กรอกข้อมูลผู้สมัครโครงการ
“เพื่อนแนะนำเพื่อน”

รถมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อทะเบียน รถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อ
รับ 500 บาท ต่อราย

ขั้นตอนการรับค่าแนะนำ
ที่สาขาเงินติดล้อ

เลือกวิธีการรับค่าแนะนำ และเอกสารที่ต้องเตรียม

รับเงินสด
รับเงินสด
แค่ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้แนะนำเท่านั้น
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
เตรียมเพียงสำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ

ระยะเวลารับค่าแนะนำ หลังจากที่ผู้กู้ใหม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว

รับเงินสด
รับเงินสด
ได้ทันทีที่สาขาผู้กู้ใหม่สมัครสินเชื่อ
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ภายใน 2 วัน
*หมายเหตุ
 • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเฉพาะการแนะนำผู้กู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้แนะนำที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเคยเป็นหรือยังคงสถานภาพเป็นลูกค้าเงินติดล้อหรือเคยเป็นหรือยังคงเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ของ บริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและให้ข้อมูลในใบสมัคร รายการเพื่อนแนะนำเพื่อนครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้แนะนำรับเงินสด เฉพาะกรณี ผู้กู้ใหม่ขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
 • กรณีที่ผู้กู้ใหม่ของท่านซ้ำกับผู้แนะนำอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ได้รับใบสมัครเป็นเกณฑ์
 • ผู้กู้ใหม่จะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายชื่อและสภาพการอนุมัติของผู้กู้ใหม่ในรายการนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
 • เงินค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าแนะนำในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านได้ รับข้อมูลของผู้กู้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือหากตรวจพบว่าการแนะนำของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ เฉพาะท่านที่ยื่นขอสินเชื่อ และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาโครงการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข
Back to top