หน้าแรก > โปรโมชั่น > ประกันภัย > ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+

ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT จากโปรโมชั่น “Hello Summer … ต้อนรับฤดูร้อนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เพียงลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่าสูงสุด 400 บาท”
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน มิถุนายน 2563)
1. เพชรรัช สะใบบาง
098-929-XXXX
2. ประภาภรณ์ แสงเพ็ชร
061-606-XXXX
3. พัชรินทร์ จันทวงษ์
089-278-XXXX
4. พัชรินทร์ สุทธิประภา
088-815-XXXX
5. พาวิณี กอเดช
083-599-XXXX
6. พิชากร เลิศประกอบกุล
065-955-XXXX
7. พิมฉนก ชำนาญ
098-806-XXXX
8. มณฑินี ทองอุดม
063-596-XXXX
9. วรรนิษา พรรณีสะอาด
083-842-XXXX
10. สมจิต ช่างปรุง
088-642-XXXX
11. ดาราวรรณ ดวงมาลัย
091-865-XXXX
12. ตวงรัชฎ์ มณีรัตนโสภณ
095-421-XXXX
13. ทิษารัตน์ สูญราช
094-938-XXXX
14. คำรณ สังข์สุวรรณ์
092-584-XXXX
15. ณัฐชัย กุณะสา
081-468-XXXX
16. พลธวัช สุนา
083-610-XXXX
17. ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง
097-236-XXXX
18. ศุภชัย ขุนเมือง
088-782-XXXX
19. อธิพงษ์ โออินทร์
080-590-XXXX
20. กรรณิการ์ อุ่นเรือน
084-411-XXXX
21. กัญญาภัค แหวนประดับ
064-769-XXXX
22. ณัฐวีร์ สิทธิประเสริฐ
090-890-XXXX
23. นวลศรี ปลีสนิท
093-630-XXXX
24. ภัคภร ลลิตมาศสกล
081-173-XXXX
25. ภัทรภร คฑาธิปวรกุล
098-585-XXXX
26. มิ่งกมล เตชะบุตร
080-019-XXXX
27. ยุวเรศ ปัดทุม
085-748-XXXX
28. วรรัตน์ คำประเสริฐ
084-236-XXXX
29. ศศิธร โปธิ
065-620-XXXX
30. ศุกร์ฤดี ตรีอินทอง
062-214-XXXX
31. สมพิศ สอนเครือ
086-016-XXXX
32. กนกกาญจน์ จูห้อง
098-591-XXXX
33. ณฐาภพ จงจิตรกลาง
090-974-XXXX
34. ยอดยิ่ง ใช้ฮวด
095-140-XXXX
35. วิทยา กลิ่นเพชร
063-349-XXXX
36. สยาม สุระ
084-808-XXXX
37. สามารถ ไตรวิสูตร
086-114-XXXX
38. คำบาง งามชารี
098-112-XXXX
39. ฐิติมา จันทร์ประเสริฐ
095-120-XXXX
40. ธนัฏฐา ใสสะอาด
092-824-XXXX
41. วงเดือน แสนสุริวงค์
061-623-XXXX
42. วรัญญา ห้วยลึก
064-529-XXXX
43. วราภรณ์ บัวแดง
081-189-XXXX
44. สาวิกา สมานสุข
092-934-XXXX
45. สุภัคชญา สินธิสุทธิ์
084-590-XXXX
46. อรอนงค์ ขอเสริมศรี
081-356-XXXX
47. กลอย พลงาม
094-798-XXXX
48. ธนิสร อินรัตนา
098-113-XXXX
49. อรุณี ผามณี
083-414-XXXX
50. ไชยยันต์ สกุลไทย
083-286-XXXX
51. จิรภัทร มะกา
080-459-XXXX
52. ชยทัต ก้อนทอง
090-381-XXXX
53. ณัฐพงษ์ แก้วมา
083-485-XXXX
54. ดลวัฒน์ วรรณคำ
095-254-XXXX
55. ธีรพล เก่งตรง
096-849-XXXX
56. ธีรศักดิ์ ทองสุ
062-361-XXXX
57. พจน์ ปงเทพ
065-416-XXXX
58. มนตรี ธำรงวิชชากร
091-779-XXXX
59. วิชาญ อร่ามพยอม
081-299-XXXX
60. สมปอง เสียงเสนาะ
084-379-XXXX
61. สันติพงษ์ แก้วตา
081-771-XXXX
62. ขวัญฤทัย เด็ดดวงผา
094-557-XXXX
63. ธมลวรรณ กฤตยารักษ์สกุล
061-789-XXXX
64. ธัญจิรา ภูผาเดียว
098-886-XXXX
65. นริศรา เมคี
093-753-XXXX
66. ปรารถนา รินทะไชย
094-505-XXXX
67. ลมโชย ดุจดีแก้ว
081-421-XXXX
68. อัมพร ดาดพุฒซา
063-167-XXXX
69. วนิดา อินคำปา
082-590-XXXX
70. วิยุดา ทับทิมสุข
085-358-XXXX
71. ภูมินทร์ จิตรวงศา
096-860-XXXX
72. วัชรพงษ์ เวชกามา
092-572-XXXX
73. ศราวุฒิ แก่นแก้ว
094-916-XXXX
74. สิทธิชัย พันขุนทด
093-463-XXXX
75. เนตรนภา พุมมา
062-698-XXXX
76. กฤษฎาพร บริกุล
092-949-XXXX
77. กษมาวรรณ จันทร์อ่อน
090-261-XXXX
78. จุฑามาศ บุญสรณะ
094-796-XXXX
79. บุสบา พวงปัญญา
081-867-XXXX
80. มณฑา สุริยฉาย
089-097-XXXX
81. รญาภัท โพธินันท์
095-648-XXXX
82. วิไลพร นพรัตน์
092-218-XXXX
83. สายสุดา มีกัด
087-311-XXXX
84. พยอม พุดปราง
063-665-XXXX
85. เพิ่มศักดิ์ บริหาร
098-159-XXXX
86. เมธี อินทพัฒน์
086-258-XXXX
87. ทองปาน บัวส้ม
086-277-XXXX
88. วชิระ ประทุมชาติ
099-130-XXXX
89. ศรายุทธ หีตหนู
061-223-XXXX
90. สำรวย แพงศรี
098-984-XXXX
91. อนันต์ ฉลองชนม์
084-886-XXXX
92. อัษ อนันทวรรณ
084-798-XXXX
93. ยาซา มะหะมาน
083-121-XXXX
94. เนติมา จันทร์แสง
085-503-XXXX
95. แจ๋วน้อย จันผักแว่น
098-032-XXXX
96. ฐาปนี ดวงขวาง
099-501-XXXX
97. ณัฐลภัส เรืองธรรมวิชร์
062-793-XXXX
98. ธีรชานันท์ เกื้อวงศ์ตระกูล
084-046-XXXX
99. นฤมล คามวัน
084-451-XXXX
100. บิซมี วาสนารักษ์
098-443-XXXX
101. พรสุดา แสงผา
086-090-XXXX
102. มิ่งขวัญ แซ่ฉั่ว
084-244-XXXX
103. รุ่งนิภาพร วงค์ทอง
064-002-XXXX
104. สุขศรี กองสนั่น
062-951-XXXX
105. สุพรทิพย์ สุขสวัสดิ์
089-059-XXXX
106. อุไร ศรีลาพัฒน์
081-365-XXXX
107. คำพัน มาพรม
064-130-XXXX
108. ชวนันท์ ถาง
093-307-XXXX
109. บัวผัน ปองดอง
087-656-XXXX
110. สุกันยา เรือนทอง
081-588-XXXX
111. เกษม ตรีโอษฐ์
081-051-XXXX
112. ณครศักดิ์ ทิพวงศ์ษา
062-208-XXXX
113. ทศพร ศรีรัตน์
090-878-XXXX
114. ประสิทธิ์ สิงนัน
063-259-XXXX
115. ปิยะ สีดาพา
095-540-XXXX
116. พุฒ ปัญญาเผือ
097-981-XXXX
117. ภาณุพงศ์ ธีรพลกุล
086-377-XXXX
118. วสันต์ หูกขุนทด
095-639-XXXX
119. ศราวุฒิ เกษรมาลา
085-148-XXXX
120. สาริกา เณธิชัย
064-745-XXXX
121. อนุชิต บุตรฉิม
094-490-XXXX
122. กนกวรรณ เขียวพุ่มพวง
086-160-XXXX
123. ดนุลดา ใจตรงดี
094-891-XXXX
124. นารีรัตน์ กินนะลี
093-535-XXXX
125. มุกนินทร์ สีดา
094-646-XXXX
126. ยุพวรรณ ไชยกลาง
081-066-XXXX
127. วันดี ชัยสาร
085-602-XXXX
128. สุภาดา ศุขะภิรมย์
081-499-XXXX
129. สุรีวัลย์ อินต๊ะชุมภู
095-361-XXXX
130. ละออง ใจดี
080-426-XXXX
131. เชาวลิต มะโนปิง
097-934-XXXX
132. ไพศาล นวลทอง
081-947-XXXX
133. ธีระพงศ์ พันธุ์ถนอม
090-986-XXXX
134. สัมฤทธิ์ ประสงค์
064-503-XXXX
135. ชลธิชา ถวิลหวล
090-294-XXXX
136. ณัฐินี รัตนะพิมล
083-075-XXXX
137. ธิตินันทดา เทพา
086-186-XXXX
138. พลอยไพลิน กิ่งแก้วพัฒน์สกุล
088-272-XXXX
139. ภัทราภรณ์ ทองดี
095-827-XXXX
140. วารุณี เยี่ยมจันทึก
096-796-XXXX
141. สายสุนีย์ เข็มอินทร์
061-618-XXXX
142. ปภาดา ธูสรานนท์
081-654-XXXX
143. เกรียงไกร สัมณีย์
082-934-XXXX
144. จันทร์ ปู่ติ
098-393-XXXX
145. ชัยโชค สืบเพ็ง
065-296-XXXX
146. ณัฐวุฒิ ทรงโฉม
094-549-XXXX
147. ทศภพ จันคีลี
095-689-XXXX
148. ธัชกร บุญเรืองกุล
081-848-XXXX
149. วิระพันธ์ แผ่นทอง
092-597-XXXX
150. วีรชัย เชี่ยวเลี่ยน
081-436-XXXX
151. สุริยา แง่มท้าว
097-113-XXXX
152. อนุชิน ดินโคกสูง
080-007-XXXX
153. อิลยัส อิดเรส
064-482-XXXX
154. เควนซ่า ทองนาค
083-994-XXXX
155. ขวัญใจ ตลาดเงิน
098-834-XXXX
156. ขวัญตา พรรณจันทร์
092-984-XXXX
157. ปริยาภรณ์ อุดม
094-741-XXXX
158. ปวีณา ชูจันทร์
081-098-XXXX
159. ศิริพร โพธิหล้า
092-692-XXXX
160. อังคณา พรมรักษ์
092-884-XXXX
161. อินทิรา จุลพล
081-064-XXXX
162. กาญจนา หีตเพ็ง
084-849-XXXX
163. กานดา น้อยมี
062-265-XXXX
164. ลิวัลย์ บัวระภา
061-876-XXXX
165. เปรมปรีดี นามแสง
098-120-XXXX
166. กิตติภพ นิมแมด
090-887-XXXX
167. ชินทัต เมืองแสน
093-148-XXXX
168. ธนวรรธน์ ภู่เจริญ
064-539-XXXX
169. นเรศ ฤทธิ์ทอง
099-358-XXXX
170. น้ำทิพย์ สังขรัตน์
085-501-XXXX
171. ศศินิภา แย้มไสว
083-780-XXXX
172. อรจิรา สุขใจ
084-595-XXXX
173. อารีรัตน์ มีสุข
098-258-XXXX
174. ดวงพร บุญธรรม
095-463-XXXX
175. หอมไกร ชูเนตร
086-351-XXXX
176. จักรพันธ์ เวียงจันทร์
063-419-XXXX
177. ฐานัน แสงช่วง
099-684-XXXX
178. ณัฐวุฒิ บุระ
095-336-XXXX
179. ทองแดง เพียรสองชั้น
092-260-XXXX
180. ปัญญา จิตร์กล้า
092-415-XXXX
181. พงษ์กร แก้วธิวัง
093-168-XXXX
182. เมวิกา พันสีนาม
090-105-XXXX
183. ธัญญลักษณ์ คชมิตร
061-554-XXXX
184. นวพร สุพสอน
094-959-XXXX
185. รัตนาพร พรมประสิทธฺ์
088-586-XXXX
186. วรรษชล แก้วบุตร
080-624-XXXX
187. อุบลวรรณ ขวัญมุข
090-069-XXXX
188. เดือนฉาย สมศิลป
088-716-XXXX
189. อรวรรณ พรมทองบุญ
063-602-XXXX
190. เจษฎาพร มั่งมี
092-269-XXXX
191. จักรพันธ์ พันธ์ศิริ
095-501-XXXX
192. จักรพันธ์ ศรมณี
095-583-XXXX
193. จักรี โพธิกลัด
089-007-XXXX
194. ฐาปนิกส์ พิมพ์ตา
086-401-XXXX
195. ธงชัย พรหมเจริญ
093-135-XXXX
196. ธนกฤต ยอดอาจ
098-890-XXXX
197. ธนะพัฒน์ จินดาเรืองรัตน์
088-096-XXXX
198. พุฒิพงค์ ช่วยแดง
086-945-XXXX
199. รณชัย บุญนันท์
062-670-XXXX
200. วัชระ งอกผล
093-193-XXXX
201. วัชระ ประทุมลัย
061-552-XXXX
202. ศรายุทธ วิชัยวงษ์
093-563-XXXX
203. อดิศร ภูผาคุณ
062-367-XXXX
204. อนุชิต ขันทะสีมา
084-933-XXXX
205. กาญจนา ครุฑศิริ
092-640-XXXX
206. ซารีนา ศรีอภัย
093-639-XXXX
207. นูรีต้า ตามะกิตติกุล
062-318-XXXX
208. รัตนาภรณ์ ไทยยัง
093-683-XXXX
209. สุธินี อินทศิลา
063-619-XXXX
210. สุวิมล กลิ่นโกสุม
091-061-XXXX
211. นาถ แก้วทุม
098-172-XXXX
212. พัทธนันท์ รอดด้วยบุญ
062-343-XXXX
213. มยุรา พวงระย้า
090-443-XXXX
214. สมศรี สิงห์ลอ
095-562-XXXX
215. อ่อนตา ขอสุข
094-985-XXXX
216. กุลนันท์ กลิ่นนาค
090-961-XXXX
217. ประดิษฐ์ ส่งศรีทวีภัณฑ์
095-682-XXXX
218. พงษ์ไทย พงษ์เรือง
089-969-XXXX
219. ลือศักดิ์ มารอด
089-215-XXXX
220. วิวัฒน์ ชุ่มแจ่ม
063-907-XXXX
221. ศรายุทธ ชุมแวงวาปี
093-441-XXXX
222. สมยงค์ ปวงสุข
090-220-XXXX
223. สุพรรณ แพ้วตระคุ
065-220-XXXX
224. อดิสรณ์ ธาราศรี
090-506-XXXX
225. อนุสรณ์ อ้นรัตน์
096-919-XXXX
226. ไพรวัลย์ วิทยา
062-614-XXXX
227. กฤตินี ขุนทอง
097-089-XXXX
228. กัญญาภัคร สายใจ
096-946-XXXX
229. ขนิษฐา หาธรรม
095-956-XXXX
230. ชมพูเนกข์ ชมพักตร์
096-747-XXXX
231. นงค์ลักษณ์ ที่ดินดำ
087-029-XXXX
232. นันท์พนิตา บุญทองรุจิโรจน์
093-656-XXXX
233. นิ่มนวล ศรีสมัย
096-179-XXXX
234. พิชญา ชาญกิจ
085-129-XXXX
235. พิมพ์ใจ บุญลือ
096-976-XXXX
236. พิมพ์ตะวัน คงทอง
092-435-XXXX
237. ภัทราวดี พาพะหม
080-260-XXXX
238. รุ่งนภา สุทนะ
083-760-XXXX
239. รุ่งฤดี คงผ่องแผ้ว
096-947-XXXX
240. สุกัญญา แสงรัตน์
061-968-XXXX
241. สุวิน ทองดี
081-014-XXXX
242. อรวิภา สุขศรี
088-351-XXXX
243. อัญชลี ยี่เข่ง
062-486-XXXX
244. จตุพร จางวางสิทธิ์
093-496-XXXX
245. จำเรียง อ่อนใจ
089-907-XXXX
246. จุฑามาศ เพ็งฤกษ์
062-101-XXXX
247. มธุรส แสงสุข
089-668-XXXX
248. ม้วย บุญไตรย์
086-772-XXXX
249. สุมาลัย ว่องไว
087-814-XXXX
250. ไกรวี จำปาเงิน
093-419-XXXX
251. จีรวุฒิ ดิษฐประเสริฐ
089-282-XXXX
252. ชลทิต วงษ์นิกร
099-629-XXXX
253. ธงชัย สมบุญมาก
095-338-XXXX
254 .ธรรมรัฐ เพ็งศิลป์
062-992-XXXX
255. นพรัตน์ บรรลือ
088-715-XXXX
256. นริศ ชัชวาลย์พิศาลค้า
099-428-XXXX
257. นันทวัฒน์ จันเทศ
092-732-XXXX
258. พงษ์นิรันดร์ อารมณ์แฉ่ง
092-627-XXXX
259. พุฒิพงศ์ ชื่นเพ็ชร
098-832-XXXX
260. ภานุวัฒน์ ทองเนตร
099-253-XXXX
261. วันชัย เพ็ชรนิล
089-090-XXXX
262. วิเชียร กาญจนพฤกษ์
083-111-XXXX
263. วิโรจน์ ฤกษชัย
081-384-XXXX
264. วิจารณ์ บุญจง
063-910-XXXX
265. วิชญ์ธินันต์ บุญจันทร์
088-856-XXXX
266. อดิเทพ รอดรัตน์
095-516-XXXX
267. อำนาจ สาโรจน์
081-356-XXXX
268. จิตศิกาญจน์ ภัคพิศิษฏ์
082-040-XXXX
269. จุฬารัตน์ วัฒนากลาง
096-916-XXXX
270. ชลิตตา พิลาดี
091-031-XXXX
271. ธัญญารัตน์ มาตราช
081-877-XXXX
272. ยลดา เชิดฉาย
095-446-XXXX
273. ฤทัยทิพย์ ดวงศรี
087-877-XXXX
274. สุธาสินี ฤกษ์นิติปัญญา
065-718-XXXX
275. อริษา เกิดแสง
080-924-XXXX
276. อัญชุลีพร บุญศรีภูมิ
064-324-XXXX
277. จำปี เขียวคราม
098-294-XXXX
278. ละเอียด อินทรวรรณ
085-526-XXXX
279. ชนกชนม์ กุลจินต์
080-910-XXXX
280. ชนสิต จินดารัตน์
089-494-XXXX
281. ทศพร พรมแจ้
091-858-XXXX
282. ธวัช ชินภักดิ์
097-338-XXXX
283. พราดอน เพชรปานกัน
064-980-XXXX
284. วินัย นามยางกุล
091-162-XXXX
285. ศรันย์ วงศ์เตชะ
080-926-XXXX
286. สกล น้ำเพชร
087-203-XXXX
287. สุรพศ กรอบเพ็ชร์
098-487-XXXX
288. อิทธิพงษ์ สุขเต็มดี
080-163-XXXX
289. โรงสียิ่งเจริญธัญญกิจ
089-268-XXXX
290. กฤษณาพร ปานสิงห์
087-941-XXXX
291. จันทรา ชมภูราช
081-899-XXXX
292. ดวงฤทัย บุดดาสิม
092-391-XXXX
293. ธนัทภัทร คำโบราณ
080-572-XXXX
294. นิตยา อินเรืองศรี
091-701-XXXX
295. ภัสราภรณ์ จะแส
084-369-XXXX
296. ลลิดา แจ่มจำรัส
097-053-XXXX
297. วิไลลักษณ์ แจ่มรูจี
095-236-XXXX
298. รัตนา ดีเธอร์ริช
091-810-XXXX
299. สุรภา จันทรมณี
086-798-XXXX
300. เชาวรัตน์ ทรัพย์เจริญ
093-553-XXXX
301. เทพ พลราชา
081-296-XXXX
302. ผไท จันทป
085-666-XXXX
303. พันเนตร เพชรแซง
085-074-XXXX
304. วิโรจน์ ดาวเรืองสุดโสภา
064-350-XXXX
305. ศุภชัย สิทธิสัมพันธ์
098-236-XXXX
306. สำเริง พุ่มประดิษฐ์
080-337-XXXX
307. อุไร ประชารุง
062-674-XXXX
308. เสาวณีย์ บินรัมย์
087-970-XXXX
309. แพรภัชชา บรรพบุรุษ
063-369-XXXX
310. กนกวรรณ แก้วสา
082-784-XXXX
311. นิธิมา สรวมประคำ
097-285-XXXX
312. ปวีณา ใจสุข
062-819-XXXX
313. ปัทมา สำรอง
097-474-XXXX
314. พัชรีย์ โกมาลา
062-028-XXXX
315. วนิดา มั่นใจดี
087-244-XXXX
316. วัฒนา วิลัยรัตน์
065-232-XXXX
317. ศศินา นาคหมื่นไวย์
083-226-XXXX
318. ศิวาลัย วรมาลี
065-847-XXXX
319. จินนาวรรณ ร่องช้าง
093-935-XXXX
320. ปิยฉัตร เวียงนน
093-369-XXXX
321. จิระศักดิ์ ยงยืน
063-902-XXXX
322. ฉัตรชัย เย็นสนิท
065-575-XXXX
323. สุเมธ ศรีเล็ก
098-963-XXXX
324. อภิสัณห์ อยู่กิจติชัย
089-764-XXXX
325. เสาวภา บุญศรี
064-052-XXXX
326. อัครเดช มาชัยภูมิ
093-451-XXXX
327. นภัสสร ปุ๊ดหนอย
084-949-XXXX
328. ปาริชาติ สมุทรเสน
095-123-XXXX
329. มัลลิกา สุทธามี
094-862-XXXX
330. รุจิรา พุ่มขจร
089-022-XXXX
331. ศศิธร สีบุ
061-980-XXXX
332. นงนุช สีจันลา
084-531-XXXX
333. เป็นหนึ่ง เขื่อนแก้ว
082-188-XXXX
334. โยติวัฒน์ ทับทิมเทศ
097-212-XXXX
335. กรินทร์ ถิ่นทัพไทย
092-940-XXXX
336. กฤษดา เฉยสอาด
061-714-XXXX
337. ฉลอง กลีบจำปา
094-486-XXXX
338. ธนัสม์ วรสูตร
065-942-XXXX
339. ประจักษ์ ลานเจริญ
089-830-XXXX
340. พีระพงษ์ บัวลพบุรี
082-571-XXXX
341. วรวิทย์ สุขพร้อม
092-598-XXXX
342. วิมล อุดมปรีชาสกุล
062-593-XXXX
343. ศราวุธ สีดาหาร
092-810-XXXX
344. กานต์พิชชา ภูมิยิ่ง
085-698-XXXX
345. ชนันท์ภรณ์ แสนใจมงคล
064-345-XXXX
346. ปาริชาติ บุญประกอบ
063-160-XXXX
347. พรไพรินทร์ อุดมรุ่ง
062-343-XXXX
348. รุสนา หลงจิ
095-465-XXXX
349. อุไร พัวสุวรรณ์
086-674-XXXX
350. เอกลักษณ์ หวานชื่น
094-446-XXXX
351. จักรพันธ์ บินศรี
092-975-XXXX
352. ชิษณุ โสมขันเงิน
082-491-XXXX
353. ตระการเกียรติ รูปมะเลา
086-843-XXXX
354. นิสิทธิ์ อ้นทอง
080-770-XXXX
355. ประเสริฐ ซำบุญมี
065-604-XXXX
356. พลวัฒน์ แตงหวาน
084-414-XXXX
357. ภูดิศ ธิติรัชน์
092-669-XXXX
358. รุ่ง ถ้วนถี่
090-612-XXXX
359. อนุรักษ์ นิตย์ภักดี
061-140-XXXX
360. เปรมวดี ตุลย์ฐิตนันท์
081-979-XXXX
361. ใบเตย เอี่ยมสะอาด
084-668-XXXX
362. ทิพยรัตน์ เลิศสีดา
064-987-XXXX
363. ฤทัยรัตน์ พลราช
095-501-XXXX
364. วิรัชนี หงษ์สมพงษ์ดี
098-298-XXXX
365. ศิรินันท์ สาระบัว
064-817-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน มิถุนายน 2563)
1. เนตรชนก พี่พิมาย
097-004-XXXX
2. จรวยพร ปลุกกระโทก
086-581-XXXX
3. ชนม์นิภา ศรีพิลา
095-819-XXXX
4. ณัฐกานต์ ตั้งจริยาภรณ์
096-161-XXXX
5. ธิดาเนตร รอดแก้ว
065-235-XXXX
6. นัยนา อาจทวีกูล
064-996-XXXX
7. ศรัญญา สายอุบล
099-317-XXXX
8. สุทธิดา ลพประเสริฐ
080-086-XXXX
9. สุพิชชา สุจินพรัหม
085-468-XXXX
10. อรญา ใบคำ
099-285-XXXX
11. อัญชลีพร จันทพันธุ์
096-217-XXXX
12. คำมูล ศรีหงษ์
087-056-XXXX
13. ชวกร ตันมีสุข
097-295-XXXX
14. ชาติเวท แก้วเป๋า
090-474-XXXX
15. ทศพร ดิษฐ์พงษ์
092-406-XXXX
16. ทองปน บุญช่วย
080-604-XXXX
17. มานพ นาชัย
089-913-XXXX
18. ยุทธนา สอนสุทธิ์
089-809-XXXX
19. สุรัตน์ ผลพฤกษ์รัตน์
064-978-XXXX
20. สุลักษณ์ อุดมศรี
096-807-XXXX
21. กุหลาบ สีทำมา
061-410-XXXX
22. ชัชฎาภรณ์ กองพิมพ์
092-665-XXXX
23. ฑิฆัมพร เที่ยงธรรม
089-039-XXXX
24. ณภัค ชุมภูแสง
099-353-XXXX
25. พรวิภา ยามวัน
092-454-XXXX
26. วชิราภรณ์ สมเหมือน
080-260-XXXX
27. สุธิดา โรจน์ศิริประเสริฐ
083-940-XXXX
28. จักร์พงศ์ บุญขลิบ
095-258-XXXX
29. ชาลี ผ่องจิตต์
080-668-XXXX
30. บุญเชิด นรดี
081-013-XXXX
31. ประครอง วงหาริมาตย์
089-621-XXXX
32. ลบ เฉยกลาง
093-535-XXXX
33. วันเฉลิม ชนิดนอก
080-371-XXXX
34. สมโภชน์ ทองชมภู
099-613-XXXX
35. สุชาติ โอ่เอี่ยม
098-152-XXXX
36. อิมรอเฮม ปะจิ๊
095-958-XXXX
37. โพธิ์ พลชำนาญ
098-897-XXXX
38. สาย ขัตคำ
092-661-XXXX
39. พรพจน์ สมชัย
092-668-XXXX
40. ยุทธนา ศิริผล
080-246-XXXX
41. ศราวุธ แจ่มสุวรรณ์
063-198-XXXX
42. สำเริง กลึงพุดซา
082-150-XXXX
43. ณิญาพัณณ์ เมธาสิริโรจน์
089-507-XXXX
44. ทองใบ ขันรักษา
085-258-XXXX
45. มณฑริกา ภิรมย์ศรี
061-557-XXXX
46. ยุพา กลิ่นจำปา
089-889-XXXX
47. สุวรรณา คลุ่ยทอง
098-747-XXXX
48. ศุภมาศ ศรีไชยรัตน์
094-550-XXXX
49. ทัพพสาร คำงุ้น
083-490-XXXX
50. ประจวบ ละเอียด
095-469-XXXX
51. สุภัทรศักดิ์ แก้วคง
087-479-XXXX
52. ปริยากร เสารางทอย
080-631-XXXX
53. สุพัตรา ทับทองดี
084-771-XXXX
54. เชิดชัย กองเพ็ง
094-445-XXXX
55. เทียนชัย สนเทศ
095-539-XXXX
56. พิพัฒน์ ศิลปขันธ์
063-397-XXXX
57. สนอง แซกระโทก
061-487-XXXX
58. ทวีพร ปานโชติ
086-950-XXXX
59. ปนัดดา มาสวัสดิ์
099-926-XXXX
60. ปิยธิดา ทองดี
080-362-XXXX
61. ศศิธร อารินทร์
063-589-XXXX
62. เกียรติชัย คงชุ่ม
081-838-XXXX
63. ธนิสร หอยสังข์
087-580-XXXX
64. นริศ สาลี
093-369-XXXX
65. ระเบียบ สุริโย
061-478-XXXX
66. สุรศักดิ์ จันทร์กิมฮะ
083-832-XXXX
67. อินทรชัย เหลื่อมศรีจันทร์
085-235-XXXX
68. เมสินี ลาภประสิทธิ์
085-411-XXXX
69. พัณณ์พนิต ชมฉ่ำ
085-120-XXXX
70. สมทรง จุฬากูล
091-178-XXXX
71. เอกตระกูล วิศิษฎ์บัณฑิตกุล
089-450-XXXX
72. วารินทร์ ศรีเศษนาม
063-834-XXXX
73. สมชาย วิเชียรฉาย
096-324-XXXX
74. สุระเดช มะโนวงศ์
061-252-XXXX
75. ดาวรัชดา ฐานระษา
098-537-XXXX
76. ปุณณภา เต็มรักษ์
095-483-XXXX
77. พรรณพนัช เนตรวิจิตร์
082-280-XXXX
78. วงศ์สุภา จากรัมย์
062-187-XXXX
79. สำราญ เกิดเกตุ
088-157-XXXX
80. ทศวรรษ ชัยทองคำ
088-975-XXXX
81. ธนภัทร ขำละเอียด
092-515-XXXX
82. ธนากร มีสุวรรณ์
080-085-XXXX
83. ศตวรรษ นอบเผือก
097-926-XXXX
84. สมศักดิ์ มงคลถิ่น
088-498-XXXX
85. ประไพ หนองเหล็ก
086-782-XXXX
86. ปวีนา ศรีสว่าง
065-085-XXXX
87. วิชุดา บุญดาราช
082-428-XXXX
88. นิอาบีด๊ะ สาแล๊ะ
095-339-XXXX
89. เริงชัย จันทะแจ้ง
088-540-XXXX
90. สิรศักดิ์ สวัสดิ์ศรี
086-388-XXXX
91. แสงดาว มาคำ
082-230-XXXX
92. ประยูร สำนักดี
062-415-XXXX
93. สุทิน ไม้งาม
093-928-XXXX
94. อเนชา รอดเพ็ชร
085-362-XXXX
95. ธัญยรัตน์ เบญจธีรพงศ์
092-554-XXXX
96. ออมสิน จันทร์กระจ่าง
086-256-XXXX
97. ฤทธิรณ สันโดด
061-828-XXXX
98. ฐิติกา เต้นปักษี
084-532-XXXX
99. บังอร ยอยรู้รอบ
089-626-XXXX
100. รัตณา นาคสีสด
063-718-XXXX
101. สุกัญญา คล้ายโพธิ์ศรี
061-616-XXXX
102. พัชรี สุดตา
097-214-XXXX
103. มาลัย เพ็งพูน
062-827-XXXX
104. สุจิตตรา เมฆสุทัศน์
095-964-XXXX
105. สุภาพร กำลังดี
080-831-XXXX
106. ณัฐภาคย์ แซ่เตียว
063-323-XXXX
107. ธรรมศักดิ์ พรมรักษ์
084-452-XXXX
108. ปณิธาน ลาฝอย
099-253-XXXX
109. ปิยะ สุภาพ
095-347-XXXX
110. สามารถ ปิยภัทรภูวดล
087-202-XXXX
111. สุรศักดิ์ ปานทะเล
062-824-XXXX
112. อ่อนจันทร์ สีสีฐาน
084-360-XXXX
113. จันทร์เพ็ญ อาญาเมือง
092-791-XXXX
114. นันทิกานต์ จันทรเดช
092-427-XXXX
115. รักชนก บินฮาซัน
092-571-XXXX
116. สุภาพรรณ ประสพดี
064-427-XXXX
117. อุษา อรเอี่ยม
097-234-XXXX
118. ทองดี กลั่นอยู่
083-448-XXXX
119. กรณ์โชตน์ อนันต์ชัยวัตร
064-698-XXXX
120. ฉัตรชัย ส่งสุทธิ
095-791-XXXX
121. ธนาศักดิ์ ศรีจันแปลง
065-998-XXXX
122. นพพล ดอนปัญญาไพร
098-932-XXXX
123. ภาณุวัฒน์ ศรีภู
095-939-XXXX
124. วิศณุ แซ่ซิ้ม
094-424-XXXX
125. วีระพงศ์ บุญเที่ยง
061-548-XXXX
126. สมหมาย คงสิทธิ์
062-315-XXXX
127. สว่าง มาลี
098-940-XXXX
128. สุนทร ดวงภักดี
087-334-XXXX
129. สุวรรณ ไชยดำ
084-700-XXXX
130. กรรณิการ์ หลักทอง
084-375-XXXX
131. พจณิชา เปลี่ยนน้อย
091-998-XXXX
132. พรกนก แก้วส่องศึก
099-881-XXXX
133. พัชรี พิลาแก้ว
098-462-XXXX
134. วนิดา อิ่นแก้ว
086-345-XXXX
135. สุดาพรรณ ถาวรแก้ว
095-783-XXXX
136. สุนันทา แพน้อย
081-248-XXXX
137. สุนันทา ฉัตรสิริโชคไพศาล
096-864-XXXX
138. อภิญญาภรณ์ อุ่มครบุรี
081-462-XXXX
139. อิสรีย์ ไผ่สุวัฒน์
088-489-XXXX
140. เสน่ห์ หนูกอง
064-553-XXXX
141. วีระ สุริวงค์
086-900-XXXX
142. สุรสิทธิ์ กว้างซ้วน
083-985-XXXX
143. กนกวรรณ หงษ์เวียงจันทร์
066-063-XXXX
144. สุนารี หล้าธรรม
098-372-XXXX
145. อัญชนา จิตรเวช
087-293-XXXX
146. จุไรวรรณ ศรีระพรม
062-478-XXXX
147. กฤษณ์ จันทะแสง
063-384-XXXX
148. กำธร แสงพรม
096-030-XXXX
149. จักริน เวชวิมล
084-661-XXXX
150. สุทธิ ชั้นประเสริฐโยธิน
089-982-XXXX
151. จินห์นิภา มณีนิล
094-942-XXXX
152. ณิชานันท์ ทองคำศรี
086-390-XXXX
153. ทิพย์ตะวัน บัวเกษม
061-652-XXXX
154. ทรงศักดิ์ วัฒนา
098-625-XXXX
155. ปริศนา บุญทรัพย์
062-523-XXXX
156. พลธิป บัวทิพย์
096-192-XXXX
157. วัชระ เป็นสุข
082-924-XXXX
158. ปฐมลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
081-989-XXXX
159. ศุภวรรณ อุ่นกอง
081-950-XXXX
160. มงคล เภตรา
093-121-XXXX
161. ดรุณี โพธิ์พะเนา
096-802-XXXX
162. บงกชกร ดิษฐ์แก้ว
063-608-XXXX
163. วนิดา มีมาก
085-831-XXXX
164. วันเพ็ญ ชิวปรีชา
098-869-XXXX
165. อนุสรา กันทะวัง
090-891-XXXX
166. ดารุณี อ่องละออ
088-094-XXXX
167. เด่นชัย โสรส
092-765-XXXX
168. เทวัญ มีศิลป์
086-968-XXXX
169. จักรพันธ์ วรรณโณ
064-737-XXXX
170. ชุติพนธ์ นิคม
094-850-XXXX
171. มาโนช วงค์วรรณ
086-550-XXXX
172. รักชาติ โพธิ์สม
086-019-XXXX
173. กรกนก ทองสอน
084-074-XXXX
174. กาญจนา พระนารายณ์
094-420-XXXX
175. เชาวลิต ร่าเริง
091-776-XXXX
176. เตชสิทธิ์ พิพรรธน์โภคิน
085-989-XXXX
177. ตั๋น ไทรชมภู
092-552-XXXX
178. สายชน ชัยรัมย์
099-059-XXXX
179. สำเริง ศักดิ์แสนตอ
082-855-XXXX
180. สิทธิโชค มั่งคั่ง
090-907-XXXX
181. เฮฟู๊ด
085-331-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน กันยายน 2563)
1. อรชพร พรหมมงคล
087-717-XXXX
2. สารีย์ สุขขะ
095-091-XXXX
3. สุภาพร ดิปล็อค
092-492-XXXX
4. ไพรสันติ คำเปลว
065-553-XXXX
5. ไสว แก้วประถม
081-990-XXXX
6. คมสันต์ เรืองเลิศ
097-173-XXXX
7. ณัฐวุฒิ นรพงษ์
095-572-XXXX
8. ธีรวัฒน์ จันปาม
094-980-XXXX
9. ยงยุทธ เพียศักดิ์
081-104-XXXX
10. ลิขิต สาจันทึก
083-252-XXXX
11. วิรัตน์ ปุงบางกะดี่
095-186-XXXX
12. สันติ คำพิมพ์
092-380-XXXX
13. สามารถ กรมทำมา
095-506-XXXX
14. สุนิต เจ๊ะสา
087-387-XXXX
15. อนันต์ มุ่งอ้อมกลาง
080-103-XXXX
16. กัลยา ตุงชัยภูมิ
085-745-XXXX
17. บังอร กลิ่นขจร
064-532-XXXX
18. ภาวินี ทวีสุข
093-720-XXXX
19. ละมัย พันคำ
064-686-XXXX
20. ลักขณา ปัทมา
064-414-XXXX
21. ลัดดาวัลย์ แก้วทวี
098-560-XXXX
22. วรัญญาพร พรมสอน
063-707-XXXX
23. คำผอง ภาคสังข์
082-157-XXXX
24. พสิษฐ์กชมน จันทร์ทรง
088-598-XXXX
25. โกวิท โยชน์เมืองไพร
096-934-XXXX
26. ทนงศิลป์ อ่อนทาดี
098-847-XXXX
27. ธนสาร เสียงชื่น
084-839-XXXX
28. มนัสชัย มัททวีวงศ์
084-881-XXXX
29. ศิวฤทธิ์ แพทย์ประทุม
088-909-XXXX
30. สกล ปัญญา
092-757-XXXX
31. สา อินทะบิน
080-939-XXXX
32. วันนา แก้วปลั่ง
087-830-XXXX
33. กฤษณ์ อูปแก้ว
087-542-XXXX
34. ยงยุทธ อ่อนสำอางค์
063-135-XXXX
35. เบญจมาภรณ์ จันทร์นาค
092-514-XXXX
36. ณัฏฐา สุขตัว
097-924-XXXX
37. นิรชา คงชาลี
095-117-XXXX
38. พรรณิภา หาญสุวรรณ
080-525-XXXX
39. มลฤดี จันทร์ศิริ
096-169-XXXX
40. รทิษา คุณชื่นวิรากร
088-348-XXXX
41. รัชนีวรรณ ด่านกำจัด
089-063-XXXX
42. ลภัสรดา ปุณยะปกรณ์
087-428-XXXX
43. สุดารัตน์ บุญมิ่ง
095-819-XXXX
44. อนุสรา แก้วทองคำ
061-575-XXXX
45. ทองม้วน จันเทพา
087-448-XXXX
46. สนอง เอี่ยมสอาด
094-965-XXXX
47. เตชสิทธิ์ คนเฉลียว
080-663-XXXX
48. เอกลักษณ์ จันทร์สา
064-539-XXXX
49. จิตติพงศ์ แซ่ตั๋น
094-484-XXXX
50. ฉลอง สลักคำ
098-294-XXXX
51. ณภภัสกรณ์พงศ์ แก้วมะลัง
081-556-XXXX
52. มานพ เกิดบูชา
097-042-XXXX
53. วัชรชัย นิละมนต์
091-220-XXXX
54. สุทัศ แสงปุย
099-241-XXXX
55. สุรนิต ศรีสวัสดิ์
088-982-XXXX
56. อุดม คมขำ
084-289-XXXX
57. เบญจพร บุญเจริญ
061-078-XXXX
58. พจนีย์ ชุ่มหิน
087-408-XXXX
59. ภาวิตรี สุดตา
084-438-XXXX
60. สิรัญญา แก้วศรีนนท์
095-414-XXXX
61. แพว เภาอ่อน
095-983-XXXX
62. ชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา
083-054-XXXX
63. ภาณุศักดิ์ ทองสมัย
064-287-XXXX
64. สุชาติ คงอยู่
080-574-XXXX
65. อดุลย์ สุกเหลือง
085-258-XXXX
66. กฤตตานัน กลีบนิล
065-640-XXXX
67. ณัฎติยา อรุณนัฎ
087-554-XXXX
68. ดังฝัน นันทวัชรมน
092-678-XXXX
69. สุพรรณี ปักษี
065-969-XXXX
70. อุษณา วงศ์กระจ่าง
098-402-XXXX
71. คมกริช ไชยขันแก้ว
096-882-XXXX
72. ธนาธาร กลีบบัวขวัญ
061-408-XXXX
73. วุฒิชัย ไชยทิพย์
084-552-XXXX
74. สนธยา พึ่งสว่าง
086-522-XXXX
75. เพ็ญศรี กอมณี
062-908-XXXX
76. น้ำผึ้ง จอยรัมย์
095-684-XXXX
77. ปรียาพร สนองคุณ
063-407-XXXX
78. วราภรณ์ เมืองชัง
095-436-XXXX
79. ศกุนตลา แก้วจันทร์
086-698-XXXX
80. สมพร รสหอม
085-389-XXXX
81. อริสรา ใหญ่น้อย
095-513-XXXX
82. อารีย์ กงสถิตย์
088-061-XXXX
83. ณัฐดารัตน์ บุศดี
081-687-XXXX
84. แดง ชัยชนะ
083-075-XXXX
85. ธัชพงษ์ มูลสิติ
099-425-XXXX
86. วัชระ จีนเพ็ชร
080-427-XXXX
87. วีระชัย ปรีชา
089-693-XXXX
88. ศุภกร มาคะผล
061-598-XXXX
89. สมัย ขัตติยะวงศ์
081-485-XXXX
90. สุชาติ โพธี
081-378-XXXX
91. กุลภัทร ทับทอง
082-287-XXXX
92. บงกช บำรุงสุข
099-349-XXXX
93. บารมี สังข์นุช
092-359-XXXX
94. พรพิมล เดชอูป
061-794-XXXX
95. สุกัญญา บุญมามอญ
082-090-XXXX
96. ออมทรัพย์ บุญเรือง
092-454-XXXX
97. ธันวา ศร้อยศรี
096-910-XXXX
98. ประดิษฐ์ สายศุภมาตร
095-575-XXXX
99. อนุสรณ์ จันทรศรี
083-025-XXXX
100. พรรณิกา สมบูรณ์
064-665-XXXX
101. พิมพ์นารา มีพรหม
081-161-XXXX
102. วิรัตน์ อัมราช
085-085-XXXX
103. ธงศิลป์ ผองสุข
094-135-XXXX
104. สุรศักดิ์ ศรีสุวรรณ
097-162-XXXX
105. จันทร์ทิพย์ นามรักษณ์
084-108-XXXX
106. นันทนัช อุ่มวงษ์
080-616-XXXX
107. นันทรัตน์ สุวรรณวนิช
089-414-XXXX
108. ปาณิศา เสฎฐ์คณา
080-047-XXXX
109. พรรคศนี ขจรถาวรสกุล
095-572-XXXX
110. ภธิรา ผิวสุข
094-996-XXXX
111. วราพร ศรีทอง
065-620-XXXX
112. อรอนงค์ ปานไธสง
092-262-XXXX
113. นงลักษณ์ พิลาศรี
093-889-XXXX
114. นางมะณีรัตน์ นุตาคม
061-041-XXXX
115. ไพฑูรณ์ ชาวเมือง
080-010-XXXX
116. ชยพล ชะฎา
095-579-XXXX
117. ธีระวุฒ โต๊กพุทซา
095-893-XXXX
118. มนตรี น้อยชิน
061-637-XXXX
119. สิทธิกานต์ สมบัติ
099-087-XXXX
120. อนันต์ฤทธิ์ บินอารีเปน
095-210-XXXX
121. แสงจันทร์ วิชาผา
091-865-XXXX
122. ฐิตาภา โล้อุดมทรัพย์
