นโยบายส่วนบุคคลเกี่ยวกับ Cookie (คุกกี้)
ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

          การที่ท่านกด/คลิกปุ่มตกลง บน pop-up ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ www.tidlor.com ซึ่งมีข้อความลักษณะหรือทำนองว่า ท่านต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นดีๆ จากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) เนื่องจากการที่บริษัทจะส่งหรือแสดงข้อมูลข่าวสารบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นดีๆ ให้กับท่านผ่านทางเว็บไซต์ได้นั้น บริษัทจำเป็นจะต้องเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) นั่นเอง
          Cookie (คุกกี้) คือ ไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน โดย Cookie (คุกกี้) จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ  นอกจากนี้ Cookie (คุกกี้) ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

  วัตถุประสงค์ในการเก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้)
          บริษัทจะใช้ Cookie (คุกกี้) เพื่อวิเคราะห์ และประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน  เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของบริษัท  เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ให้เก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้)
          จะทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง  และท่านจะสูญเสียโอกาสในการรับทราบข่าวสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีๆ จากทางบริษัท
ระยะเว​ลาในการเก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้)
          การเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ลบหรือปฏิเสธคุกกี้นั้น ถือว่าท่านตกลงอนุญาตให้บริษัทจัดเก็บคุกกี้ที่ท่านไม่ปฏิเสธไว้บนเครื่องของท่านได้
ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้) จะถูกเปิดเผย
          ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านที่ถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) จะได้รับการดูแลจากทางบริษัทเป็นอย่างดี โดยบริษัทจะเปิดเผยให้แก่พนักงานหรือผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อโฆษณา ปรับแต่งเว็บไซต์ เท่านั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล​
          บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) สถานที่ติดต่อ เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ Call Center 088-088-0880

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
  2. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ และขอความยินยอมและจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานต่อไป
ทั้งนี้เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านสามารถลบหรือปฏิเสธการเก็บ Cookie (คุกกี้) ได้ การที่ท่านลบหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลบหรือปฏิเสธคุกกี้ตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตาม Link ด้านล่าง หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม โปรดสอบถามทาง Call Center ของบริษัท
 
Back to top