หน้าแรก โปรโมชั่น สินเชื่อ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT จากโปรโมชั่น “Hello Summer … ต้อนรับฤดูร้อนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เพียงลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท”

รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือนมิถุนายน 2563)
 1. ยอดทอง ถีระแก้ว 081-829-XXXX
 2. สำราญ ศรีมณี 099-691-XXXX
 3. พีรวัช ขันติรัตน์ 062-004-XXXX
 4. กลยุทธ จิตต์มั่นการ 080-602-XXXX
 5. แสงเพชร ใจมั่น 098-385-XXXX
 6. รัชฎา ไฝทอง 099-179-XXXX
 7. วรรณภา โพธิ์วัด 061-838-XXXX
 8. คุณ ยุทธพล ตะบุบผา 080-816-XXXX
 9. สมพงศ์ วารีรักษ์ 082-545-XXXX
 10. ประกายรัตน์ บ่อหนา 093-117-XXXX
 11. สาวิตรี วงศรี 080-593-XXXX
 12. แมน เสือคุ่ย 061-356-XXXX
 13. สิทธิโชค มีนาย 064-195-XXXX
 14. วันวิสาข์ ยิ่งประสิทธิ์ 095-715-XXXX
 15. จรุง ร่วมสำโรง 084-936-XXXX
 16. สุนทร อุดทาโท 093-646-XXXX
 17. อานนท์ พละสาร 092-437-XXXX
 18. ธิดาวรรณ พรหมแก้ว 081-466-XXXX
 19. สุกัญญา อาจกล้า 091-076-XXXX
 20. หนึ่งฤทัย ทองเกตุ 083-650-XXXX
 21. สมาวดี เกษมพันธ์ 089-554-XXXX
 22. สุปรีดา ตวงรักษา 080-269-XXXX
 23. มารีญา ภู่พันธ์ 095-629-XXXX
 24. ภัทรพงษ์ เพชรพลายงาม 062-007-XXXX
 25. สมบัติ เที่ยงทางดี 090-267-XXXX
 26. อมรเดช ขำตุ้ม 082-957-XXXX
 27. ปิยะเชษฐ์ เปลี่ยนบำรุง 064-208-XXXX
 28. บดินทร์ วุฒิสาร 093-343-XXXX
 29. ชลธี ปานมณี 095-882-XXXX
 30. มินตรา วิชัย 093-310-XXXX
 31. เสน่ห์ คำภาบู่ 095-362-XXXX
 32. ธีรศักดิ์ ปทุมวัน 084-113-XXXX
 33. ธนาศ คงพิพัฒน์ 092-930-XXXX
 34. กาญจนา ผัดขัน 093-251-XXXX
 35. นิรุจติ์ เทพรัตน์ 066-143-XXXX
 36. พรเพ็ชร มูลเคน 098-396-XXXX
 37. พจนา สว่างศรี 099-626-XXXX
 38. พงศ์ดนัย แสงจันทร์ 080-100-XXXX
 39. ชัยยศ คชรณฑ์ 091-871-XXXX
 40. ฉัตร์มงคล สอนเถื่อน 082-578-XXXX
 41. นันทิยา วันดี 064-852-XXXX
 42. อนันต์ นุตมะหะหมัด 082-579-XXXX
 43. สุภินญา จันทสิทธิ์ 090-242-XXXX
 44. กองแก้ว ละเอื้อย 099-325-XXXX
 45. กระจ่าง พิมโซ 061-636-XXXX
 46. จิตรวดี ศรีสมบัติ 087-995-XXXX
 47. ช่อผกา ตองอ่อน 085-847-XXXX
 48. ปิยกุล ไตรพรหม 087-702-XXXX
 49. วรนล บุญรักษ์ 062-223-XXXX
 50. พฤทธิ์ พินโย 087-364-XXXX
 51. สุทธิศักดิ์ วิเชียร 064-960-XXXX
 52. พิศลย์ ไชยวิทย์ 064-514-XXXX
 53. แสวง อิ่มหิรัญ 080-727-XXXX
 54. จิรพัฒน์ บัวดอก 062-440-XXXX
 55. พิทักษ์พล รักษาชอบ 083-910-XXXX
 56. ทิฆัมพร พูลสวัสดิ์ 092-541-XXXX
 57. ไอยศูรย์ อุทยาน 063-971-XXXX
 58. นภารัตน์ โพธิรัชต์ 064-954-XXXX
 59. วเรณยา อรรคแสง 061-873-XXXX
 60. ทัศณีญา เยาว์ดำ 080-382-XXXX
 61. นัฐรินีย์ เนินพลกรัง 081-548-XXXX
 62. สุวิชญา พูลสวัสดิ์ 088-175-XXXX
 63. บัญดิษฐ บุญก้อน 098-048-XXXX
 64. เอกรัช ชมภูทับ 092-794-XXXX
 65. อนุวัฒน์ โกเฮง 089-003-XXXX
