หน้าแรก > โปรโมชั่น > สินเชื่อ > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT จากโปรโมชั่น “Hello Summer … ต้อนรับฤดูร้อนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เพียงลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท”
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือนมิถุนายน 2563)
1. ยอดทอง ถีระแก้ว
081-829-XXXX
2. สำราญ ศรีมณี
099-691-XXXX
3. พีรวัช ขันติรัตน์
062-004-XXXX
4. กลยุทธ จิตต์มั่นการ
080-602-XXXX
5. แสงเพชร ใจมั่น
098-385-XXXX
6. รัชฎา ไฝทอง
099-179-XXXX
7. วรรณภา โพธิ์วัด
061-838-XXXX
8. คุณ ยุทธพล ตะบุบผา
080-816-XXXX
9. สมพงศ์ วารีรักษ์
082-545-XXXX
10. ประกายรัตน์ บ่อหนา
093-117-XXXX
11. สาวิตรี วงศรี
080-593-XXXX
12. แมน เสือคุ่ย
061-356-XXXX
13. สิทธิโชค มีนาย
064-195-XXXX
14. วันวิสาข์ ยิ่งประสิทธิ์
095-715-XXXX
15. จรุง ร่วมสำโรง
084-936-XXXX
16. สุนทร อุดทาโท
093-646-XXXX
17. อานนท์ พละสาร
092-437-XXXX
18. ธิดาวรรณ พรหมแก้ว
081-466-XXXX
19. สุกัญญา อาจกล้า
091-076-XXXX
20. หนึ่งฤทัย ทองเกตุ
083-650-XXXX
21. สมาวดี เกษมพันธ์
089-554-XXXX
22. สุปรีดา ตวงรักษา
080-269-XXXX
23. มารีญา ภู่พันธ์
095-629-XXXX
24. ภัทรพงษ์ เพชรพลายงาม
062-007-XXXX
25. สมบัติ เที่ยงทางดี
090-267-XXXX
26. อมรเดช ขำตุ้ม
082-957-XXXX
27. ปิยะเชษฐ์ เปลี่ยนบำรุง
064-208-XXXX
28. บดินทร์ วุฒิสาร
093-343-XXXX
29. ชลธี ปานมณี
095-882-XXXX
30. มินตรา วิชัย
093-310-XXXX
31. เสน่ห์ คำภาบู่
095-362-XXXX
32. ธีรศักดิ์ ปทุมวัน
084-113-XXXX
33. ธนาศ คงพิพัฒน์
092-930-XXXX
34. กาญจนา ผัดขัน
093-251-XXXX
35. นิรุจติ์ เทพรัตน์
066-143-XXXX
36. พรเพ็ชร มูลเคน
098-396-XXXX
37. พจนา สว่างศรี
099-626-XXXX
38. พงศ์ดนัย แสงจันทร์
080-100-XXXX
39. ชัยยศ คชรณฑ์
091-871-XXXX
40. ฉัตร์มงคล สอนเถื่อน
082-578-XXXX
41. นันทิยา วันดี
064-852-XXXX
42. อนันต์ นุตมะหะหมัด
082-579-XXXX
43. สุภินญา จันทสิทธิ์
090-242-XXXX
44. กองแก้ว ละเอื้อย
099-325-XXXX
45. กระจ่าง พิมโซ
061-636-XXXX
46. จิตรวดี ศรีสมบัติ
087-995-XXXX
47. ช่อผกา ตองอ่อน
085-847-XXXX
48. ปิยกุล ไตรพรหม
087-702-XXXX
49. วรนล บุญรักษ์
062-223-XXXX
50. พฤทธิ์ พินโย
087-364-XXXX
51. สุทธิศักดิ์ วิเชียร
064-960-XXXX
52. พิศลย์ ไชยวิทย์
064-514-XXXX
53. แสวง อิ่มหิรัญ
080-727-XXXX
54. จิรพัฒน์ บัวดอก
062-440-XXXX
55. พิทักษ์พล รักษาชอบ
083-910-XXXX
56. ทิฆัมพร พูลสวัสดิ์
092-541-XXXX
57. ไอยศูรย์ อุทยาน
063-971-XXXX
58. นภารัตน์ โพธิรัชต์
064-954-XXXX
59. วเรณยา อรรคแสง
061-873-XXXX
60. ทัศณีญา เยาว์ดำ
080-382-XXXX
61. นัฐรินีย์ เนินพลกรัง
081-548-XXXX
62. สุวิชญา พูลสวัสดิ์
088-175-XXXX
63. บัญดิษฐ บุญก้อน
098-048-XXXX
64. เอกรัช ชมภูทับ
092-794-XXXX
65. อนุวัฒน์ โกเฮง
089-003-XXXX
66. บุญสม เพียรค้า
080-014-XXXX
67. วันดี พิมซันน์
063-740-XXXX
68. เสริมสุข สวัสดี
094-114-XXXX
69. สุวดี เอี่ยมสะอาด
087-199-XXXX
70. สุวรรณี สุขเกษม
091-050-XXXX
71. ศสิธร ศรีพิมสอ
093-423-XXXX
72. ชลดา กรีณะรา
094-751-XXXX
73. นพพล ลินตา
064-798-XXXX
74. ชัยณรงค์ ทองดี
061-606-XXXX
75. นรา สาตรสาร
082-012-XXXX
76. คันชิต ทองจันทร์
097-249-XXXX
77. นิรักษ์ ชัยนันตา
064-832-XXXX
78. ศีตลา ก่อสินวัฒนา
082-316-XXXX
79. ธัญญาลักษณ์ ลีทอง
061-508-XXXX
80. ชนัญภรณ์ นามมุงคุณ
095-229-XXXX
81. เกศรา สีบุญ
086-399-XXXX
82. เชิดพงษ์ พลชนะ
065-485-XXXX
