หน้าแรก > อยากซื้อประกันภัย > วิธีเคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา/ค่าชดเชย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ก่อนแจ้งเคลมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลควรรู้อะไรบ้าง
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุธรรมดา ๆ เกิดจากความเสี่ยงภัยพื้นฐาน จะคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันอุบัติเหตุสามารถเบิกเคลมประกันฯได้ ในกรณีผู้เอาประกันต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีใบวินิจฉัยจากแพทย์ว่า บาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยได้ค่าชดเชย หรือค่ารักษาตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงินเบี้ยประกันที่ทำไว้
กรณีเป็นผู้ป่วยใน (รับการรักษาตัวไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) รักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ และมีกรมธรรม์ประกัน PA คุ้มครองอยู่จะได้รับเงินชดเชยรายวันระหว่างเข้ารักษาตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประกันนั้น ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย
4 ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาง่ายๆ
เกิดอุบัติเหตุแล้วทำอย่างไร
1. ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยจัดเตรียม เอกสารตามที่ได้รับแจ้งให้ครบ
2. สาขาเงินติดล้อ รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมจัดส่งให้กับฝ่ายตรวจสอบเอกสาร
3. ฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับเอกสารพร้อมตรวจสอบ หากไม่ครบให้ทำใบปะหน้าแจ้งบริษัทประกันภัยและ ส่งต่อให้บริษัทประกันภัย
4. บริษัท ประกันฯ รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้อง และดำเนินการขอเคลมสินไหม นำจ่ายผลประโยชน์เข้าบัญชีผู้รับผลประโยชน์
การเบิกค่ารักษาเพิ่มเติม
หากลูกค้าลืมบัตร หรือสะดวกไปใช้บริการที่คลินิก หรือโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญา ก็ไม่มีปัญหาสามารถ เบิกเงินค่ารักษาคืนได้ เพียงแค่เตรียมเอกสารดังนี้
เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริงเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หน้าบัญชีธนาคาร (ชื่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น)
“ส่งเอกสารทั้งหมดที่ บ.เงินติดล้อ “ฝ่ายปฏิบัติการและบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ชั้น 12” หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วนรับรองว่าลูกค้าจะได้รับเงินคืนไม่เกินภายใน 15 วัน”
เอกสารที่ผู้รับผลประโยชน์ต้องนำมาส่งมอบในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต
 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิต (ขอฟอร์มกับทางบริษัทฯ)
 2. ใบมรณบัตร
 3. ใบชันสูตรพลิกศพ
 4. สำเนารายงานการผ่าศพ รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออกให้กรณีผ่าศพพิสูจน์
 5. สำเนาบันทึกประจำวัน
 6. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
 7. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์กรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร (กรณีระบุผู้รับผลประโยชน์)
 8. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาท(ทุกคนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) (ถ้าเป็นเด็กใช้สูติบัตร) (กรณีไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์)
 9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมาย
Back to top