 66. บุญสม เพียรค้า 080-014-XXXX
 67. วันดี พิมซันน์ 063-740-XXXX
 68. เสริมสุข สวัสดี 094-114-XXXX
 69. สุวดี เอี่ยมสะอาด 087-199-XXXX
 70. สุวรรณี สุขเกษม 091-050-XXXX
 71. ศสิธร ศรีพิมสอ 093-423-XXXX
 72. ชลดา กรีณะรา 094-751-XXXX
 73. นพพล ลินตา 064-798-XXXX
 74. ชัยณรงค์ ทองดี 061-606-XXXX
 75. นรา สาตรสาร 082-012-XXXX
 76. คันชิต ทองจันทร์ 097-249-XXXX
 77. นิรักษ์ ชัยนันตา 064-832-XXXX
 78. ศีตลา ก่อสินวัฒนา 082-316-XXXX
 79. ธัญญาลักษณ์ ลีทอง 061-508-XXXX
 80. ชนัญภรณ์ นามมุงคุณ 095-229-XXXX
 81. เกศรา สีบุญ 086-399-XXXX
 82. เชิดพงษ์ พลชนะ 065-485-XXXX
 83. จตุพร กองหิน 095-596-XXXX
 84. จิราวรรณ ฝักแต้ 098-589-XXXX
 85. จตุรงค์ มงคลเจริญวงศ์ 091-035-XXXX
 86. บัญชา ยศประสงค์ 097-148-XXXX
 87. มานิตย์ มั่นสุวรรณ 089-032-XXXX
 88. ปนัดดา บุญมาส 082-974-XXXX
 89. ประภาพร เจี่ยง 084-806-XXXX
 90. วีนัส ทองโชติ 084-236-XXXX
 91. อนุชาติ ราชบุรุษ 080-398-XXXX
 92. จตุรภัทร กนกฤทธิไกวัล 094-801-XXXX
 93. รุจิรา มากระจัน 092-757-XXXX
 94. ประยูร สุดเอม 085-058-XXXX
 95. กองแก้ว คำโสม 065-216-XXXX
 96. ณัฐกานต์ โต๊ะยีบอ 095-468-XXXX
 97. กรรณ์นิกา ผดุงเวียง 095-136-XXXX
 98. จุฑารัตน์ จันทร์ฉาย 099-406-XXXX
 99. รุจาภา จอมสนิท 091-542-XXXX
 100. ศักดิ์ดา อุคำ 080-193-XXXX
 101. ป้อม พูลเอี่ยม 086-550-XXXX
 102. อัญชนา วงษ์สินธ์ 080-965-XXXX
 103. ศุภณัฐ แตงคำ 080-916-XXXX
 104. นราวิชญ์ เจ็ดรัมย์ 062-845-XXXX
 105. รชต เวียงธรรม 099-143-XXXX
 106. นิลดา มนเทียนอาจ 090-828-XXXX
 107. เกศิณี ไผ่วุฒิพันธุ์ 097-959-XXXX
 108. สมจิตร์ โมรศาก 085-431-XXXX
 109. มนต์ชัย อินต๊ะสาร 061-382-XXXX
 110. บอย ฉัตรธรรมชัย 085-965-XXXX
 111. วัฒนา หล้าวงศา 087-427-XXXX
 112. เกรียงไกร มาตาเบ้า 094-989-XXXX
 113. สงกรานต์ ปิ่นทอง 095-521-XXXX
 114. ภานุวัฒน์ เกิดโพธิ์ 063-449-XXXX
 115. วันเฉลิม แสนสุด 083-923-XXXX
 116. ศรีประไพ พรมเรศ 064-448-XXXX
 117. วราพร โททอง 064-049-XXXX
 118. พวงผกา มะลิวัล 099-609-XXXX
 119. สิริมนต์ เอี่ยมธนวินท์ 084-828-XXXX
 120. ชนิดา ไชยบุญ 061-240-XXXX
 121. เปรม ฤกษ์โสภา 081-714-XXXX
 122. ภัควัฒน์ เถียรสุข 065-913-XXXX
 123. สังคม สุดตาซ้าย 080-631-XXXX
 124. รุ่งฤดี รัตนวรรณ 090-597-XXXX
 125. พรทิพย์ มอญสันเทียะ 082-673-XXXX
 126. จิรารัตน์ รักแก้ว 093-661-XXXX
 127. ณรงค์ศักดิ์ ขัดศิริ 095-169-XXXX
 128. สุทัศน์ สุขนิล 063-376-XXXX
 129. บุษรินทร์ พวงผกา 098-313-XXXX
 130. สุปราณี มากชนบท 084-844-XXXX
 131. ประยอม จำปา 092-940-XXXX
 132. ดวงพร ยานสาร 098-668-XXXX
 133. สนธยา หรั่งศรีสุข 080-599-XXXX
 134. สุรชัย จำปางาม 061-904-XXXX
 135. สิริรัตน์ พร้อมพวก 064-337-XXXX
 136. จิดาภา วงศ์ทาแก้ว 097-254-XXXX
 137. ปิ่นฤทัย สะวะลิ 061-354-XXXX
 138. สุพรรษา เทียมจันทร์ 092-863-XXXX
 139. นุชจรี ทองวัน 093-265-XXXX
