้ม
 22. อนุสรณ์ อุ่นเมือง
 23. ณัฐวรรณ ทิดดอนตอง
 24. เสาวลักษณ์ บุญเศษ
 25. จุฑารัตน์ มีเพ็งจันทร์
 26. ปานไพลิน ภิระบัน
 27. ทรงธรรม ทรงธรรม
 28. ยุทธพงศ์ อักษรภักดี
 29. พัชรินทร์ ดำเชื้อ
 30. วริศรา ประจิตร์
 31. กัญญ์ณัชชา คำผิว
 32. นิศาชล ช่วยบุญ
 33. สุกิจ ฮับซัน
 34. ศรัญญา ขนุนทอง
 35. สุภาวดี ศุภเลิศ
 36. ศุภเลิศ เนติประวัติ
 37. ชัญญานุช ฉายเจริญ
 38. ธรรมรัตน์ กิจประเสริฐ
 39. วิสิทธิ์ สุริยงค์
 40. กรวิกา ตันเจริญ
 41. ปอแก้ว ฮู่โต
 42. ศิรินภา โพธิ์วิเศษ
 43. ปุญชรัศมิ์ คาดสนิท
 44. นฤมล แก้วชา
 45. อรอนงค์ พัฒศรี
 46. ประสม ปานมาก
 47. วุฒิชัย พันธ์น้อย
 48. โศรยา ทองมูลชัย
 49. ณัฐพล จันทน์เทศ
 50. จีรวรรณ งามวงษ์
 51. สุกัญญา ศรสันเทียะ
 52. บุญส่ง หล่อเลิศธรรม
 53. พัชราพรรณ วรสรวง
 54. กชพร ฤทธิธรรม
 55. ณัฐวัฒน์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
 56. เจนจิราพร ชีพันดุง
 57. นิสากร กมลศิลป์
 58. อุไร เค้าหอม
 59. นิรุตม์ สุขเกิด
 60. สันติ ถามะพันธ์
 61. อัญญาพร เพ็ญสุข
 62. สุกัลญาพร สินสมุทร์
 63. วิรุณ ประทุมทอง
 64. สันติ เสียงสิริศักดิ์
 65. รัตนาวดี เผือกคล้าย
 66. อัจฉราภรณ์ หมายเทียมกลาง
 67. พัทธนันท์ หันกลาง
 68. สรารัตน์ ศรีพรอินทร์
 69. ชลธิชา แฝงวิชา
 70. อนุวัฒน์ อมรเอกอิทธิ
 71. วีรกิจ อินเทพ
 72. จีระวรรณ เล็กบางพงศ์
 73. อรนุช สมศักดิ์
 74. แอม ลักขษร
 75. มนัสดา พัฒนคิมหันต์
 76. กนกวรรณ ใสปาน
 77. กาญจนา คันธศร
 78. นรภัทร วังเเง่
 79. ศิพาทิพย์ นาคทั่ง
 80. ประสพ สีกิมแก้ว
 81. สมชาย หลงจินดา
 82. มโนรมย์ สุระพินิจ
 83. อาภัสนันท์ ทับชม
 84. พรรณวดี ไทยแท้
 85. วรางคณา ศิริปรุ
 86. ปกรณ์ รักสะอาด
 87. กันติชา ปุณเดโช
 88. สริตา ชนะสงคราม
 89. ประยูร ทับทิม
 90. วิไลวรรณ หยุยพันธุ์
 91. ปาริชาติ ตาลเจริญธรรม
 92. สุพัตร์ พรมโคกกลาง
 93. ปราณี เทพณรงค์
 94. ขนิษฐา ราชสีห์
 95. ภูมิภัทรา ด้วงศิริ
 96. วิรัช ดิษยบุตร
 97. กานต์พิชชา สีสะอาด
 98. ปิยธิดา ตุ่ยไธสง
 99. พูลทรัพย์ ศรีธรรมมา
 100. ปิยะเนตร สุขมี
 101. พงศ์ภัคกฤษณ์ คำดี
 102. วราวรรณ อ่วมมีเพียร
 103. อรรถกร ดาวศรประศาสน์
 104. ขนิษฐรัตน์ บุญชนะ
 105. มงคล พรมพิทักษ์
 106. กมลรัตน์ ธรรมภิริ
 107. ผกามาส คงบัว
 108. วิรัญญา ดีน้ำจืด
 109. ศรีฟ้า สุริยวงศ์
 110. สะปีเยาะ เต๊ะแต
 111. ณัฐณิชา มอญยิ่ง
 112. อรรถสิทธิ์ อำแดงพิน
 113. เอกพล ตังชัยฤทธิกุล
 114. ชัยสิทธิ์ สุภาษี
 115. ณัฐวุฒิ ห่วงรักษ์
 116. เจนจิรา ศึกษา
 117. มานพ สมานวงษ์
 118. นิดา ฉิมเดช
 119. กชพร ไหมเพชร
 120. กัญญาวีญ์ แก้วมาก
 121. ประกอบ วสุรีย์
 122. วันดี เกิดประเสริฐ
 123. ยศพล บุญเจ็ก
 124. จารุวรรณ โทนหงส์ษา
 125. สนธยา นนทศักดิ์
 126. อานนท์ ดวงสุดา
 127. วรุณอารีย์ จันทร์แสงวัฒนา
 128. บุญเกียรติ สุวรรณกรึก
 129. วาสิฐี มงคลเดชสวัสดิ์
 130. พัชรินทร์ ปานเพชร
 131. เพชรมณี แสนองอาจ
 132. เนาวรัตน์ เฟ้นดี้
