หน้าแรก > โปรโมชั่น > สินเชื่อ > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก หรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก หรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก หรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 100 ท่าน จากโปรโมชั่น พิเศษ! 100 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก หรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย “ในหน้าโปรโมชั่นบน website เงินติดล้อ” รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท
1. ธัญฐสุภางค์ ลายละเอียด
063-659-XXXX
2. ศิริธรณ์ ตึงกระโทก
092-745-XXXX
3. เยาวลักษณ์ สมหมาย
085-755-XXXX
4. สุกัญญา สายยศ
082-825-XXXX
5. ศศิกานต์ ศรีหะมงคล
081-295-XXXX
6. สายชล บุญขาว
087-079-XXXX
7. นายณรงค์ศักดิ์ คุ้มชุ่ม
064-603-XXXX
8. สุทัศน์ หวันสมัน
065-406-XXXX
9. ราตรี ปราบสมุทร
082-281-XXXX
10. ประพฤติ วิเชียร
081-862-XXXX
11. กาญจนา เมาเพชรกาศ
061-672-XXXX
12. ชูศักดิ์ ตั้งบรรเจิดวณิช
081-937-XXXX
13. นายดวง ระงับใจ
081-496-XXXX
14. ยุพิน ทรศัพย์
080-146-XXXX
15. วิฬารี สมวาที
095-504-XXXX
16. สุวิก ธานีรัตน์
088-646-XXXX
17. ณัฏฐวิตรา คงเเก้ว
096-986-XXXX
18. นิยม โลนไธสง
087-753-XXXX
19. ขวัญชัย ขวัญเกิด
088-232-XXXX
20. กชกร ชั่งทุ่งใหญ่
087-167-XXXX
21. รุ่งฉันทนา ไวทยะบูรณ์
062-925-XXXX
22. มูฮำหมัด เจ๊ะฮะ
097-101-XXXX
23. ศุ๓ลักษ์ บุญคํ้า
098-111-XXXX
24. พัสตราภรณ์ แก้วชนะ
086-298-XXXX
25. เฉลิมเกียรติ คงประดับ
092-331-XXXX
26.ธนภัทร แก่นร้านหญ้า
093-043-XXXX
27. สุวิทชา บัวตะคุ
090-260-XXXX
28. วิธาน ปัสสาภัย
081-586-XXXX
29. นางพยอม ยืนยง
081-763-XXXX
30. นายพิษณุ ปานทอง
083-743-XXXX
31. ธีร์ธวัช โลหะประเสริฐ
081-466-XXXX
32. กัญนิกา ลารีนู
095-092-XXXX
33. นางทัชชกร อนุภาพ
086-452-XXXX
34. เบญจพร สืบวงษ์
062-295-XXXX
ติดต่อขอรับของรางวัล
Enter security code:
 Security code
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
 1. ผู้โชคดีกรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมล(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มด้านบน เพื่อยืนยันรับของรางวัล ภายในวันที่ 23 ต.ค. 2563 หากไม่ยืนยันภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท ให้แก่ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี
 3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดฯ จากเงินติดล้อ
 4. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 5. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
 1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส,บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
 2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
 3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
 4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เฉพาะลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกหรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย “ในหน้าโปรโมชั่นบน website เงินติดล้อ” เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกหรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย ภายในวันที่ 1 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 จำนวน 100 ท่านแรก เท่านั้น
 3. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 4. คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เงินติดล้อสำนักงานใหญ่
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 6. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท ให้แก่ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 7. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดฯ จากเงินติดล้อ
 8. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
 10. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

โปรโมชั่นอื่น ๆ

Back to top