 140. ชิโนรถ นาสูงเนิน 064-938-XXXX
 141. ภัทระ หลงทะเล 092-393-XXXX
 142. ชนิดาภา ปิ่นเกตุ 085-372-XXXX
 143. เวียน ปรือปรัก 092-713-XXXX
 144. ประภัสสร พันธ์คำ 090-601-XXXX
 145. ธนูเพชร ฉลาด 085-620-XXXX
 146. ปทุมพร ธงอินทร์เนตร 099-643-XXXX
 147. เลิศ เบาสูงเนิน 089-548-XXXX
 148. นภาพร เกตุวารี 093-595-XXXX
 149. จันจิรา แก้วเพชร 065-585-XXXX
 150. ชาตรี โอภาวัฒนะ 081-713-XXXX
 151. ฉัตรชัย สังเกตุ 064-636-XXXX
 152. วิเชียร ทิมแก้ว 092-383-XXXX
 153. แสนรัก หลงพิมาย 087-133-XXXX
 154. นรินทร์ นามหอม 064-978-XXXX
 155. อริษา อ่อนเบา 084-828-XXXX
 156. รัตนพล เดชะคำภู 062-152-XXXX
 157. ดวงใจ ประสงค์เงิน 080-642-XXXX
 158. จันทร์ทิวา หงสาวดี 092-768-XXXX
 159. พจนา แดงสด 080-518-XXXX
 160. ศิริพร เมตตา 082-258-XXXX
 161. ชูชาติ วิจิตรกุล 094-145-XXXX
 162. อัญชลี คงวงษา 087-541-XXXX
 163. อดิศักดิ์ ศักดิ์สารคำ 084-420-XXXX
 164. อัฎฐะญะ อยู่คง 064-609-XXXX
 165. ภัฑฑิญะ ทุมวงษ์ 092-042-XXXX
 166. นภัสกนก นกวิเชียร 064-228-XXXX
 167. สมาพร จรรยาเพศ 091-826-XXXX
 168. ชนิดาพร คำมณีจันทร์ 090-338-XXXX
 169. อภิรัตน์ พันธุ์ด้วง 086-339-XXXX
 170. เมธี สมัครสมาน 064-073-XXXX
 171. พัฒนะ ล้อมศตพร 093-538-XXXX
 172. ธนกาญจน์ ออมไธสง 064-935-XXXX
 173. ปราณี สุดอักษร 064-505-XXXX
 174. บุญเกตุ พันธ์ขาม 093-607-XXXX
 175. เพชรรัตน์ ผาหนองหว้า 090-801-XXXX
 176. พลากร จะตุเทน 061-841-XXXX
 177. ณัฐพงศ์ มณีจร 090-984-XXXX
 178. ธรรมศักดิ์ นีละพันธ์ 083-838-XXXX
 179. ชยาวิชญ์ นครชัย 062-862-XXXX
 180. บัญชา ปันส่วน 092-536-XXXX
 181. สุณิษา ประดับหิน 083-894-XXXX
 182. ทองคูณ สีทุลี 062-524-XXXX
 183. ปธานิน ชูถม 090-886-XXXX
 184. ทรงวิทย์ อุตรชน 064-076-XXXX
 185. คุณัญญา เจริญขวัญ 065-219-XXXX
 186. สุภาภรณ์ หิงสันเทียะ 099-264-XXXX
 187. บุษยมาศ ราชสำเภา 091-830-XXXX
 188. ฝนทิพย์ แสงประเสริฐ 089-161-XXXX
 189. คทายุธ อ้นมี 087-549-XXXX
 190. พรภวิษย์ ศรีงามฉ่ำ 064-190-XXXX
 191. จรัสศรี ภูมิพงศ์ 098-073-XXXX
 192. ปนัดดา นิลประดับ 083-139-XXXX
 193. อภิวัฒน์ หนูสวัสดิ์ 062-781-XXXX
 194. อนุชา บุตะเคียน 085-386-XXXX
 195. ณรงค์ชัย ไพรวรรณ์ 086-880-XXXX
 196. รจนา ปัญญาทิพย์ 086-229-XXXX
 197. สุภาพร ศรีสิงห์ 099-006-XXXX
 198. สุนิสา หวังมาน 097-125-XXXX
 199. ปุณยนุช วิสุทธิอุทัยกุล 098-169-XXXX
 200. กชกร ตาดสวัสดิ์ 095-585-XXXX
 201. ดารินทร์ มาด้วง 065-635-XXXX
 202. สมเจตน์ ออมสิน 099-813-XXXX
 203. สินใจ โกศิลา 093-323-XXXX
 204. ชัฏพงษ์ แพงสุวรรณ์ 061-714-XXXX
 205. ผจงจิตร พรเจริญ 088-595-XXXX
 206. ทศพร นามากุล 062-231-XXXX
 207. อดิศักดิ์ ทนดี 097-017-XXXX
 208. บุรินทร์ บุรินทร์กุล 095-837-XXXX
 209. นงลักษณ์ คำลี 087-694-XXXX
 210. ศรัณย์ จันทร์ขวัญ 088-439-XXXX
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
