สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษาประกันสุขภาพ

เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย สามารถทำเรื่องเคลมได้ง่ายๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

 1. กรณีเข้าโรงพยาบาลในเครือทิพยประกันภัย

  หากคุณเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือทิพยประกันภัย จะไม่ต้องสำรองจ่าย เพราะสามารถนำบัตรประกันยื่นคู่กับบัตรประชาชนได้เลยทันที หรือเพียงโหลดแอปพลิเคชัน TIP INSURE เข้าเมนูกรมธรรม์ของฉัน และยื่นให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เลย

 2. กรณีเข้าโรงพยาบาลนอกเครือทิพยประกันภัย

  กรณีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนอกเครือทิพยประกันภัย จะต้องสำรองจ่ายก่อน หลังจากนั้นนำ

  1. ใบเสร็จรับเงิน
  2. ใบรับรองแพทย์
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาสมุดบัญชี
  5. แบบฟอร์มของทิพยประกันภัย
  ส่งเคลมประกันผ่านแอปพลิเคชัน TIP FLASH CLAIM หรือผ่านอีเมล [email protected]

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาล

 1. ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถ่ายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจากแอปพลิเคชัน หรือบัตรพนักงาน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ก่อนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือข่ายทุกครั้ง กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ ให้แสดงบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้ปกครอง
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีบัตรประกันภัย ลืมนำบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แต่มีข้อมูลความคุ้มครองในระบบทิพยประกันภัย สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองได้จากชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย หากไม่พบข้อมูลโรงพยาบาล สามารถติดต่อ Hotline 02-660-1221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น สถานพยาบาลจะให้สิทธิแก่ท่านทันที กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังทิพยประกันภัย เพื่อให้บริการผู้เอาประกันภัยทุกวัน
 4. ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง แต่หากมีส่วนเกินสิทธิ์ความคุ้มครองหรือที่เป็นข้อยกเว้นความคุ้มครอง สถานพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อจ่ายส่วนเกินสิทธิ์นั้นทันที

กรณีใช้บัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญา

 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น สถานพยาบาลจะให้สิทธิแก่ท่านทันที
 3. กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังทิพยประกันภัย เพื่อให้บริการผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับทิพยประกันภัยจากการแสดงบัตรประกันภัย โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทันที
 2. หากผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว เนื่องจากเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลนอกสัญญา ให้นำหลักฐานส่งให้ทิพยประกันภัย เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ 2 แบบ ดังนี้
  1. นำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่ทิพยประกันภัย
  2. นำส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ มายังทิพยประกันภัย ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 3. เมื่อทิพยประกันภัยพิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหมหรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ Hotline 02-660-1221 ที่ปรากฏบนบัตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง