หน้าแรก ข่าวสาร แคมเปญ เงินติดล้อ ประกาศแล้ว ผู้โชคดีจากกิจกรรม “แอดไลน์ลุ้นทอง”

เงินติดล้อ ประกาศแล้ว ผู้โชคดีจากกิจกรรม “แอดไลน์ลุ้นทอง”

03 สิงหาคม 2559
เงินติดล้อ ประกาศแล้ว ผู้โชคดีจากกิจกรรม “แอดไลน์ลุ้นทอง”

รายชื่อผู้โชคที่ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “แอดไลน์ลุ้นทอง” ครั้งที่ 1

 1. คุณ วิลาวัลย์ คำหลอด (ผู้โชคดีจาก จ.ขอนแก่น)
 2. คุณ กมลวรรณ อำลอย (ผู้โชคดีจาก จ.นครศรีธรรมราช)
 3. คุณ โอบหิรัญวรส สงวนจิตต์ (ผู้โชคดีจาก จ.นครราชสีมา)
 4. คุณ วรดนัย วิรัญชนาธาร (ผู้โชคดีจาก จ.พิษณุโลก)

รายชื่อผู้โชคที่ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “แอดไลน์ลุ้นทอง” ครั้งที่ 2

 1. คุณ เกียรติชัย เรณุมาศ (ผู้โชคดีจาก จ.ชลบุรี)
 2. คุณ ณัฏฐณิชา ศรีแก้ว (ผู้โชคดีจาก จ.จันทบุรี)
 3. คุณ พัชรินทร์ พิพัฒน์คุณ (ผู้โชคดีจาก จ.อุบลราชธานี)
 4. คุณ กัลป์ยกร ปะโนรัมย์ (ผู้โชคดีจาก จ.ชลบุรี)
 • ผู้โชคดีจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน ให้กับบริษัทฯ เพื่อติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 • บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนลูกค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น