หน้าแรก > โปรโมชั่น > สินเชื่อ > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อรถผ่านแอปเงินติดล้อรับโค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 20
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อรถผ่านแอปเงินติดล้อรับโค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อรถผ่านแอปเงินติดล้อรับโค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ มอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง-กระบะ ผ่านแอปเงินติดล้อ และขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง-กระบะ (เฉพาะ 200 ท่านแรก) ฟรี! โค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 200 บาท
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee 200 บาท (100 ท่านแรก)
1. ไข่มุก ยศรุ่งเรือง
082-929-XXXX
2. นพดล เจริญจิตร
083-169-XXXX
3. ธีรพันธ์ มณีรัตน์
089-555-XXXX
4. อลงกต ไพรวิไลวรรณ
090-243-XXXX
5. กฤติเดช สนามทอง
085-286-XXXX
6. พรรณวดี อาวรณ์
081-692-XXXX
7. นลิลทิพย์ พิมพ์ตา
064-971-XXXX
8. ปรเมนทร์ ราชสมบูรณ์
081-291-XXXX
9. กิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
093-131-XXXX
10. จารุวรรณ ศรีแก้ว
081-702-XXXX
11. วัลลี บุตรศรี
089-096-XXXX
12. ศิริลักษณ์ ฮาบเมืองซอง
065-346-XXXX
13. จุรีพร จำเริญ
080-129-XXXX
14. เสาวลักษณ์ ก้านอินทร์
086-414-XXXX
15. อภิสิทธิ์ เจริญสุข
084-111-XXXX
16. ทำนอง จำปี
089-493-XXXX
17. มัทนา ผิววันดี
082-296-XXXX
18. สุรชัย พรรณสมัย
083-304-XXXX
19. กนกกาญจน์ พรรณาไทร
080-034-XXXX
20. สิริวัฒน์ เรือนแพง
094-385-XXXX
21. ปริญญา จิตต์คำ
095-634-XXXX
22. ธวัชชัย อบมารี
098-142-XXXX
23. เฉลิมพล สีพาไชย
090-414-XXXX
24. พัฒน์ธรเดชพล เขียวชะอุ่ม
082-789-XXXX
25. สรนันท์ เบญจพานทอง
091-427-XXXX
26. อำนาจ ชอบรักษ์
080-799-XXXX
27. ศิริเดช น้อมชอบ
084-194-XXXX
28. ยุพาพร พลทำ
094-646-XXXX
29. วิรัตน์ คงกระพันธ์
099-107-XXXX
30. วิรัตน์ จันทะภาโส
086-943-XXXX
31. ทนงศิลป์ บัวสุข
065-015-XXXX
32. เกศสุดา เพ็งผอม
087-474-XXXX
33. สำรวย คำโพธิ์
081-943-XXXX
34. พัชรินทร์ ธ.น.สุข
063-794-XXXX
35. ศุภมิตร หัวใจเพชร์
062-838-XXXX
36. วิรัช ชมติ๊บ
094-615-XXXX
37. สิตาทิพย์ ภูเบศพุฒิพัฒน์
080-566-XXXX
38. สุวัฒน์ บุญประสาทสิทธิ์
080-652-XXXX
39. สมหญิง จาวจิตร์ชื่น
089-902-XXXX
40. ธนพร คำทองโซ่
062-959-XXXX
41. อดิเรก อุ่นอุดมรักษ์
063-810-XXXX
42. กัลยา ไหลหาโคตร
063-819-XXXX
43. วิไลพรรณ จิตร์ชูชื่น
082-815-XXXX
44. นพรัตน์ เร็วจันทึก
065-639-XXXX
45. รุ่งทิวา ระบอบ
081-248-XXXX
46. ปริญญา กรณียกิจ
083-063-XXXX
47. ศศิประภา แสงปุย
097-119-XXXX
48. ปพิชญา บุหงา
099-339-XXXX
49. ภัสสร ชัยมุสิก
097-279-XXXX
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท (100 ท่านแรก)
1. กิตติ สายโรจน์
062-389-XXXX
2. ภัคพล ใจพิภักดิ์
064-893-XXXX
3. เอกวัฒน์ อัทมี
093-918-XXXX
4. ภาณุวัชร จันทร์หลวง
083-564-XXXX
5. อนุวัฒน์ ภิบาลสิงห์
061-083-XXXX
6. พิชิตชัย คนกล้า
062-436-XXXX
7. มยุรี ศรีคัชชะ
095-951-XXXX
8. อโนทัย อาจหาญ
065-397-XXXX
9. ประดับ บุญสม
098-852-XXXX
10. อาณัฐ ปัญญาฤทธิ์
096-065-XXXX
11. สุพัฒน์ มานะงาม
095-008-XXXX
12. วิจิตรา นิลละเอียด