83. จตุพร กองหิน
095-596-XXXX
84. จิราวรรณ ฝักแต้
098-589-XXXX
85. จตุรงค์ มงคลเจริญวงศ์
091-035-XXXX
86. บัญชา ยศประสงค์
097-148-XXXX
87. มานิตย์ มั่นสุวรรณ
089-032-XXXX
88. ปนัดดา บุญมาส
082-974-XXXX
89. ประภาพร เจี่ยง
084-806-XXXX
90. วีนัส ทองโชติ
084-236-XXXX
91. อนุชาติ ราชบุรุษ
080-398-XXXX
92. จตุรภัทร กนกฤทธิไกวัล
094-801-XXXX
93. รุจิรา มากระจัน
092-757-XXXX
94. ประยูร สุดเอม
085-058-XXXX
95. กองแก้ว คำโสม
065-216-XXXX
96. ณัฐกานต์ โต๊ะยีบอ
095-468-XXXX
97. กรรณ์นิกา ผดุงเวียง
095-136-XXXX
98. จุฑารัตน์ จันทร์ฉาย
099-406-XXXX
99. รุจาภา จอมสนิท
091-542-XXXX
100. ศักดิ์ดา อุคำ
080-193-XXXX
101. ป้อม พูลเอี่ยม
086-550-XXXX
102. อัญชนา วงษ์สินธ์
080-965-XXXX
103. ศุภณัฐ แตงคำ
080-916-XXXX
104. นราวิชญ์ เจ็ดรัมย์
062-845-XXXX
105. รชต เวียงธรรม
099-143-XXXX
106. นิลดา มนเทียนอาจ
090-828-XXXX
107. เกศิณี ไผ่วุฒิพันธุ์
097-959-XXXX
108. สมจิตร์ โมรศาก
085-431-XXXX
109. มนต์ชัย อินต๊ะสาร
061-382-XXXX
110. บอย ฉัตรธรรมชัย
085-965-XXXX
111. วัฒนา หล้าวงศา
087-427-XXXX
112. เกรียงไกร มาตาเบ้า
094-989-XXXX
113. สงกรานต์ ปิ่นทอง
095-521-XXXX
114. ภานุวัฒน์ เกิดโพธิ์
063-449-XXXX
115. วันเฉลิม แสนสุด
083-923-XXXX
116. ศรีประไพ พรมเรศ
064-448-XXXX
117. วราพร โททอง
064-049-XXXX
118. พวงผกา มะลิวัล
099-609-XXXX
119. สิริมนต์ เอี่ยมธนวินท์
084-828-XXXX
120. ชนิดา ไชยบุญ
061-240-XXXX
121. เปรม ฤกษ์โสภา
081-714-XXXX
122. ภัควัฒน์ เถียรสุข
065-913-XXXX
123. สังคม สุดตาซ้าย
080-631-XXXX
124. รุ่งฤดี รัตนวรรณ
090-597-XXXX
125. พรทิพย์ มอญสันเทียะ
082-673-XXXX
126. จิรารัตน์ รักแก้ว
093-661-XXXX
127. ณรงค์ศักดิ์ ขัดศิริ
095-169-XXXX
128. สุทัศน์ สุขนิล
063-376-XXXX
129. บุษรินทร์ พวงผกา
098-313-XXXX
130. สุปราณี มากชนบท
084-844-XXXX
131. ประยอม จำปา
092-940-XXXX
132. ดวงพร ยานสาร
098-668-XXXX
133. สนธยา หรั่งศรีสุข
080-599-XXXX
134. สุรชัย จำปางาม
061-904-XXXX
135. สิริรัตน์ พร้อมพวก
064-337-XXXX
136. จิดาภา วงศ์ทาแก้ว
097-254-XXXX
137. ปิ่นฤทัย สะวะลิ
061-354-XXXX
138. สุพรรษา เทียมจันทร์
092-863-XXXX
139. นุชจรี ทองวัน
093-265-XXXX
140. ชิโนรถ นาสูงเนิน
064-938-XXXX
141. ภัทระ หลงทะเล
092-393-XXXX
142. ชนิดาภา ปิ่นเกตุ
085-372-XXXX
143. เวียน ปรือปรัก
092-713-XXXX
144. ประภัสสร พันธ์คำ
090-601-XXXX
145. ธนูเพชร ฉลาด
085-620-XXXX
146. ปทุมพร ธงอินทร์เนตร
099-643-XXXX
147. เลิศ เบาสูงเนิน
089-548-XXXX
148. นภาพร เกตุวารี
093-595-XXXX
149. จันจิรา แก้วเพชร
065-585-XXXX
150. ชาตรี โอภาวัฒนะ
081-713-XXXX
151. ฉัตรชัย สังเกตุ
064-636-XXXX
152. วิเชียร ทิมแก้ว
092-383-XXXX
153. แสนรัก หลงพิมาย
087-133-XXXX
154. นรินทร์ นามหอม
064-978-XXXX
155. อริษา อ่อนเบา
084-828-XXXX
156. รัตนพล เดชะคำภู
062-152-XXXX
157. ดวงใจ ประสงค์เงิน
080-642-XXXX
158. จันทร์ทิวา หงสาวดี
092-768-XXXX
159. พจนา แดงสด
080-518-XXXX
160. ศิริพร เมตตา
082-258-XXXX
161. ชูชาติ วิจิตรกุล
094-145-XXXX
162. อัญชลี คงวงษา
087-541-XXXX
163. อดิศักดิ์ ศักดิ์สารคำ
084-420-XXXX
164. อัฎฐะญะ อยู่คง
064-609-XXXX
165. ภัฑฑิญะ ทุมวงษ์
092-042-XXXX
166. นภัสกนก นกวิเชียร
064-228-XXXX
167. สมาพร จรรยาเพศ
091-826-XXXX
168. ชนิดาพร คำมณีจันทร์
090-338-XXXX
169. อภิรัตน์ พันธุ์ด้วง
086-339-XXXX
170. เมธี สมัครสมาน
064-073-XXXX
171. พัฒนะ ล้อมศตพร
093-538-XXXX
