หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานทั้งหมด >

เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ***รับสมัครจำนวนมาก***

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ติดตามหนี้ภาคสนามบัญชีทีมีวันค้าง ตั้งแต่ 60-90 วัน หรือบัญชีที่มีวันค้างตั้งแต่ 120-150 วัน  (All Product)  หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
  • ติดตามหนี้ภาคสนามภายใต้เงื่อนไขและกฎระเบียบของบริษัท , พ.ร.บ. ทวงหนี้ และ ระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย
 
 

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นเพื่อทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และสามารถพัฒนาได้
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อร่วมงาน รวมถึงมีความเป็น Team work
  • ต้องปฏิบัติงานอยู่ภาคสนามเป็นหลัก โดยเน้นพื้นที่ต่างจังหวัด  หรือสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

สถานที่ทำงาน

ทั่วประเทศ

ติดต่อ

Recruitment Department
กะตอย โทร. 0-2792-1888 ต่อ. 5023 หรือ 092-268-4213
Email : [email protected]
Back to top