หน้าแรก โปรโมชั่น อื่นๆ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ชวนกลับมารักกัน กลับมาใช้แอปติดล้อ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ชวนกลับมารักกัน กลับมาใช้แอปติดล้อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ชวนกลับมารักกัน กลับมาใช้แอปติดล้อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ชวนกลับมารักกัน กลับมาใช้แอปติดล้อ เพียงกลับมาใช้แอปเงินติดล้อ ก็รับเลยค่าโทรศัพท์ 50 บาทฟรี* เติมได้ทุกเครือข่าย(เฉพาะ 300 ท่านแรก)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

01 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 64

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับค่าโทรศัพท์ 50 บาทฟรี (300 ท่านแรก)
 1. สุดารัตน์ ฤทัยรัตนะเมธา
 2. ฐานิสรณ์ ทองประหยัด
 3. พิมรพัฒน์ จารุตัน
 4. นิรุตม์ สุขเกิดร
 5. ดวงหทัย เกิดวาระ
 6. จิรายุส เชี่ยวสุวรรณโชติ
 7. ศราวุธ การงาน
 8. กิตติ มูลมั่ง
 9. ธนากร ส่งเสริม
 10. อานนท์ เซี๊ยกสาด
 11. จตุพร ชื่นจิตร
 12. เอกลักษณ์ เดวี
 13. พยุงศักดิ์ จิตรอบอารีย์
 14. ณภัค ปัณณเศรษฐ
 15. วันดี ปิ่นแก้ว
 16. กฤษณพงษ์ ศุภมณี
 17. ประภาภรณ์ มอไธสง
 18. สิรภัทร กลีบสมุทร
 19. วชิราภรณ์ แว่นแก้ว
 20. อัจฉราพรรณ พักแดงธรรม
 21. เมษยา เย็นเกษม
 22. วิไลวรรณ พรมแย้ม
 23. ณัฐวุฒิ สุวรรณสาร
 24. ชาคริต ขันธสร
 25. กฤษฎา กลั่นเชื้อ
 26. สรารัตน์ ควรคำนวน
 27. จตุรพร เศรษฐสิทธิ์ปรีดา
 28. กัลยาณี ศรีบางตาล
 29. ภิญญาพัชญ์ วอนเมือง
 30. อดิศร ประสงค์พร้อม
 31. วรัญญา ภัสสรศิริกุล
 32. ฐาปกรณ์ คำแก่นแก้ว
 33. ภาสกร แสงกระจ่าง
 34. อนันต์ วงศ์เกิด
 35. อารดา งามผิว
 36. จิรภา นับเกิด
 37. อภิสิทธิ์ ศรีเจริญ
 38. จรัญ ฆ้องเสรี
 39. อดิศักดิ์ ฆ้องศิริ
 40. ฉัตรชัย รู้จริง
 41. จักรกฤษณ์ มะณีแนม
 42. ณัฐวุฒิ ศิริวัฒน์
 43. อุ้มบุญ มะลิเงิน
 44. ปราณี เครือเทศ
 45. แววดาว โอกระโทก
 46. สราวุธ อยู่ปาน
 47. มนัสศักดิ์ แสนสมบัติ
 48. วรรณิสา สิงโตศิริ
 49. อภิชัย สีชมภู
 50. บุญเติม บุญมี
 51. ทิพย์สุดา วรรณคำ
 52. ทวีศักดิ์ ชื่นนาค
 53. บุญกรอง บุญโสม
 54. วัชระ สุระชาติ
 55. ศิริพร จันทป
 56. ทวีศักดิ์ ปานเหลา
 57. ศรานต์รัตน์ ภูริชเชาว์ธุลี
 58. ไกรสร ลือตะนา
 59. มณีวรรณ ม่องคำหมื่น
 60. นิพนธ์ ปกพันธ์
 61. กิตติศักดิ์ จันทร์คำ
 62. นวลฉวี วงษ์วัน
 63. ปุญญเกียรติ ปุญญา
 64. นิรุทธ์ ลูกคำ
 65. พิทักษ์ ทองเดื่อ
 66. ศิริวรรณ คำสี
 67. พรสุดา นามปัญญา
 68. ธงชัย เสิงขุนทด
 69. กิติศักดิ์ พิมโพชา
 70. สุนิษา วงศ์สวัสดิ์
 71. พงษกรณ์ เปือยหนองแข้
 72. บุษยา ขันแข็ง
 73. ชัยวัฒน์ บุรี
 74. ปรัชริญภรณ์ เพ็ชวิเศษสุวรรณ
 75. สงกรานต์ แก้วโรจน์
 76. อภิวัฒน์ คำงาม
 77. วัชรพงศ์ เมตตา
 78. อาทิตย์ พรมแพง
 79. มงคลชัย แสงศร
 80. ธิชานนท์ บุญยวด
 81. จารุภัทร ไขมีเพชร
 82. วนิดา สง่าดี
 83. ปริวัฒน์ ปินะโต
 84. นิรุต โพธิ์รินทร์
 85. ฐิติมา แทนอาษา
 86. ธีรวัฒน์ สัตวุธ
 87. ศศิธร ภารสุวรรณ์
 88. วิทยา มังสุไร
 89. ศรันย์ วรรณพฤกษ์
 90. อวยชัย นิละดา
 91. สุริยา มะลิต้น
 92. ประภา ไชยโยธา
 93. รพีพร อุ่นเทียมโสม
 94. ผุสดี มะโนริ
 95. อัตพงศ์ กายา
 96. สุดาวรรณ รุจินันทนาการ
 97. สุภาพรรณ นันปัญญา
 98. นรินทร์ มีชัย
 99. เกศริน แก้วประภา
 100. นารีพร ใจยะกล
 101. ดนัยวัชต์ สิทธิชัยเกียรติ
 102. วสันต์ บุญเรือน
 103. สายรุ่ง จินดาเสน
 104. ฐิตาภา ศรีจันทร์น้อย
 105. อานนท์ ดวงสุดา
 106. จิรารัตน์ อินต๊ะปัญญา
 107. สะณีญา หงษ์คำ
 108. กฤษฎา ยอดศรจันทร์
 109. จริญญา จักรมูล
 110. ไกรเลิศ สิทธิเป็ง
 111. ชณัฐณิษา ธนารัตน์
 112. นันท์นภัส พาณิชนิธิพงศ์
 113. สุธาสินี ศรีมหาพรม
 114. พรชัย เก่งการเรือ
 115. ทิพวรรณ ทาทองดี
 116. ปรีชา นิ่มนวล
 117. วิจิตรา ทองดี
 118. อรยา ศิริบุตร
 119. เด่นนภา แสงสุวรรณ
 120. อรณี อินทะ
 121. สุกัญญา พิทธะวงค์
 122. วริญญา จุลพันธ์
 123. ชาญชัย ภูมิพาณิชย์
 124. วรากร ไกรทอง
 125. รุ่งรวิน สีวันนา
 126. ชมัยพร ศรีทอง
 127. คีรินทร ไสยลาม
 128. ชุติมา ช้างเพ็ง
 129. ปิยนุช เชาวทัต
 130. วราภรณ์ ผ่องแผ้ว
 131. รุจิเรข ชื่นฉ่ำ
 132. นพธีร์ทัศน์ อ่วมวงษ์
 133. กนกวรรณ ล้ำเลิศ
 134. อศิณา ทิมใจทัศ
 135. ชนวิทย์ วรรณจิตร์
 136. นิตย์ มากพึ่งพร
 137. วัชพงษ์ งอมสระคู
 138. ยุรนันท์ สวนตะโก
 139. สุภาพร แสงทรัพย์
 140. ศราวุฒิ อึ่งชัยภูมิ
 141. เกศชัย ศรีเมือง
 142. อัจฉราภรณ์ ขาวสะอาด
 143. สรรพวิท ดิษฐ์ด้วงปล้อง
 144. ภัทรลดา ปานมั่น
 145. สุภัสสรา จริยพงศ์
 146. รุจิรา นวลมีชื่น
 147. วิมลสิริ ร่มเย็น
 148. ณัฏฐ์ณภัทร จีนพันธ์
 149. ยุทธพงศ์ อักษรภักดี
 150. ชาญชัย ศรีอนันต์
 151. พิชชาพร แต่งตั้ง
 152. นฤมล นาคนาม
 153. จริญญา มูลรัตน์
 154. สุรศักดิ์ อุ่นภิรมย์
 155. ศักดินา มนตรีวรรณ
 156. จิลายุทธ ฟองจำ
 157. ณัฐพงษ์ นาคจันทร์
 158. นัฐพงษ์ สอนทวี
 159. วิมลรัตน์ สอนสุทธิ์
 160. สาโรจน์ อภัย
 161. พิทูรย์ อุปมนต์
 162. นิติกานต์ ขาวปาน
 163. กติยา อิสระพานิช
 164. จีรนุช ผลบุญ
 165. นูรยีฮัน ดือราฮิ
 166. อมรรัตน์ หงษ์ทอง
 167. อรวรรณ สมพันธ์
 168. เล็ก เจริญรส
 169. สุชาดา ณ ศรีสุข
 170. สุมาลี คงคชวรรณ
 171. ชาตรี ศรีสกุลธรรม
 172. จิรพล แย้มประยูร
 173. อาธร สุไลมาน
 174. เสรี เจริญสง่า
 175. บุญเทียน ศิริวงศ์
 176. สิทธิชัย ไพสิฐมณีวงศ์
 177. ดุสิต คำมะนาง
 178. ลักขณา เรียมบุบผา
 179. วสรรชัย วิจิตรโท
 180. ธนัชไชย จรัสเรืองดำรงค์
 181. ศักดิ์ชัย ปานนุ่ม
 182. กัญญาภัค แย้มประเสริฐ
 183. บุญเยี่ยม สวัสดี
 184. สุรศักดิ์ วรพินท์
 185. พัชรพงษ์ ธรรมนิธา
 186. นิภา สมสวย
 187. ฉัตรชัย คงเกษม
 188. เอกโชค ปุ้ยตระกูล
 189. สมศักดิ์ ภู่พยอม
 190. วิรัญญา ดีน้ำจืด
