สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทน 
กรณีเสียชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล