ชวนเพื่อนสมัคร

ชวนเพื่อนสมัคร
รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก

รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก

50,000 บาท ขึ้นไป

รับ 1,000 บาท ต่อราย

20,000 - 49,999 บาท

รับ 500 บาท ต่อราย

รถมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์

รับ 200 บาท ต่อราย*

ขั้นตอนการรับค่าแนะนำที่สาขาบมจ.เงินติดล้อ

เลือกวิธีการรับค่าแนะนำ และเอกสารที่ต้องเตรียม

รับเงินสด

รับเงินสด

แค่ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้แนะนำเท่านั้น

รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

เตรียมเพียงสำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ

ระยะเวลารับค่าแนะนำ หลังจากที่ผู้กู้ใหม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว

รับเงินสด

รับเงินสด

ได้ทันทีที่สาขาผู้กู้ใหม่สมัครสินเชื่อ

รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ภายใน 2 วัน

*หมายเหตุ

 • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเฉพาะการแนะนำผู้กู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้แนะนำที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็น
  1. ลูกค้าหรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของบริษัท รวมถึงผู้ที่ซื้อ หรือผู้ที่เคยซื้อประกันแบบผ่อนสด 0%
  2. ผู้ค้ำหรือผู้ที่เคยเป็นผู้ค้ำให้กับลูกค้าสินเชื่อของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและให้ข้อมูลในใบสมัคร รายการเพื่อนแนะนำเพื่อนครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้แนะนำรับเงินสด เฉพาะกรณี ผู้กู้ใหม่ขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
 • กรณีที่ผู้กู้ใหม่ของท่านซ้ำกับผู้แนะนำอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ได้รับใบสมัครเป็นเกณฑ์
 • ผู้กู้ใหม่จะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายชื่อและสภาพการอนุมัติของผู้กู้ใหม่ในรายการนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
 • เงินค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าแนะนำในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านได้ รับข้อมูลของผู้กู้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือหากตรวจพบว่าการแนะนำของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด(มหาชน)และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ เฉพาะท่านที่ยื่นขอสินเชื่อ และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาโครงการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง