รายละเอียด

ความคุ้มครองประกัน พ.ร.บ

 1. จํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
  1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้โทรติดต่อ บริษัทประกันตลอด 24 ช.ม. 30,000 บาท
  2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท
 2. จํานวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้ว ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกันกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
  1. ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ และค่าเสียหายอย่างอื่น(ตามความเสียหายที่แท้จริง) 80,000 บาท
  2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร (สูงสุดไม่เกิน)500,000 บาท
  3. ค่าชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน จํานวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน) 4,000 บาท
  4. กรณีสูญเสียอวัยวะ ซึ่งกระทบต่อการดํารงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสียม้าม ปอด ตับ ไต ฟันแท้ทั้งซี่ ตั้งแต่ 5 ซี่ขี้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทำให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้กะโหลกเทียม 250,000 บาท
  5. จํานวนเงินคุ้มครองสําหรับรายการข้อ 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 504,000 บาท