หน้าแรก ข่าวสาร แคมเปญ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มอบรางวัลผู้โชคดี “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ลุ้นทอง 5 ล้าน”

ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มอบรางวัลผู้โชคดี “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ลุ้นทอง 5 ล้าน”

16 มิถุนายน 2558
ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มอบรางวัลผู้โชคดี “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ลุ้นทอง 5 ล้าน”

รายชื่อผู้โชคดี

 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2015 : นางสาว ศิริลักษณ์ สวัสดิ์นะที จังหวัดยโสธร
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2015 : นาย นพดล พูลจันทึก จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2015 : นาย สมคิด กลิ่นพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2015 : นาง ยุพาพรรณ บุญส่ง จังหวัดลำปาง
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2015 : นาย สุพิน ทองอินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2015 : นาย บุญถึง ชูภิรมย์ จังหวัดภูเก็ต
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2015 : นาย นายสาธนธาตุ หันตุลา จังหวัดนนทบุรี
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2015 : นาง สาลิกา แก้วอิ่ม จังหวัดระนอง
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2015 : นาย ปณิธาน เสรีลัดดานนท์ จังหวัดเพชรบุรี
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2015 : นาง รุ่งวิไล เชื้อชัย จังหวัดระยอง
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2015 : นาย ประพันธ์ ชาญปรีชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2015 : นาง วิไลวรรณ กัลยา จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2015 : นาง วิไล สีคันทา จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2015 : นาย คำรณ กุจแสง จังหวัดพิจิตร
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2015 : นางสาว นิรมล มีทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2015 : นาย ปฏิญาณ บุญพงษ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2015 : นาย เชิงชาย สมพงษ์ จังหวัดเพชรบุรี
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2015 : นางสาว กนกรัตน์ แนวถาวร จังหวัดชัยภูมิ
 • ผู้โชคดีประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2015 : นาง ทองมา จันทาทุม จังหวัดขอนแก่น
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น