หน้าแรก โปรโมชั่น สินเชื่อ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับโค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 200 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับโค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับโค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ มอเตอร์ไซค์ หรือ รถเก๋ง-กระบะ ผ่านแอปเงินติดล้อ และขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง-กระบะ (เฉพาะ 200 ท่านแรก) ฟรี! โค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 200 บาท

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee 200 บาท (100 ท่านแรก)
 1. ไข่มุก ยศรุ่งเรือง 082-929-XXXX
 2. นพดล เจริญจิตร 083-169-XXXX
 3. ธีรพันธ์ มณีรัตน์ 089-555-XXXX
 4. อลงกต ไพรวิไลวรรณ 090-243-XXXX
 5. กฤติเดช สนามทอง 085-286-XXXX
 6. พรรณวดี อาวรณ์ 081-692-XXXX
 7. นลิลทิพย์ พิมพ์ตา 064-971-XXXX
 8. ปรเมนทร์ ราชสมบูรณ์ 081-291-XXXX
 9. กิตติศักดิ์ แป้นสะอาด 093-131-XXXX
 10. จารุวรรณ ศรีแก้ว 081-702-XXXX
 11. วัลลี บุตรศรี 089-096-XXXX
 12. ศิริลักษณ์ ฮาบเมืองซอง 065-346-XXXX
 13. จุรีพร จำเริญ 080-129-XXXX
 14. เสาวลักษณ์ ก้านอินทร์ 086-414-XXXX
 15. อภิสิทธิ์ เจริญสุข 084-111-XXXX
 16. ทำนอง จำปี 089-493-XXXX
 17. มัทนา ผิววันดี 082-296-XXXX
 18. สุรชัย พรรณสมัย 083-304-XXXX
 19. กนกกาญจน์ พรรณาไทร 080-034-XXXX
 20. สิริวัฒน์ เรือนแพง 094-385-XXXX
 21. ปริญญา จิตต์คำ 095-634-XXXX
 22. ธวัชชัย อบมารี 098-142-XXXX
 23. เฉลิมพล สีพาไชย 090-414-XXXX
 24. พัฒน์ธรเดชพล เขียวชะอุ่ม 082-789-XXXX
 25. สรนันท์ เบญจพานทอง 091-427-XXXX
 26. อำนาจ ชอบรักษ์ 080-799-XXXX
 27. ศิริเดช น้อมชอบ 084-194-XXXX
 28. ยุพาพร พลทำ 094-646-XXXX
 29. วิรัตน์ คงกระพันธ์ 099-107-XXXX
 30. วิรัตน์ จันทะภาโส 086-943-XXXX
 31. ทนงศิลป์ บัวสุข 065-015-XXXX
 32. เกศสุดา เพ็งผอม 087-474-XXXX
 33. สำรวย คำโพธิ์ 081-943-XXXX
 34. พัชรินทร์ ธ.น.สุข 063-794-XXXX
 35. ศุภมิตร หัวใจเพชร์ 062-838-XXXX
 36. วิรัช ชมติ๊บ 094-615-XXXX
 37. สิตาทิพย์ ภูเบศพุฒิพัฒน์ 080-566-XXXX
 38. สุวัฒน์ บุญประสาทสิทธิ์ 080-652-XXXX
 39. สมหญิง จาวจิตร์ชื่น 089-902-XXXX
 40. ธนพร คำทองโซ่ 062-959-XXXX
 41. อดิเรก อุ่นอุดมรักษ์ 063-810-XXXX
 42. กัลยา ไหลหาโคตร 063-819-XXXX
 43. วิไลพรรณ จิตร์ชูชื่น 082-815-XXXX
 44. นพรัตน์ เร็วจันทึก 065-639-XXXX
 45. รุ่งทิวา ระบอบ 081-248-XXXX
 46. ปริญญา กรณียกิจ 083-063-XXXX
 47. ศศิประภา แสงปุย 097-119-XXXX
 48. ปพิชญา บุหงา 099-339-XXXX
 49. ภัสสร ชัยมุสิก 097-279-XXXX
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท (100 ท่านแรก)
 1. กิตติ สายโรจน์ 062-389-XXXX
 2. ภัคพล ใจพิภักดิ์ 064-893-XXXX
 3. เอกวัฒน์ อัทมี 093-918-XXXX
 4. ภาณุวัชร จันทร์หลวง 083-564-XXXX
 5. อนุวัฒน์ ภิบาลสิงห์ 061-083-XXXX
 6. พิชิตชัย คนกล้า 062-436-XXXX
 7. มยุรี ศรีคัชชะ 095-951-XXXX
 8. อโนทัย อาจหาญ 065-397-XXXX
 9. ประดับ บุญสม 098-852-XXXX
 10. อาณัฐ ปัญญาฤทธิ์ 096-065-XXXX
 11. สุพัฒน์ มานะงาม 095-008-XXXX
 12. วิจิตรา นิลละเอียด 090-057-XXXX
 13. สุพรรษา อินทะวงศ์ 085-621-XXXX
 14. พรทิพย์ พลายละหาร 096-824-XXXX
 15. สมศรี หวังค่ำกลาง 086-255-XXXX
 16. ชุติมณฑน์ น้อยไทรวรรณ์ 061-847-XXXX
