หน้าแรก โปรโมชั่น สินเชื่อ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT จากโปรโมชั่น “Hello Summer … ต้อนรับฤดูร้อนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เพียงลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท”

ระยะเวลาโปรโมชั่น

17 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือนมิถุนายน 2563)
 1. วิรัญชนา สุขดำ 090-730-XXXX
 2. มาลินทิพย์ เมืองสุวรรณ์ 085-833-XXXX
 3. นาง ลัดดา นาเพีย 081-471-XXXX
 4. รัชนี นารินทรักษ์ 081-717-XXXX
 5. สุรไกร ปรือปรัง 084-780-XXXX
 6. เสกสรร จันทร์ศรีเมือง 089-942-XXXX
 7. วีรศักดิ์ ฝาวัง 081-447-XXXX
 8. กมลทิพย์ อังสุวร 097-921-XXXX
 9. มณฑาทิพย์ พงษพิพัฒน์ 061-775-XXXX
 10. เทวฤทธิ์ กันทารักษ์ 080-339-XXXX
 11. อรรถวัติ สมโภชน์ 094-859-XXXX
 12. วาสนา ระโรงสูงเนิน 096-475-XXXX
 13. นนทพร โพธิ์โตนด 063-492-XXXX
 14. บอย สมใจเพ็ง 089-359-XXXX
 15. นพรัตน์ รุ่งรัศมี 097-140-XXXX
 16. วัชรินทร์ อินจันทร์ 092-349-XXXX
 17. รัชนี ต่อเพ็ง 061-438-XXXX
 18. ปราการ แสนกล้า 095-727-XXXX
 19. สรศักดิ์ แสนพรม 080-810-XXXX
 20. สุภัสสร อยู่คอน 062-942-XXXX
 21. วีระพันธ์ จันทร์เปรม 064-949-XXXX
 22. อำนวย เรืองเที่ยง 081-138-XXXX
 23. จันทร์เพ็ญ ชูรัตน์ 095-212-XXXX
 24. ปฐมาภรณ์ แก้วใส 095-865-XXXX
 25. ทวาสิน วัดสง่า 088-555-XXXX
 26. บุญเลิศ กิจทวีรัตน์ 087-970-XXXX
 27. ณภัคกานดา กล่อมพงษ์ 080-961-XXXX
 28. นพัชธนัญ บุตรอุดม 062-826-XXXX
 29. ภักติชน วงศ์ไพเสริฐ 064-287-XXXX
 30. ปุณยวีย์ ศิริวัฒพิพรรธน์ 062-350-XXXX
 31. สุวิมล สุจินพรัหม 095-147-XXXX
 32. เรืองชัย มาลาอุตม์ 085-011-XXXX
 33. ศรีสกุล บุนนาค 089-004-XXXX
 34. ไพศาล ทรงทรัพย์วัฒนา 094-115-XXXX
 35. อนุลักษณ์ ปรีสงค์ 088-357-XXXX
 36. กันต์กมล ได้ดี 082-788-XXXX
 37. บวรกฤษฏิ์ ฉากพิมายทวีกุล 089-935-XXXX
 38. พีรพัฒน์ ดิษแพ 064-331-XXXX
 39. พยัพ นพรัตน์ 097-007-XXXX
 40. ทัศนีย์ เทศชัย 062-456-XXXX
 41. เกษมกรณ์ โพธิ์แก้ว 093-374-XXXX
 42. ศิริวรรณ ประชาชน 086-357-XXXX
 43. กิตติพันธุ์ ชัยสิทธิ์ 098-469-XXXX
 44. อภิรักษ์ กล่ำพลบ 091-998-XXXX
 45. กาญจณา บุญสร้าง 083-515-XXXX
 46. รอสนี พิบูลย์ 081-099-XXXX
 47. เจนสิทธิ์ เจนผาสุข 096-002-XXXX
 48. ใบเตย ศรีนวล 095-917-XXXX
 49. วิชาญ ศรีพรม 094-993-XXXX
 50. วัชระพันธ์ สาไธสง 085-699-XXXX
 51. ประสิทธิ์ ศารทะประภา 081-866-XXXX
 52. ศิริลักษณ์ ประชุมทอง 083-562-XXXX
 53. นรินทร์ พิลึก 095-371-XXXX
 54. ซัยนัฟ ระยา 081-958-XXXX
 55. วันดี วัฒถียะ 081-578-XXXX
 56. เพ็ชรรัตน์ นาควัชรญาณ 089-663-XXXX
 57. นารายณ์ ลายภูษา 081-103-XXXX
 58. ธิฬาภรณ์ พันธ์พาณิชสกุล 089-770-XXXX
 59. ลัดดา ทิมภู 095-678-XXXX
 60. ปราโมทย์ พรมมาตร์ 081-713-XXXX
 61. ณัชมุกดา วัฒนานันท์ 081-922-XXXX
 62. วราวุฒิ ประทุมวัน 061-012-XXXX
 63. สิทธิโชค จันทวัน 093-504-XXXX
 64. วราภรณ์ บุญสมาน 063-585-XXXX
 65. สุดคำมา คำประภา 086-359-XXXX
 66. กัลยาณี สีลาวัน 093-030-XXXX
 67. สุรเดช สีแก้ว 090-384-XXXX
 68. ธนิดา กลับสุวรรณ 091-029-XXXX
 69. จริยา จันทร 083-036-XXXX
 70. ปริศฎางค์ ฝอยทอง 065-618-XXXX
 71. พงศ์พิพัฒน์ ชาญประโคน 095-643-XXXX
 72. อธิชา เมฆวัน 093-615-XXXX
 73. พชร จุลวัฒนศิริ 086-545-XXXX
 74. อมรรัตน์ จันทร์เต็ม 062-338-XXXX
 75. จิตรา รักษาวงษ์ 090-770-XXXX
 76. เฉลิมขวัญ สุขสยาม 087-006-XXXX
 77. เบ็ญจมาศ ดวงลูกแก้ว 089-722-XXXX
 78. จักร์รินทร์ สุขสุสันต์ 086-397-XXXX
 79. เกตุสุวรรณ อนุการ 080-446-XXXX
 80. อรรถพล แสงเนตร 095-698-XXXX
 81. กณิศนันท์ อรรถกูล 84-673-XXXX
 82. เสมียน แก้วสุวรรณ์ 089-097-XXXX
 83. สุดาทิพย์ ตะนุมาตย์ 084-470-XXXX
 84. เทพพร สิงหาสิน 088-501-XXXX
 85. วิโรจน์ บุญสิงห์ 062-330-XXXX
 86. ชลธิดา ผาสุข 085-921-XXXX
 87. เพ็ญศรี นรกิจ 081-377-XXXX
 88. จิรพร นาคสกุล 099-142-XXXX
 89. ปรีชา คงอินทร์ 066-027-XXXX
 90. สุชานนท์ วงศ์มาแสน 083-607-XXXX
 91. นิภัทรา เพริดพราว 089-081-XXXX
 92. สิริลักษณ์ พงศ์นาวิน 081-808-XXXX
 93. ดวงรัตน์ มุ่งพากเพียร 065-620-XXXX
 94. ณัฐพร อาสน์สถิตย์ 086-450-XXXX
 95. วารุณี มีลาภ 098-074-XXXX
 96. ศิริกุล ยมเกิด 086-555-XXXX
 97. ศุภชัย สาครวิศว 097-002-XXXX
 98. นภษร วรรณชัย 065-623-XXXX
 99. ธนบดี กองทรัพย์ 082-849-XXXX
 100. จักรพงษ์ ศรัณยเวช 086-397-XXXX
 101. ศรีเพชร คำวรี 085-070-XXXX
 102. อุบล เจริญศรี 082-020-XXXX
 103. บุญสม โพธิ์งาม 086-599-XXXX
 104. สายสุรีย์ เส็งประสาร 095-837-XXXX
 105. ไพบูลย์ หิริโกกุล 080-633-XXXX
 106. พรปวีณ์ แซ่ไป๋ 094-707-XXXX
 107. อติเทพ พุ่มพวง 098-267-XXXX
 108. ชลิดา ไม้แพง 099-424-XXXX
 109. วินนารัชน์ ชัยวิทยนันต์ 062-196-XXXX
 110. เอกกวี อุดคำอ้าย 099-142-XXXX
 111. วิสุทธิ์ เภตรา 089-071-XXXX
 112. ธงชัย สายโสภา 062-507-XXXX
 113. พัชราภรณ์ ตุ้ยหล้า 083-261-XXXX
 114. สมมาตร โกเมนไทย 086-735-XXXX
 115. เอมอร สะอาด 088-238-XXXX
 116. มณฑิกา บุสภาค 062-392-XXXX
 117. รัชชามลญ์ วริศวรกฤต 063-147-XXXX
 118. เพียงเพ็ญ เนตรนิลพฤกษ์ 099-248-XXXX
 119. วราภรณ์ เรืองสมบูรณ์ 065-396-XXXX
 120. สุชีรา จันทร์รุ่งโรจน์ 087-716-XXXX
 121. มลทิรา คมฤทธิ์ 088-220-XXXX
 122. ชัยเดช บุญขุน 096-879-XXXX
 123. สุขุมาล นารายนะคามิน 081-815-XXXX
 124. ศกลวรรณ อรัณยะนาค 086-728-XXXX
 125. อ้อ พัดทวี 063-791-XXXX
 126. จิตรา โพธิ์เปี่ยม 099-335-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือนกันยายน 2563)
 1. จิตรา โพธิ์เปี่ยม 099-335-XXXX
 2. วัชรวุฒิ ยศทวงค์ 092-882-XXXX
 3. ฐิติกรณ์ แก้วงามอรุณ 066-164-XXXX
 4. คำเบา จันทรเสนา 089-880-XXXX
 5. วีรยุทธ์ อยู่ยอด 087-942-XXXX
 6. ฐิตารีย์ ทองคำมา 097-956-XXXX
 7. ธิดาธร คล้ายขำ 089-673-XXXX
 8. ยาชุดา แสงวงค์ 082-464-XXXX
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
 1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมล(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มด้านบน เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2563 หากไม่ยืนยันภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่าสูงสุด 400 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 (สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 –22 เม.ย. 63) และโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 (สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดจากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด
 4. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 5. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
 1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส, บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
 2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
 3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
 4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน เฉพาะลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ภายในวันที่ 17 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 3. การจัดสินเชื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน สามารถจัดได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 5. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 6. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 7. ลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 –22 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563
 8. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ภายในช่วงวันระยะที่กำหนดเท่านั้น
 10. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กำหนด (มหาชน)

โปรโมชั่นอื่น ๆ

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้
อื่นๆ

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าและสมาชิกในแอปพลิเคชันเงินติดล้อ พร้อมร้านค้าชั้นนำมากมาย สามารถแลกเป็นแต้มติดล้อหรือโอนเข้าบัญชี

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท
ยิ่งชวน ยิ่งได้

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท

รับค่าแนะนำไปเลย 300 บาท เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถชั้น 1, 2+ หรือ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!
ประกันภัย

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!

รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันสูงสุด 300 บาท เมื่อต่อประกันรถยนต์ผ่านแอปครั้งแรก ใช้โค้ดได้กับปั๊ม PT ทั้ง 19 สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งเเต่ 12 ก.ย. 66 - 31 มี.ค 67