หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
(Whistleblowing Channel)

รายละเอียด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดช่องทางในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Channel) เพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่น ๆ ในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทำทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ท่านสามารถแจ้งเบาะแส โดย
 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรือ

 2. ส่งอีเมล์มาที่

  [email protected]

  หรือ

 3. ส่งจดหมาย มาที่

  Ombudsperson

  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ

 4. ส่งจดหมาย มาที่

  Head of Internal Audit Department

  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Back to top