 1. ผู้โชคดีกรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมล(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มด้านบน เพื่อยืนยันรับของรางวัล ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2563 หากไม่ยืนยันภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. บริษัท เงินติดล้อ จำกัดจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท ให้แก่ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี
 3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMSแจ้งโค้ดส่วนลดฯ จากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 4. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 5. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
 1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส, บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
 2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
 3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
 4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน เฉพาะลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ภายในวันที่ 17 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 3. การจัดสินเชื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน สามารถจัดได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 5. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 6. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 200 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 7. ลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 – 22 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563
 8. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ภายในช่วงวันระยะที่กำหนดเท่านั้น
 10. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

โปรโมชั่นอื่น ๆ

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป
ประกันภัย

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป

โปรโมชั่น ซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ระยะยาว 3 ปีขึ้นไปที่เงินติดล้อ รับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองวันหยุดยาว ต่อ 1 กรมธรรม์ https://www.tidlor.com/th/promotions https://www.tidlor.com/th/promotions/insurance

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้
อื่นๆ

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าและสมาชิกในแอปพลิเคชันเงินติดล้อ พร้อมร้านค้าชั้นนำมากมาย สามารถแลกเป็นแต้มติดล้อหรือโอนเข้าบัญชี

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท
ยิ่งชวน ยิ่งได้

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท

รับค่าแนะนำไปเลย 300 บาท เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถชั้น 1, 2+ หรือ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น