สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุธรรมดา ๆ เกิดจากความเสี่ยงภัยพื้นฐาน จะคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันอุบัติเหตุสามารถเบิกเคลมประกันฯได้ ในกรณีผู้เอาประกันต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีใบวินิจฉัยจากแพทย์ว่า บาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยได้ค่าชดเชย หรือค่ารักษาตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงินเบี้ยประกันที่ทำไว้

กรณีเป็นผู้ป่วยใน (รับการรักษาตัวไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) รักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ และมีกรมธรรม์ประกัน PA คุ้มครองอยู่จะได้รับเงินชดเชยรายวันระหว่างเข้ารักษาตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประกันนั้น ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย

เกิดอุบัติเหตุแล้วทำอย่างไร

 1. ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยจัดเตรียม เอกสารตามที่ได้รับแจ้งให้ครบ
 2. สาขาเงินติดล้อ รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมจัดส่งให้กับฝ่ายตรวจสอบเอกสาร
 3. ฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับเอกสารพร้อมตรวจสอบ หากไม่ครบให้ทำใบปะหน้าแจ้งบริษัทประกันภัยและ ส่งต่อให้บริษัทประกันภัย
 4. บริษัท ประกันฯ รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้อง และดำเนินการขอเคลมสินไหม นำจ่ายผลประโยชน์เข้าบัญชีผู้รับผลประโยชน์

หากลูกค้าลืมบัตร หรือสะดวกไปใช้บริการที่คลินิก หรือโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญา ก็ไม่มีปัญหาสามารถ เบิกเงินค่ารักษาคืนได้ เพียงแค่เตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาล

 1. ใบรับรองแพทย์
 2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริงเท่านั้น
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. หน้าบัญชีธนาคาร (ชื่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น)

“ส่งเอกสารทั้งหมดที่ บ.เงินติดล้อ “ฝ่ายปฏิบัติการและบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ชั้น 12” หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วนรับรองว่าลูกค้าจะได้รับเงินคืนไม่เกินภายใน 15 วัน”

 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิต (ขอฟอร์มกับทางบริษัทฯ)
 2. ใบมรณบัตร
 3. ใบชันสูตรพลิกศพ
 4. สำเนารายงานการผ่าศพ รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออกให้กรณีผ่าศพพิสูจน์
 5. สำเนาบันทึกประจำวัน
 6. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
 7. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์กรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร (กรณีระบุผู้รับผลประโยชน์)
 8. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาท (ทุกคนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) (ถ้าเป็นเด็กใช้สูติบัตร) (กรณีไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์)
 9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมาย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ติดต่อ Call center เงินติดล้อ 088-088-0880 บริการ 24 ชั่วโมง หรือ ติดต่อบริษัทรับประกันโดยตรง