172. ธนกาญจน์ ออมไธสง
064-935-XXXX
173. ปราณี สุดอักษร
064-505-XXXX
174. บุญเกตุ พันธ์ขาม
093-607-XXXX
175. เพชรรัตน์ ผาหนองหว้า
090-801-XXXX
176. พลากร จะตุเทน
061-841-XXXX
177. ณัฐพงศ์ มณีจร
090-984-XXXX
178. ธรรมศักดิ์ นีละพันธ์
083-838-XXXX
179. ชยาวิชญ์ นครชัย
062-862-XXXX
180. บัญชา ปันส่วน
092-536-XXXX
181. สุณิษา ประดับหิน
083-894-XXXX
182. ทองคูณ สีทุลี
062-524-XXXX
183. ปธานิน ชูถม
090-886-XXXX
184. ทรงวิทย์ อุตรชน
064-076-XXXX
185. คุณัญญา เจริญขวัญ
065-219-XXXX
186. สุภาภรณ์ หิงสันเทียะ
099-264-XXXX
187. บุษยมาศ ราชสำเภา
091-830-XXXX
188. ฝนทิพย์ แสงประเสริฐ
089-161-XXXX
189. คทายุธ อ้นมี
087-549-XXXX
190. พรภวิษย์ ศรีงามฉ่ำ
064-190-XXXX
191. จรัสศรี ภูมิพงศ์
098-073-XXXX
192. ปนัดดา นิลประดับ
083-139-XXXX
193. อภิวัฒน์ หนูสวัสดิ์
062-781-XXXX
194. อนุชา บุตะเคียน
085-386-XXXX
195. ณรงค์ชัย ไพรวรรณ์
086-880-XXXX
196. รจนา ปัญญาทิพย์
086-229-XXXX
197. สุภาพร ศรีสิงห์
099-006-XXXX
198. สุนิสา หวังมาน
097-125-XXXX
199. ปุณยนุช วิสุทธิอุทัยกุล
098-169-XXXX
200. กชกร ตาดสวัสดิ์
095-585-XXXX
201. ดารินทร์ มาด้วง
065-635-XXXX
202. สมเจตน์ ออมสิน
099-813-XXXX
203. สินใจ โกศิลา
093-323-XXXX
204. ชัฏพงษ์ แพงสุวรรณ์
061-714-XXXX
205. ผจงจิตร พรเจริญ
088-595-XXXX
206. ทศพร นามากุล
062-231-XXXX
207. อดิศักดิ์ ทนดี
097-017-XXXX
208. บุรินทร์ บุรินทร์กุล
095-837-XXXX
209. นงลักษณ์ คำลี
087-694-XXXX
210. ศรัณย์ จันทร์ขวัญ
088-439-XXXX
ติดต่อขอรับสิทธิ์
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
 1. ผู้โชคดีกรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมล(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มด้านบน เพื่อยืนยันรับของรางวัล ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2563 หากไม่ยืนยันภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. บริษัท เงินติดล้อ จำกัดจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท ให้แก่ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี
 3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMSแจ้งโค้ดส่วนลดฯ จากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 4. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 5. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
 1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส, บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
 2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
 3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
 4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน เฉพาะลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ภายในวันที่ 17 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 3. การจัดสินเชื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน สามารถจัดได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 5. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 6. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 7. ลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 – 22 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563
 8. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ภายในช่วงวันระยะที่กำหนดเท่านั้น
 10. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

โปรโมชั่นอื่น ๆ

Back to top