090-057-XXXX
13. สุพรรษา อินทะวงศ์
085-621-XXXX
14. พรทิพย์ พลายละหาร
096-824-XXXX
15. สมศรี หวังค่ำกลาง
086-255-XXXX
16. ชุติมณฑน์ น้อยไทรวรรณ์
061-847-XXXX
17. ธัญวรัตน์ มลินิล
098-987-XXXX
18. สุวิจักขณ์ เนื่องน้อย
064-069-XXXX
19. รณกฤต อ้วนพร
097-924-XXXX
20. พิศิษฐ์ วิระศรี
098-428-XXXX
21. ยุพิน สุกายะ
064-631-XXXX
22. จิราภา จันเทศ
062-949-XXXX
23. ศักดินนท์ นวลใย
092-648-XXXX
24. ศิริชัย ธรรมชาติ
083-037-XXXX
25. สงกรานต์ อุ่นชู
093-005-XXXX
26. เอกภพ เมืองจันทร์
087-045-XXXX
27. ปฐมชัย วนาเสริมศักดิ์
091-871-XXXX
28. วัลลภ นาคสังข์
061-285-XXXX
29. อรรถพงศ์ จงภักดี
081-984-XXXX
30. พิชัย สุดดำ
088-697-XXXX
31. เกียรติศักดิ์ อัมบัส
090-209-XXXX
32. เอ๊ด อินต๊ะนิน
095-326-XXXX
33. นพรัตน์ ไกรศรี
081-300-XXXX
34. ยุทธศาสตร์ เสนาคำ
095-159-XXXX
35. วุฒิพงศ์ จาคำมา
095-554-XXXX
36. รติพร พระสว่าง
065-025-XXXX
37. วสันต์ ศรีสวัสดิ์
065-073-XXXX
38. ธงชัย หิงงาม
061-525-XXXX
39. วิรัตน์ วงศ์ษาสนธิ์
080-010-XXXX
40. กิตติพงศ์ โนรันต์
086-616-XXXX
41. วัฒนศักดิ์ แหงมงาม
062-935-XXXX
42. ประกาศิต พนมไทย
094-989-XXXX
43. ณฐพล บุสำโรง
092-272-XXXX
44. พัดชา ทองบุญ
084-896-XXXX
45. สุนิสา สังข์อยู่ดี
087-154-XXXX
46. จารุวรรณ บุญนิยม
063-240-XXXX
47. วรัญญา พลสิมมา
062-746-XXXX
48. สุวันชัย กล่อมประเสริฐ
092-604-XXXX
49. นรุตม์ชัย บุตรภักดี
095-817-XXXX
50. มยุรี โนใหม่
095-865-XXXX
51. สุภาวดี หารอุดร
061-949-XXXX
52. โสภิดา แก้วมาตย์
092-147-XXXX
53. วิทูรย์ หงษ์ซ้อน
062-298-XXXX
54. ประกายดาว ร่มจันทร์
082-045-XXXX
55. อนุวัฒน์ เสาธงใหญ่
099-153-XXXX
56. สุกัญญา พลับปั่น
092-583-XXXX
57. กีรติ กอบกุศล
092-440-XXXX
58. ศิริกุล ทองแก้ว
098-056-XXXX
59. ณิชชา ผิวเกลี้ยง
096-881-XXXX
60. นรภัทร สืบบุญ
082-575-XXXX
61. สุกัญญา นันทะแสน
087-133-XXXX
62. อัครพนท์ มุ่งภู่กลาง
099-249-XXXX
63. วิรัตน์ ภูเวียง
063-507-XXXX
64. ศิริลักษณ์ แซ่ผู่
086-888-XXXX
65. สมคิด บุญอิน
099-505-XXXX
66. รุจิวัฒน์ เสมาทอง
093-194-XXXX
67. จีราวรรณ พุ่มงาม
093-239-XXXX
68. วรวิทย์ คำภูเมือง
083-208-XXXX
69. นฤพร อุทัยสินธุเจริญ
098-057-XXXX
70. นภัสวรรณ พานแก้ว
091-043-XXXX
71. มัทนพร สุโพธิ์คำ
099-171-XXXX
72. ฐิติมา นวนคำสิงห์
066-130-XXXX
73. เกษรา ปัดทะมะ
062-829-XXXX
74. เกียรติภูมิ บัวแดง
088-226-XXXX
75. ชลิดา โลหะเวช
099-237-XXXX
76. นนทพัทธ์ สุขขิง
062-301-XXXX
77. ศศิธร การะเกตุ
061-625-XXXX
78. วชิรา สืบสาม
093-001-XXXX
79. ประจวบ ตาดเล็ก
085-364-XXXX
80. ภรณัฏฐ์ ตะนุสะ
098-571-XXXX
81. ปิยชาติ รัตนบุตร
088-673-XXXX
82. เมธา ศรีวิชา
094-951-XXXX
83. กัญจน์ณภูมิ เกิดพุ่ม
063-387-XXXX
84. มงคล แย้มแสง
097-037-XXXX
85. สุภารัตน์ มีเพียร
097-924-XXXX
86. จีรวรรณ ทิพจร
092-742-XXXX
87. รัชนู รอดกลาง
062-772-XXXX
88. พิมพ์ใจ ภิรมย์
098-612-XXXX
89. ไวทยา ทองอ่อน
080-437-XXXX
90. คฑาวุฒธ์ แก้ววงษ์วาลย์
063-459-XXXX
91. ภาวิณี ชูศรีอ่อน
088-444-XXXX
92. ไชยสิทธินันท์ ศรีสาตร์
065-385-XXXX
93. สุจิตรา สีเห็มทอง
061-078-XXXX
94. ภาราตา อารีรักษ์
091-724-XXXX
95. อรรถสิทธิ์ หมื่นไธสง
092-807-XXXX
