หน้าแรก โปรโมชั่น อื่นๆ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จ่ายตรงงวด มีเฮ!ลุ้นทอง ครั้งที่2
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จ่ายตรงงวด มีเฮ!ลุ้นทอง ครั้งที่2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จ่ายตรงงวด มีเฮ!ลุ้นทอง ครั้งที่2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ชำระเงินตรง 3 งวด กับแอป ”เงินติดล้อ” วันนี้!! ลุ้นทองได้ง่ายๆสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าผู้ที่ทำการชำระค่างวดตรงเวลา ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน (นับตามจำนวนสัญญา)ของทางเงินติดล้อเท่านั้น

รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด 10 ท่าน
 1. คุณรุ่งทิพย์ เพ็งพรม 064251XXXX
 2. คุณกวินทรา ลาภพิเชฐ 092597XXXX
 3. คุณกรประทีป เก้ารัตน์ 084493XXXX
 4. คุณภัศรา มหารัตน์ 064138XXXX
 5. คุณสอนนะรินทร์ มงคล 084716XXXX
 6. คุณชวลิต กอนอิ่ม 083609XXXX
 7. คุณทรงฤทธิ์ ยมราชช่วย 081055XXXX
 8. คุณวุฒิวงศ์ จิตมุ่ง 088761XXXX
 9. คุณโสรยา จุฬา 093415XXXX
 10. คุณสัญญา ศรีเสวก 091406XXXX

เงื่อนไขและรายละเอียด

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ดังต่อไปนี้
  1.1 ต้องเป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และมีหน้าที่ภาระผูกผันที่ต้องมีการผ่อนชำระค่างวดแก่บริษัทฯ
  1.2 ต้องมีบัญชีและใช้ แอปพลิเคชันเงินติดล้อ
  1.3 ต้องเข้าไปกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ แอปพลิเคชันเงินติดล้อ ภายในช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ การกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดก็จะมีสิทธิ์เพียงการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในครั้งนั้น (หากต้องการรับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลทั้ง 3 ครั้ง ก็ต้องการกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 3 ครั้ง ตามช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง)
  1.4 ต้องชำระค่างวดตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทฯ ตรงตามกำหนดชำระหรือไม่ผิดนัดติดต่อกัน 3 งวด ในงวดเดือนที่เป็นช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง
  1.5 ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในรายการนี้มาก่อน
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องกรอกข้อมูลใน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามความจริง หากปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณานำมาจับสลากเพื่อลุ้นรางวัล
 3. จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับในการเข้าร่วมรายการจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญาที่ผู้มีสิทธิ์มีอยู่กับบริษัทฯ กล่าวคือ หากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการผู้ใดมีสัญญาที่ต้องชำระค่างวดอยู่ในช่วงเวลาเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดอยู่มากกว่า 1 สัญญา ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการผู้นั้นก็จะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนสัญญาที่มีอยู่ดังกล่าว โดยการกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้งเพียงครั้งเดียว
 4. รางวัลสำหรับกิจกรรมรายการเสี่ยงโชค
  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 183,629.33 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
  แบ่งจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 10 รางวัล ดังนี้
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
 5. ระยะเวลาการจัดรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 31 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
  - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
 6. สถานที่ วัน และเวลาในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลดังนี้
  - ครั้งที่ 1 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.
  - ครั้งที่ 2 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
  ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.
  - ครั้งที่ 3 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
  ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
 7. สถานที่หรือช่องทางในการประกาศรายชื่อผู้โชคดี มีดังนี้
  - การจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.tidlor.com ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
  - การจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.tidlor.com ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
  - การจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.tidlor.com ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
 8. กติกาการตัดสินในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลของทางบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดของการจัดรายการเสี่ยงโชคนี้มาพิมพ์ลงบนกระดาษเป็นสลากและนำมากองรวมกัน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนสลากทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนสลากต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยผู้ที่มีรายชื่อในสลากที่แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับได้นั้นคือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล
  หมายเหตุ ชิ้นส่วนสลากที่เหลือจากการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในครั้งต่อไป
 9. บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมรายการ และส่งข้อความ/รหัสรับของรางวัลไปทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ หรือตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากผู้โชคดีท่านใดไม่ติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.tidlor.com ในครั้งนั้นๆ ให้ถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และรวมถึงสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งต่อไปด้วย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำรางวัลที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์มาจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหม่
 10. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / 1 ท่านเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของรายการ
 11. ในการรับรางวัลมีเงื่อนไขดังนี้
  11.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลได้ที่ห้างทอง Aurora สาขาที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์
  11.2 ผู้โชคดีต้องปริ้นท์อีเมล์ที่แจ้งรหัสรับของรางวัลและรายชื่อของผู้โชคดี นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้มอบรางวัลในวันที่รับของรางวัลด้วย
  11.3 ผู้โชคดีต้องยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มอบรางวัลในวันที่รับของรางวัลที่ห้างทอง Aurora โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ทั้งนี้ ต้องเป็นชื่อที่ตรงกับรายชื่อในอีเมล์แจ้งรหัสรับของรางวัลเท่านั้น
 12. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อผู้ผลิตหรือจำหน่ายโดยตรง
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก ยกเลิกบัญชีของสมาชิกใน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ หรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของรายการ หรือการรับรางวัลใดๆ โดยสลากของผู้เข้าร่วมรายการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 15. ผู้ร่วมรายการอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมรายการเพื่อการดำเนินรายการนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมรายการในอนาคต โดยผู้ร่วมรายการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน
 16. รายการนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่สมัครสมาชิกผ่านโปรแกรม แอปพลิเคชันเงินติดล้อ เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ , บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการนี้
  หมายเหตุ บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร
 17. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ หรือการเข้าร่วมรายการที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอพพลิเคชั่นหรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 19. กรณีผู้ร่วมรายการเป็นผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดครั้งหนึ่งในรายการนี้แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลอีกในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งต่อไป
 20. ผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมรายการฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและที่สุด
 21. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880 และ Facebook: เงินติดล้อ (จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 22. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเลขที่ 11-13/2563

โปรโมชั่นอื่น ๆ

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป
ประกันภัย

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป

โปรโมชั่น ซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ระยะยาว 3 ปีขึ้นไปที่เงินติดล้อ รับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองวันหยุดยาว ต่อ 1 กรมธรรม์ https://www.tidlor.com/th/promotions https://www.tidlor.com/th/promotions/insurance

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท
ยิ่งชวน ยิ่งได้

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท

รับค่าแนะนำไปเลย 300 บาท เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถชั้น 1, 2+ หรือ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!
ประกันภัย

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!

รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันสูงสุด 300 บาท เมื่อต่อประกันรถยนต์ผ่านแอปครั้งแรก ใช้โค้ดได้กับปั๊ม PT ทั้ง 19 สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งเเต่ 12 ก.ย. 66 - 31 มี.ค 67