 133. ณัฐวุฒิ สาระวงค์
 134. มานะ แสนสนุก
 135. วีรพันธ์ นิธิวัทธนา
 136. ชุติญาลักษณ์ สายสิงห์
 137. พงษกรณ์ เปือยหนองแข้
 138. อาทร ครองยุทธ
 139. จิตราภรณ์ กิจทวี
 140. จิรายุทธ มีปราง
 141. มีนา ทับทอง
 142. รุ่งอรุณ หิรัญคงวุฒิ
 143. ศิริรัตน์ บุญรอง
 144. สุวพัชร แสงแก้ว
 145. จิรชยุตม์ โชติเศรษฐวงศ์
 146. นิชานันท์ ศักดา
 147. วันวิสา สำราญ
 148. ขนิษฐา แก้วบุตตา
 149. ทิพวรรณ นวลจันทร์
 150. สมบูรณ์ ศรีโสภา
 151. สรัญญา โคตรพันธ์
 152. ปิยะฉัตร อ้นจันทร์
 153. สุประวีณ์ จันทบาล
 154. รวิวรรณ บุญโม
 155. ศุกลวัฒน์ มีเต็ม
 156. รุ่งรวิน สีวันนา
 157. ปิยวรรณ จันทร์ปลิว
 158. ณรงค์เดช ห้องหาร
 159. วสันต์ มณีรัตน์ชะกุล
 160. ลลิดา โททอง
 161. มนตรี ชิณบุตร
 162. เฉลิมวุฒิ ศรีน้อย
 163. มัณฑนา ชะนะชัย
 164. อานนท์ นางเมาะ
 165. สิทธิพร ขันธริโย
 166. เกศรา สุขประเสริฐ
 167. ประสิทธิ์ พันธภาพ
 168. สุทธิชา สุทธิศักดิ์
 169. วิภาดา โสภา
 170. ชะลอ โฉมทอง
 171. ชญาภา เสาศิริ
 172. สุภาพ อวยบางมด
 173. สมศักดิ์ ภู่พยอม
 174. เผด็จ กองพรม
 175. พงศ์กวิน ภาศรีเผ่าพงศ์
 176. สายรุ้ง สถิระรัตน์
 177. พิทูรย์ อุปมนต์
 178. มุขลิน พรวนขุนทด
 179. ดนัยวัชต์ สิทธิชัยเกียรติ
 180. จิราพร จันทร์ศิริ
 181. วีระ สุขมังษา
 182. ชาลิสา กองทอง
 183. สุริยา พารักษา
 184. ธัญธร ตุ่นสีใส
 185. วาสิตฐี นารอง
 186. ทรรศนีย์ อรดี
 187. จำลอง สุขใส
 188. โสรยา พรมศิลา
 189. อุไรวรรณ ศรีระษา
 190. ดวงเดือน จรัสจินดา
 191. ธนภูมิ อินทรสิทธิ์
 192. สุรศักดิ์ ก่ำรัมย์
 193. ไชยวัฒน์ อักษรศิริภัทร์
 194. จรรยาภรณ์ จันบ่อโพธิ์
 195. ภูมิกิติ ชาวโพธิ์
 196. ณฐปภพ วอทอง
 197. วิภารัตน์ หนูคง
 198. สุรวงศ์ งามประภากร
 199. วุฒิพงศ์ อัมรนันท์
 200. ปิยะมาศ บุญลี
 201. กมลทิพย์ อะทะวงษา
 202. อมรรัตน์ เขียวสด
 203. วิระพันธ์ ง่วนชู
 204. สยามชัย แสงศรี
 205. ทวีศักดิ์ อ่อนสลวย
 206. ชัยนรินทร์ แปลกสกุล
 207. ปวีณา สิงห์ดี
 208. ณีรนุช ตราชู
 209. กรกนก พอใจ
 210. พวงเพชร บุญยงค์
 211. ดวงชนก นวนไทย
 212. ภัศรา เวียงวิเศษ
 213. ภาณุพงษ์ ยอดปรางค์
 214. ชนัญชิดา ไชยโคตร
 215. อภิชาต ภาโนมัย
 216. บุญเสริม เจียรนัยเจริญ
 217. นาฏอนงค์ ปดิษฐพัทลาวัลย์
 218. ณัฐกฤตา บุณณะ
 219. วารุณี กัลยาวงศ์
 220. โสรส หวานฉ่ำ
 221. สงกรานต์ พรหมลัทธิ
 222. ธิยากรณ์ วังทูล
 223. ชนกนันท์ แสงดาว
 224. พีระ ยาสาไชย
 225. ศุภจักร เปียจอย
 226. กัญญภา วงศ์สุวภาพ ก๋องตา
 227. วิภาดา ไชโย
 228. กฤติเดช จิณณ์ธาดาพัฒน์
 229. วัชรพงศ์ เมตตา
 230. ชนมณี คล่องแคล่ว
 231. มงคล อิ่มรัง
 232. ชวลิต อิ่มรัง
 233. วรรณี โศรกศรี
 234. สามารถ โชคไพศาลนุกูล
 235. นพจิตต์ พุฒพันธุ์
 236. ชยพล มนต์เทวัญ
 237. ศิราพร โสธรใต้
 238. ปิยนันท์ เตชเสนสกุล
 239. ทรงสวัสดิ์ จีระภัทร์ศิลป
 240. จันทร์จิรา ปานฉาย
 241. วิโรจน์ เพียนทอง
 242. กิตติธัช ผุดผ่องใส
 243. ยุพเยาว์ ใจดี
 244. อมรรัตน์ พุทธานี
 245. สิทธชัย เจนรัตนเสถียร
 246. อิสรีย์ ปะวะเสนะวฤธ
 247. กนกวรรณ พันธ์สมพงษ์
 248. ลัดดากร กลับนาค
 249. ชนัดฎา พรมมี
 250. บุญเลิศ สกุลเตียว
 251. รัตติกาล สังประพล
 252. กิตยภูมิ ฐปนวรรธ
 253. จักรกฤษณ์ แสนบัณฑิตย์
 254. สุภาพร แสงทรัพย์
 255. อภิสิทธิ์ พันธภาพ
 256. ณัฐวุฒิ คำแก้ว
 257. มนัสวิน งามสอาด
 258. บุญช่วย กุณโฮง
 259. วันวิศาข์ อัศวเมธานันท์
 260. กำไลมาศ สนธิ
 261. สมชาย สายเท้าเอี้ยน
 262. ยุพา พรหมิ
 263. สมนึก เอี่ยมบุรี
 264. ประมวล อาษาศรี
 265. กชพร แก้วเกลี้ยง
 266. จุลพงษ์ ป้องแก้ว
 267. ประภาศรี ยิ้มแก้ว
 268. ดาวรุ่ง มงคลศรี
 269. ปรียา ว่องศิวมงคล
 270. จันทิมา ถี่ถ้วน
 271. ชญานิษฐ์ จองดี
 272. วรัญชลี มีมุสิก
 273. ธีรสุต เช่นรัมย์
 274. นวลวรรณ ติรคุณบูรณะ
 275. ศิริพร ศักดิ์สุวรรณ
 276. อรวรรณ แก่นเมือง
 277. เนตรนรินทร์ อุดรทักษ์
 278. ทิพวัลย์ มีศิลป์ชัย
 279. สุคนธ์ทิพย์ ประกายจันทรา
 280. พุทธสิริ เจริญบุญ
 281. เอกชัย มลศิลป์
 282. สุภาพ เพ็ชรนิล
 283. จิราวรรณ คาระมาตย์
 284. อุทิศ สุวรรณศรี
 285. ศุภกิตติ์ วงค์บัณฑิตย์
 286. เกสรา สุขอนันต์
 287. ศักดิ์ชัย พัฒนาเพิ่มพูนสิน
 288. ปาณิศา ภานุรัตน์
 289. อัครภัทร์ ทรัพย์พาลี
 290. ยุศรินทร์ เอมมณีรัตน์
 291. ปภาดา ศิลา
 292. ก้องกิจชฎากร ไวสติ
 293. วิไลพรรณ ปิยศทิพย์
 294. จันทร์ฉาย สมโสภาพ
 295. อดิศักดิ์ ฆ้องศิริ
 296. บุษยา บัวแดง
 297. วัลลภา เชื่อถือ
 298. ชัยเกษม หมื่นปรากฎดี
 299. รำไพ พิมพ์จักร์
 300. เจริญพงษ์ คำมีสว่าง
 301. สุมนชัย หอมประทุม
 302. ทนกร สิงขอนภูมิ
 303. สาริศา สมพงศ์มาตร
 304. ศราวุฒิ อึ่งชัยภูมิ
 305. วรรณศิริ ขันตรี
 306. มนตรี ปัทมขจร
 307. ชัชฎา สุขจันทร์
 308. จิดาภา นิขุนทด
 309. ประณีต โพธิ์น้อย
 310. นิโลบล ฟักทอง
 311. ฐิติ คอมแพงจันทร์
 312. บุษราภรณ์ บุญชู
 313. กนกอร กุลบุตร
 314. ประยุทธ์ ตระกูลชวนดี
 315. วีรญา คลิ้งทอง
 316. พัชราภรณ์ อนันต์เอื้อ
 317. ปุญญิสา คงเหลี่ยม
 318. ทรงวุฒิ เอกธนาพิทักษ์
 319. มนัญชยา อินทร์ชู
 320. พัชรินทร์ น้อยลุน
 321. ณัฐวุฒิ สุวรรณสาร
 322. มัลลิกา โล่ห์คำ
 323. เพทาย ทองอ่วมใหญ่
 324. พิชญธิดา จันทรจำนง
 325. ชยานิษฐ์ ธนพัฒน์สถิตคุณ
 326. ธัญสิริ แสงเทียน
 327. พรรณสรณ์ วงษ์ช่างฆ้อง
 328. กวินทิพย์ สูงปานเขา
 329. เจนณรงค์ คำเงิน
 330. สุมิตรา มวยดี
 331. ปริญญา ลิขิตบัณฑิตวงศ์
 332. พิษณุ ช่างเรือนกุล
 333. กฤษดา ไชยสมบูรณ์
 334. วรัญญา ย่ามเงินทอง
 335. ฐิตาภา อุดมศิลป์
 336. สิรินทร์ ฮวบบดี
 337. กฤษฎา ดารุณ
 338. ศราวุธ บุญทัน
 339. ชัย จันอรัญ
 340. ธดารัตน์ สิทธิอมรสกุล
 341. พิมพ์ลภัส ภูมิโคกรักษ์
 342. จีรนุช ผลบุญ
 343. มานพ เขื่อนแก้ว
 344. กานดา โชคชัยกมล
 345. สมศรี รัตนิพล
 346. จักรกฤษ สุขใจดี
 347. อำนาจ ผกามาศ
 348. วันชัย ปัญญาวุฒิชัย
 349. ณัชชารีย์ เอกอัครอธิรัชต์

