หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
(Whistleblowing Channel)

 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏในเว็บไซต์ คลิก

 2. ส่งอีเมล์มาที่

  [email protected]

  หรือ

 3. ส่งจดหมายมาที่

  Ombudsperson

  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ

 4. ส่งจดหมายมาที่

  Head of Internal Audit Department

  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบาะแสการกระทำผิดหรือประพฤติมิชอบที่ควรรายงาน อาทิเช่น
 1. การกระทำที่ทุจริต ฉ้อโกง หรือมีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 2. การทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้อำนาจในทางมิชอบ

 3. การใช้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ

 4. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณของบริษัท

 5. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ

 6. การกระทำที่ข่มขู่ คุกคาม คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน
 1. ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่มีเหตุสมควร

 2. ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี

 3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ หรือปราศจากข้อเท็จจริง

กรณีต้องการร้องเรียน แนะนำ ชมเชยบริการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสาขา หรือเรื่องอื่น ๆ โปรดแจ้งที่นี่ คลิก

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

โปรดกรอกรายละเอียดตามรายการด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
ไฟล์ .doc, .docx, .pdf , .jpg (ขนาดไม่เกิน 2 MB)
Enter security code:
 Security code
Back to top