 17. ธัญวรัตน์ มลินิล 098-987-XXXX
 18. สุวิจักขณ์ เนื่องน้อย 064-069-XXXX
 19. รณกฤต อ้วนพร 097-924-XXXX
 20. พิศิษฐ์ วิระศรี 098-428-XXXX
 21. ยุพิน สุกายะ 064-631-XXXX
 22. จิราภา จันเทศ 062-949-XXXX
 23. ศักดินนท์ นวลใย 092-648-XXXX
 24. ศิริชัย ธรรมชาติ 083-037-XXXX
 25. สงกรานต์ อุ่นชู 093-005-XXXX
 26. เอกภพ เมืองจันทร์ 087-045-XXXX
 27. ปฐมชัย วนาเสริมศักดิ์ 091-871-XXXX
 28. วัลลภ นาคสังข์ 061-285-XXXX
 29. อรรถพงศ์ จงภักดี 081-984-XXXX
 30. พิชัย สุดดำ 088-697-XXXX
 31. เกียรติศักดิ์ อัมบัส 090-209-XXXX
 32. เอ๊ด อินต๊ะนิน 095-326-XXXX
 33. นพรัตน์ ไกรศรี 081-300-XXXX
 34. ยุทธศาสตร์ เสนาคำ 095-159-XXXX
 35. วุฒิพงศ์ จาคำมา 095-554-XXXX
 36. รติพร พระสว่าง 065-025-XXXX
 37. วสันต์ ศรีสวัสดิ์ 065-073-XXXX
 38. ธงชัย หิงงาม 061-525-XXXX
 39. วิรัตน์ วงศ์ษาสนธิ์ 080-010-XXXX
 40. กิตติพงศ์ โนรันต์ 086-616-XXXX
 41. วัฒนศักดิ์ แหงมงาม 062-935-XXXX
 42. ประกาศิต พนมไทย 094-989-XXXX
 43. ณฐพล บุสำโรง 092-272-XXXX
 44. พัดชา ทองบุญ 084-896-XXXX
 45. สุนิสา สังข์อยู่ดี 087-154-XXXX
 46. จารุวรรณ บุญนิยม 063-240-XXXX
 47. วรัญญา พลสิมมา 062-746-XXXX
 48. สุวันชัย กล่อมประเสริฐ 092-604-XXXX
 49. นรุตม์ชัย บุตรภักดี 095-817-XXXX
 50. มยุรี โนใหม่ 095-865-XXXX
 51. สุภาวดี หารอุดร 061-949-XXXX
 52. โสภิดา แก้วมาตย์ 092-147-XXXX
 53. วิทูรย์ หงษ์ซ้อน 062-298-XXXX
 54. ประกายดาว ร่มจันทร์ 082-045-XXXX
 55. อนุวัฒน์ เสาธงใหญ่ 099-153-XXXX
 56. สุกัญญา พลับปั่น 092-583-XXXX
 57. กีรติ กอบกุศล 092-440-XXXX
 58. ศิริกุล ทองแก้ว 098-056-XXXX
 59. ณิชชา ผิวเกลี้ยง 096-881-XXXX
 60. นรภัทร สืบบุญ 082-575-XXXX
 61. สุกัญญา นันทะแสน 087-133-XXXX
 62. อัครพนท์ มุ่งภู่กลาง 099-249-XXXX
 63. วิรัตน์ ภูเวียง 063-507-XXXX
 64. ศิริลักษณ์ แซ่ผู่ 086-888-XXXX
 65. สมคิด บุญอิน 099-505-XXXX
 66. รุจิวัฒน์ เสมาทอง 093-194-XXXX
 67. จีราวรรณ พุ่มงาม 093-239-XXXX
 68. วรวิทย์ คำภูเมือง 083-208-XXXX
 69. นฤพร อุทัยสินธุเจริญ 098-057-XXXX
 70. นภัสวรรณ พานแก้ว 091-043-XXXX
 71. มัทนพร สุโพธิ์คำ 099-171-XXXX
 72. ฐิติมา นวนคำสิงห์ 066-130-XXXX
 73. เกษรา ปัดทะมะ 062-829-XXXX
 74. เกียรติภูมิ บัวแดง 088-226-XXXX
 75. ชลิดา โลหะเวช 099-237-XXXX
 76. นนทพัทธ์ สุขขิง 062-301-XXXX
 77. ศศิธร การะเกตุ 061-625-XXXX
 78. วชิรา สืบสาม 093-001-XXXX
 79. ประจวบ ตาดเล็ก 085-364-XXXX
 80. ภรณัฏฐ์ ตะนุสะ 098-571-XXXX
 81. ปิยชาติ รัตนบุตร 088-673-XXXX
 82. เมธา ศรีวิชา 094-951-XXXX
 83. กัญจน์ณภูมิ เกิดพุ่ม 063-387-XXXX
 84. มงคล แย้มแสง 097-037-XXXX
 85. สุภารัตน์ มีเพียร 097-924-XXXX
 86. จีรวรรณ ทิพจร 092-742-XXXX
 87. รัชนู รอดกลาง 062-772-XXXX
 88. พิมพ์ใจ ภิรมย์ 098-612-XXXX
 89. ไวทยา ทองอ่อน 080-437-XXXX
 90. คฑาวุฒธ์ แก้ววงษ์วาลย์ 063-459-XXXX
 91. ภาวิณี ชูศรีอ่อน 088-444-XXXX
 92. ไชยสิทธินันท์ ศรีสาตร์ 065-385-XXXX
 93. สุจิตรา สีเห็มทอง 061-078-XXXX
 94. ภาราตา อารีรักษ์ 091-724-XXXX
 95. อรรถสิทธิ์ หมื่นไธสง 092-807-XXXX
 96. นิธิโรจน์ ระวีชัยนันท์ 064-165-XXXX
 97. ปรารถนา จันทรอินทร 084-619-XXXX
 98. ชัยยุทธ จิตพิศาล 085-575-XXXX
 99. ณัฐพงศ์ เอียดเกาะสมุย 062-252-XXXX
 100. ปรีดาพร แจ่มจันทร์ 061-526-XXXX

