หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เสียงจากใจลูกค้า
ยกระดับชีวิตของผู้คน

เสียงจากใจลูกค้า

เสียงจากใจลูกค้า

ด้วยเจตนารมณ์ของติดล้อ

ที่อยากเห็นคนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นธรรม จึง ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า

ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้ว
2887124
ราย (ย้อนหลัง 5 ปี)
ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1850566
ราย
จัดอบรมความรู้ทางการเงิน
6333
ราย
*ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

ติดล้อ เพื่อนที่ จริงใจ
พึ่งพาได้ในทุกเหตุการณ์ของชีวิต
ปิยะนาถ สมพงษ์
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
กนกพร เหลากลม
พนักงานทำความสะอาด
จิริภา ดีบัว
เจ้าหน้าที่พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
หนูทิพย์กาญจน์ บุญเพิง
แม่ค้า
วิรุต แซ่ฉึ่ง
พนักงานส่งของ
พรวิศย์ กันพันธ์
พนักงานบริษัท