หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน
ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

เจตนารมณ์ของเรา

เราไม่อยากให้คุณกลับมาหาเราอีก

นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

เพราะเราเชื่อว่าการเข้าถึงการเงินในระบบที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการให้ความรู้ด้านการเงิน

เพราะเราเชื่อว่าการเข้าถึงการเงินใน
ระบบที่ไม่
ซับซ้อน รวมถึงการให้
ความรู้ด้านการเงิน

สามารถช่วยให้ลูกค้าในกลุ่มพื้นฐานของประเทศ
ต่อสู้กับ
ความยากจนและสามารถช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไปได้ในระยะยาว

พลังเงินติดล้อรวมสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการเงิน

ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้ว
2,686,087
ราย (ย้อนหลัง 5 ปี)
ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1,564,118
ราย
จัดอบรมความรู้ทางการเงิน
5,203
ราย
*ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

เสียงจากใจลูกค้า หลากหลายเหตุผลที่ลูกค้า มั่นใจเลือกเงินติดล้อ

คุณนรินทร์ เครื่องพัน
ธุรกิจส่วนตัว
คุณประภาพร สงค์สละ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คุณศุภวัส ไทยพินิจ
ค้าขาย
คุณเนตรภูวนัย มณีศรีรัษฎ์
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คุณอภิชา ชุมจันทร์
เจ้าของร้านแก๊ส
คุณสมกิจ ทิพย์มณีมงคล
พ่อค้า
Back to top