หน้าแรก โปรโมชั่น สินเชื่อ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก หรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก หรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก หรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 100 ท่าน จากโปรโมชั่น พิเศษ! 100 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก หรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย “ในหน้าโปรโมชั่นบน website เงินติดล้อ” รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น

01 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63

รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท
 1. ธัญฐสุภางค์ ลายละเอียด 063-659-XXXX
 2. ศิริธรณ์ ตึงกระโทก 092-745-XXXX
 3. เยาวลักษณ์ สมหมาย 085-755-XXXX
 4. สุกัญญา สายยศ 082-825-XXXX
 5. ศศิกานต์ ศรีหะมงคล 081-295-XXXX
 6. สายชล บุญขาว 087-079-XXXX
 7. นายณรงค์ศักดิ์ คุ้มชุ่ม 064-603-XXXX
 8. สุทัศน์ หวันสมัน 065-406-XXXX
 9. ราตรี ปราบสมุทร 082-281-XXXX
 10. ประพฤติ วิเชียร 081-862-XXXX
 11. กาญจนา เมาเพชรกาศ 061-672-XXXX
 12. ชูศักดิ์ ตั้งบรรเจิดวณิช 081-937-XXXX
 13. นายดวง ระงับใจ 081-496-XXXX
 14. ยุพิน ทรศัพย์ 080-146-XXXX
 15. วิฬารี สมวาที 095-504-XXXX
 16. สุวิก ธานีรัตน์ 088-646-XXXX
 17. ณัฏฐวิตรา คงเเก้ว 096-986-XXXX
 18. นิยม โลนไธสง 087-753-XXXX
 19. ขวัญชัย ขวัญเกิด 088-232-XXXX
 20. กชกร ชั่งทุ่งใหญ่ 087-167-XXXX
 21. รุ่งฉันทนา ไวทยะบูรณ์ 062-925-XXXX
 22. มูฮำหมัด เจ๊ะฮะ 097-101-XXXX
 23. ศุภลักษ์ บุญคํ้า 098-111-XXXX
 24. พัสตราภรณ์ แก้วชนะ 086-298-XXXX
 25. เฉลิมเกียรติ คงประดับ 092-331-XXXX
 26. ธนภัทร แก่นร้านหญ้า 093-043-XXXX
 27. สุวิทชา บัวตะคุ 090-260-XXXX
 28. วิธาน ปัสสาภัย 081-586-XXXX
 29. นางพยอม ยืนยง 081-763-XXXX
 30. นายพิษณุ ปานทอง 083-743-XXXX
 31. ธีร์ธวัช โลหะประเสริฐ 081-466-XXXX
 32. กัญนิกา ลารีนู 095-092-XXXX
 33. นางทัชชกร อนุภาพ 086-452-XXXX
 34. เบญจพร สืบวงษ์ 062-295-XXXX
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
 1. ผู้โชคดีกรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมล(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มด้านบน เพื่อยืนยันรับของรางวัล ภายในวันที่ 23 ต.ค. 2563 หากไม่ยืนยันภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท ให้แก่ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี
 3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดฯ จากเงินติดล้อ
 4. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 5. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
 1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส,บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
 2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
 3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
 4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เฉพาะลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกหรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย “ในหน้าโปรโมชั่นบน website เงินติดล้อ” เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกหรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย ภายในวันที่ 1 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 จำนวน 100 ท่านแรก เท่านั้น
 3. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 4. คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เงินติดล้อสำนักงานใหญ่
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 6. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท ให้แก่ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 7. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดฯ จากเงินติดล้อ
 8. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
 10. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

โปรโมชั่นอื่น ๆ

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป
ประกันภัย

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป

โปรโมชั่น ซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ระยะยาว 3 ปีขึ้นไปที่เงินติดล้อ รับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองวันหยุดยาว ต่อ 1 กรมธรรม์ https://www.tidlor.com/th/promotions https://www.tidlor.com/th/promotions/insurance

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้
อื่นๆ

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าและสมาชิกในแอปพลิเคชันเงินติดล้อ พร้อมร้านค้าชั้นนำมากมาย สามารถแลกเป็นแต้มติดล้อหรือโอนเข้าบัญชี

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท
ยิ่งชวน ยิ่งได้

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท

รับค่าแนะนำไปเลย 300 บาท เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถชั้น 1, 2+ หรือ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น