รายละเอียด

แผน C

แผน C

ซมโปะ

เบี้ยเริ่ม 2,620 บาท

สนใจซื้อ

เบี้ยประกันแต่ละช่วงอายุ

  • อายุ 1 - 34 ปี 2,620 บาท
  • อายุ 35 - 49 ปี 3,920 บาท
  • อายุ 50 - 54 ปี 7,120 บาท
  • อายุ 55 - 59 ปี 9,920 บาท

ความคุ้มครอง

  • โรคมะเร็งทั่วไป 300,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ (จ่ายตามจริง)

  • วิธีการรักษา 1 จาก 3 วิธีโดยการทําเคมีบําบัด/ รังสีรักษา/ การผ่าตัด 400,000 บาท
  • วิธีการรักษา 2 จาก 3 วิธีโดยการทําเคมีบําบัด/ รังสีรักษา/ การผ่าตัด 500,000 บาท
  • วิธีการรักษา ทั้ง 3 วิธีโดยการทําเคมีบําบัด/ รังสีรักษา/ การผ่าตัด 600,000 บาท
  • ค่าตรวจวินิจฉัยซํ้า 10,000 บาท
  • ค่าเดินทางไปรับการรักษา (ต่อครั้ง สูงสุด 10 ครั้ง) 500 บาท