 191. โสภณ สีลาพัฒน์
 192. สมโภชน์ เทพอารี
 193. ปาจีน่า วงศ์วิริยะศิริกุล
 194. สิทธชัย เจนรัตนเสถียร
 195. พรทิพย์ เป้าชัง
 196. เรณู โพธิ์คำ
 197. วีระยุทธ มีสา
 198. สรวิชญ์ ใจดี
 199. ปรีดารัตน์ เห่งแจ้ง
 200. ไพเราะ พนมเวช
 201. สราวุธ บุญเรือง
 202. วชิราภรณ์ ห้าวหาญ
 203. สหศวรรษ แสนยะมาตย์
 204. พิสิษฐ์ ชัยวีรพันธ์
 205. บุษรินทร์ กวกขุนทด
 206. ธนกฤต เอี่ยมโนนหมัน
 207. ศิริลักษณ์ เหล็กแท้
 208. มาเรีย สำราญ
 209. สุริยันต์ ศรีคำ
 210. ชนัญชิดา ไชยโคตร
 211. สายันต์ บุญหลง
 212. ภาวิณี เวียงสมศรี
 213. รัชรินทร์ นิยมคุณ
 214. วิภาดา จาระนิตย์
 215. สมดี โพธิพรม
 216. อภิชาติ พรมเชียงสา
 217. คมสันต์ สมสอาด
 218. อมรรัตน์ ฮามสาร
 219. ชัชวาล ผาพิมพ์
 220. วราวุฒิ ประทุมวัน
 221. ภูธร บรรณศรี
 222. รัฐชนี แพ่งประสิทธิ์
 223. ประยูร บุตรวงษ์
 224. เทียนชัย ศรีวรรณะ
 225. วรนันต์ บุญเพ็ง
 226. สุภาพร สมปุย
 227. สิริวรรณ ทานะเวช
 228. สาวิตรี ศรีหลิ่ง
 229. นพรัตน์ วิไลลิขิต
 230. สมสาย โชติช่วง
 231. ณฐพล อนุชาติกิจเจริญ
 232. ธีระพงษ์ ทานะขันธ์
 233. ศุภจักร เปียจอย
 234. จักรี คำมณี
 235. การ สมบูรณ์
 236. ศุภฤกษ์ ชัยปินคำ
 237. ปภาดา ธนารัตน์
 238. สุวิรัตน์ จงสุวรรณไพศาล
 239. ทิฐติพล มณีจันทร์สุข
 240. บุญธรรม ศรีวิชัย
 241. ธนิดา สุขเดช
 242. ปัญจรัศม์ ชีวจินตนาการ
 243. ญาณิศา คันศร
 244. ประนอม แห้วเพ็ชร
 245. อุดร พรมเรือง
 246. จรินทร์ อำภูธร
 247. กรองแก้ว แสงเกตุ
 248. ล่ำ วิชัย
 249. อนุชิต คุ้มเณร
 250. วนิดา แรมนิล
 251. ตฤณภัทร อินต๊ะวงศ์
 252. ประเสริฐ ทองพาน
 253. กนกทิพย์ ไชยชูโชติ
 254. กฤษณะ พรมมี
 255. มนัสดา พัฒนคิมหันต์
 256. ธนารัตน์ อินทะ
 257. ธนกฤต พลสงคราม
 258. มาลี วิสูงเล
 259. สุเทพ ขามป้อม
 260. คำนึง เพชรเย็น
 261. บำรุง ใบสนธิ์
 262. สมใจ แจ่มแจ้ง
 263. สมนึก สิทธิวัต
 264. ประชิตชัย เต็มเกษม
 265. เอกชัย ทองชัยบุญ
 266. อรชพร ชำนาญดู
 267. ยุพเยาว์ ใจดี
 268. รัตนา สอาดเอี่ยม
 269. นภัทร บุตรพุ่ม
 270. บัญชา สร้อยอยู่
 271. พยนต์ เพ็งพูล
 272. อ้อมเดือน หันสังข์
 273. สายชล แสนสุด
 274. ประทีป แตงพันธ์
 275. ทนงศักดิ์ จินดานิล
 276. วันทา คำแหง
 277. ประวุธ ทองทรง
 278. เอื้อมพร สะมาตา
 279. รจนา รู้รอบ
 280. มงคล เชตตรีฤทธิ์
 281. พรสรรค์ เยาวบุตร
 282. ศักดิ์รินทร์ หลิวชัยประเสริฐ
 283. สุจินต์ รอดอยู่
 284. เถกิงศักดิ์ รักไทย
 285. ชิดชนก ชูช่วย
 286. พัทธนันท์ แก้วสังข์ไชย
 287. วนิดา สระบัวทอง
 288. เกียรติชัย อิงประพันธ์กร
 289. ปุ้ย นิลดี
 290. ปาณิสรา โลเกตุ
 291. ตรึงจิต ขันโคกกรวด
 292. อนุชา วัดวาปี
 293. เอกชัย มลศิลป์
 294. ธนัตถ์ภัทร เหล็กกล้า
 295. รชฏ รุ่งรัตนชีวิน
 296. อวิรุทธ์ จันต๊ะวงค์
 297. ประกาย ขวัญไชยวงค์
 298. กัมพล พุทธา
 299. อิทธิพล ใจดี
 300. นพดล เจริญจิตร

เงื่อนไขการรับรางวัลโปรโมชั่นกิจกรรมฯ

 • สามารถใช้สิทธิ์เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบแบบเติมเงินได้ทุกเครือข่ายของผู้ให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 28 ธ.ค. 2564
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ที่มีผลิตภัณฑ์และลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น เงินติดล้อ เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ คน โดยสิทธิ์มีจำนวนจำกัด 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการแคมเปญ
 • กดยืนยันการแลกรับสิทธิ์เมื่อต้องการแลกสิทธิ์เท่านั้น เนื่องจาก Promotion Codeหรือรหัสรับสิทธิ์ที่จะใช้รับสิทธิ์ประโยชน์นั้น มีระยะเวลาจำกัดหลังจากยืนยันการรับสิทธิ์
 • กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงิน พร้อมเลือกเครือข่าย จากนั้นระบบจะทำการเติมเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุภายใน 24 ชั่วโมง เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือในระบบแบบเติมเงินเท่านั้น
 • กรณีที่แลกรับสิทธิ์ทำการเติมเงินในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดพิเศษต่าง ๆ บริษัทฯ จะทำการเติมเงินให้ในวันทำการถัดไป
 • ในกรณีที่มีการกรอกเบอร์โทรศัพท์ผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • กรณีที่มีการกดรับรหัสแล้วนำมาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยของสมนาคุณในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้โดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 088-088-0880

ดาวน์โหลดแอป "เงินติดล้อ" เลยวันนี้!

โปรโมชั่นอื่น ๆ

หยุดยาวนี้ประกันติดล้อร่วมกับ AAGI แจกประกันอุบัติเหตุฟรี!
ประกันภัย

หยุดยาวนี้ประกันติดล้อร่วมกับ AAGI แจกประกันอุบัติเหตุฟรี!

ประกันติดล้อแจกประกันอุบัติเหตุฟรี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 6 เมษายน เวลา 16.00 น.

ซื้อประกันเดินทาง MSIG รับ Starbucks E-Coupon มูลค่าสูงสุด 200 บาท
ประกันภัย

ซื้อประกันเดินทาง MSIG รับ Starbucks E-Coupon มูลค่าสูงสุด 200 บาท

โปรโมชั่น ซื้อประกันการเดินทาง MSIG Travel Easy ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 รับ Starbucks E-Coupon สูงสุด 200 บาท

ซื้อประกันภัยบ้านและคอนโด MSIG รับฟรี กระเป๋าช้อปปิ้ง 1 ใบ
ประกันภัย

ซื้อประกันภัยบ้านและคอนโด MSIG รับฟรี กระเป๋าช้อปปิ้ง 1 ใบ

โปรโมชั่น ซื้อประกันภัยบ้านและคอนโด MSIG กับประกันติดล้อ รับ กระเป๋าช้อปปิ้ง ฟรี 1 ใบต่อกรมธรรม์