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee

 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
 • ระยะเวลาในการกดแลกรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 10 ธ.ค. 64
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ที่มีผลิตภัณฑ์และลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น เงินติดล้อ เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / คน / ระยะเวลาแคมเปญ
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 500 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลารายการแคมเปญ
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด Shopee 30 บาท ทาง LINE Timeline เงินติดล้อ ในวันที่ 30 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น. โดย คัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดในวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 15 ธ.ค. 64 น. ณ เงินติดล้อสำนักงานใหญ่
 • กดยืนยันการแลกรับสิทธิ์เมื่อต้องการแลกสิทธิ์เท่านั้น เนื่องจาก Promotion Code หรือรหัสรับสิทธิ์ที่จะใช้รับสิทธิ์ประโยชน์นั้น มีระยะเวลาจำกัดหลังจากยืนยันการรับสิทธิ์
 • สิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • กรณีที่มีการกดรับรหัสแล้วนำมาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยของสมนาคุณในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้โดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 088-088-0880

ดาวน์โหลดแอป "เงินติดล้อ" เลยวันนี้!

โปรโมชั่นอื่น ๆ

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป
ประกันภัย

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป

โปรโมชั่น ซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ระยะยาว 3 ปีขึ้นไปที่เงินติดล้อ รับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองวันหยุดยาว ต่อ 1 กรมธรรม์ https://www.tidlor.com/th/promotions https://www.tidlor.com/th/promotions/insurance

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท
ยิ่งชวน ยิ่งได้

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท

รับค่าแนะนำไปเลย 300 บาท เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถชั้น 1, 2+ หรือ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!
ประกันภัย

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!

รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันสูงสุด 300 บาท เมื่อต่อประกันรถยนต์ผ่านแอปครั้งแรก ใช้โค้ดได้กับปั๊ม PT ทั้ง 19 สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งเเต่ 12 ก.ย. 66 - 31 มี.ค 67