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee

 1. สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชั่น Shopee ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 64 - 15 ธ.ค. 64
 2. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้เมื่อมียอดใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของโค้ดส่วนลดเท่านั้น
 3. จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / โค้ด และ ใช้ได้กับแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 4. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี
  ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 5. กดยืนยันการแลกรับสิทธิ์เมื่อต้องการแลกสิทธิ์เท่านั้น เนื่องจาก Promotion Code หรือรหัสรับสิทธิ์ที่จะใช้รับสิทธิ์ประโยชน์นั้น มีระยะเวลาจำกัดหลังจากยืนยันการรับสิทธิ์
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. บริษัทฯ และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
  หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ บริษัทฯ และ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัทฯ และ Shopee (Thailand) กำหนด
 9. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นของหรือสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นของหรือสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้โดยตรง
 10. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้โค้ดส่วนลด Shopee เฉพาะลูกค้าใหม่ โดยจะต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง-กระบะ ผ่านแอปเงินติดล้อเท่านั้น
  1. ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท (เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น)
  2. ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ จะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท (เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น)
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อ ภายในวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 เท่านั้น
 3. การขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถเก๋ง-กระบะ ที่จะมีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee สามารถทำได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลด Shopee 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น (รวมทั้งสิ้น 200 สิทธิ์)
 5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee ทางหน้าเว็บไซต์เงินติดล้อ ในวันที่ 13 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. โดยคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดในวันที่ 8 พ.ย. 64 ณ เงินติดล้อสำนักงานใหญ่
 6. เงินติดล้อจะทำการให้โค้ดส่วนลด Shopee ผ่านทางแอปเงินติดล้อ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee
 7. โค้ดส่วนลด Shopee ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
 8. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

โปรโมชั่นอื่น ๆ

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป
ประกันภัย

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป

โปรโมชั่น ซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ระยะยาว 3 ปีขึ้นไปที่เงินติดล้อ รับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองวันหยุดยาว ต่อ 1 กรมธรรม์ https://www.tidlor.com/th/promotions https://www.tidlor.com/th/promotions/insurance

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้
อื่นๆ

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าและสมาชิกในแอปพลิเคชันเงินติดล้อ พร้อมร้านค้าชั้นนำมากมาย สามารถแลกเป็นแต้มติดล้อหรือโอนเข้าบัญชี

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท
ยิ่งชวน ยิ่งได้

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท

รับค่าแนะนำไปเลย 300 บาท เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถชั้น 1, 2+ หรือ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น