96. นิธิโรจน์ ระวีชัยนันท์
064-165-XXXX
97. ปรารถนา จันทรอินทร
084-619-XXXX
98. ชัยยุทธ จิตพิศาล
085-575-XXXX
99. ณัฐพงศ์ เอียดเกาะสมุย
062-252-XXXX
100. ปรีดาพร แจ่มจันทร์
061-526-XXXX
ติดต่อขอรับสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee

 1. สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชั่น Shopee ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 64 - 15 ธ.ค. 64
 2. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้เมื่อมียอดใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของโค้ดส่วนลดเท่านั้น
 3. จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / โค้ด และ ใช้ได้กับแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 4. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี
  ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 5. กดยืนยันการแลกรับสิทธิ์เมื่อต้องการแลกสิทธิ์เท่านั้น เนื่องจาก Promotion Code หรือรหัสรับสิทธิ์ที่จะใช้รับสิทธิ์ประโยชน์นั้น มีระยะเวลาจำกัดหลังจากยืนยันการรับสิทธิ์
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. บริษัทฯ และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
  หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ บริษัทฯ และ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัทฯ และ Shopee (Thailand) กำหนด
 9. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นของหรือสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นของหรือสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้โดยตรง
 10. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 1. ผู้มีสิทธิ์ได้โค้ดส่วนลด Shopee เฉพาะลูกค้าใหม่ โดยจะต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง-กระบะ ผ่านแอปเงินติดล้อเท่านั้น
  1. ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท (เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น)
  2. ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ จะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท (เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น)
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อ ภายในวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 เท่านั้น
 3. การขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง-กระบะ ที่จะมีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee สามารถทำได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลด Shopee 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น (รวมทั้งสิ้น 200 สิทธิ์)
 5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee ทางหน้าเว็บไซต์เงินติดล้อ ในวันที่ 13 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. โดยคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดในวันที่ 8 พ.ย. 64 ณ เงินติดล้อสำนักงานใหญ่
 6. เงินติดล้อจะทำการให้โค้ดส่วนลด Shopee ผ่านทางแอปเงินติดล้อ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee
 7. โค้ดส่วนลด Shopee ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
 8. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

โปรโมชั่นอื่น ๆ

Back to top