หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 35

เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 35

30 สิงหาคม 2565
เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 35
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR องค์กรที่มุ่งสร้างโอกาสทางการเงิน ส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินที่ยั่งยืนให้กับผู้คน ได้ร่วมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมในโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 35 (New Investors Program for Society : NIP-S) เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ตลอดจนมุมมองด้านสังคม เพื่อให้เติบโตเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพและคุณธรรม ภายในงานได้รับความสนใจจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 หลากหลายสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 96 คน จัดโดย สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือ “Institute of Intelligent Investors” (III) ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น