090-983-XXXX
123. ธมนลักษณ์ สีมา
064-205-XXXX
124. บุญญรัตน์ พันธิอั้ว
093-374-XXXX
125. วัชราพร โคตรพรม
095-804-XXXX
126. ศศิธร โพนทอง
080-094-XXXX
127. สมควร คงเมือง
091-704-XXXX
128. สุนิสา เบญจะอาชีวะ
088-202-XXXX
129. สุพรรษา ทิมยิก
088-241-XXXX
130. ธนศักดิ์ สารกาล
095-964-XXXX
131. พันธ์สวัสดิ์ อุ่นกลาง
098-512-XXXX
132. เจนจิรา ชลสินธ์
098-736-XXXX
133. จรีพร พิทักษ์พนาสันฑ์
082-460-XXXX
134. ปรียาพร พานทอง
095-916-XXXX
135. วิมลรัตน์ นาภูมิ
087-382-XXXX
136. หฤทัย กาแก้ว
064-826-XXXX
137. กษิณ พัชรนฤมล
088-980-XXXX
138. สรวิศ แสนแทน
097-941-XXXX
139. อนุชัย ทองสิทธิ์
063-827-XXXX
140. จิรมล รัตนเจริญชัย
081-814-XXXX
141. ฐายิกา บุญคมรัตน์
093-580-XXXX
142. ณปภัช ธิติพงศ์ปภา
090-564-XXXX
143. ปรัชญา พิมพา
082-209-XXXX
144. สุพาณี เมืองฤกษ์
094-318-XXXX
145. พรพิมล เจริญชัยอักษร
088-872-XXXX
146. จิราพัชร รุ่งเรือง
065-590-XXXX
147. ชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต
081-862-XXXX
148. บรรพต สุขโหตุ
097-078-XXXX
149. วิลัย ทุมกิ่ง
092-281-XXXX
150. กัญญมาศ ชูวา
082-799-XXXX
151. จันทิมา แสงศรี
088-727-XXXX
152. ชุติกาญจน์ วงค์ไพบูลย์
091-278-XXXX
153. ธนภรณ์ ใจดี
089-903-XXXX
154. บูรพา สังการ
092-863-XXXX
155. พุทธ รอดสุขโข
062-268-XXXX
156. วนิสรา วงษ์คำ
092-841-XXXX
157. วรารัตน์ บุญนารักษ์
089-089-XXXX
158. มินตรา หล้าลุน
094-921-XXXX
159. อัจฉรา เกษรโอสถ
088-886-XXXX
160. เรียนชัย แสงวงค์
091-779-XXXX
161. ธงชัย บัวเอี่ยม
095-645-XXXX
162. บัวขาว ธรรมวิเศษ
095-810-XXXX
163. พงษ์ธวัฒน์ ขุนดำ
098-015-XXXX
164. วชิรศักดิ์ ช้างหัวหน้า
062-352-XXXX
165. วิชัย สำราญสุข
094-529-XXXX
166. ศักนรินทร์ สึกขุนทด
098-565-XXXX
167. ดาหวัน ใบพลูทอง
090-343-XXXX
168. ปุญชรัสมิ์ เครือพันธ์
062-640-XXXX
169. อภิญญา ไกรฤาชา
097-357-XXXX
170. อลิตตา ศิริโยธา
087-097-XXXX
171. ชนากานต์ ตรงกมลธรรม
081-649-XXXX
172. ศิริพงศ์ ลาบัวสาร
095-284-XXXX
173. สาคร ดวงวรรณา
086-189-XXXX
174. นุชจรี ดียิ่ง
090-829-XXXX
175. บัณฑิตา พรหมณี
090-169-XXXX
176. วรรณรดา ขอพิมาย
093-113-XXXX
177. วรรณิศา ศรอินทร์
085-658-XXXX
178. ศลิษา เวียงจันทร์
082-208-XXXX
179. ศิริรัตน์ คัชราช
062-880-XXXX
180. สรัญญา เฒ่าทอง
064-131-XXXX
181. สว่างศรี มั่งหมื่นไวย์
084-519-XXXX
182. หทัยรัตน์ จิตต์พิมาย
080-740-XXXX
183. อรนิชา ขยันรัมย์
093-028-XXXX
184. ลำไพ สอนนิ่ม
089-297-XXXX
185. วิษา คำเส็ง
081-863-XXXX
186. สมสาย ใจยาบุตร
093-231-XXXX
187. สมัย หร่ายเกษม
096-426-XXXX
188. สิรพรรณ สินธพเลิศชัยกุล
086-405-XXXX
189. พิรุฬพงษ์ สังข์ทอง
085-422-XXXX
190. มงคล สุทธิวารีพงษ์
061-413-XXXX
191. รชต พิริยะธรรม
098-972-XXXX
192. รุ่งธรรม เทพวงศ์ษา
094-240-XXXX
193. วิสิทธิ์ ซินสีหา
093-256-XXXX
194. ศรายุทธ ทับทิมทอง
084-636-XXXX
195. สมเกียรติ เจรจาปรีดี
082-701-XXXX
196. สุนิธิ ทะมาลี
083-012-XXXX
197. อดุลย์ แก้วช่วย
065-960-XXXX
198. เครือฟ้า ชาญจะโปะ
087-444-XXXX
199. โรส จันทรา
092-314-XXXX
200. กมลชนก ทองชื่น
086-676-XXXX
201. ชนิดาภา สระทองอุ่น
095-521-XXXX
202. ภาวินี ปัดไพร
096-810-XXXX
203. วรชนก สามัญบุตร
088-895-XXXX
204. วรรณภา พืชทองหลาง
061-569-XXXX
205. ศรีสุดา จันทร์มนตรี
095-494-XXXX
206. สุวรรณา แป้นชุม
094-219-XXXX
207. อชิราภัสร์ เลิศโรจน์บุษยา
099-292-XXXX
208. เตือน มากกล่ำ
087-110-XXXX
209. ณัฎฐ์ชญา บินตำมะหงง
095-419-XXXX
210. สายมณี ประเสริฐกุล
093-534-XXXX
211. สุพรทิพย์ ศรีสุธัญญาวงศ์
089-520-XXXX
212. หนูจัด บุญชู
082-413-XXXX
213. เอกชัย สุขสุภาพ
089-788-XXXX
214. คำรน คำจตุรัส
062-339-XXXX
215. ถา ตุ้ยพิมพ์
065-418-XXXX
216. ธีรวัฒน์ มูลอินต๊ะ
083-654-XXXX
217. ธีรศักดิ์ จิตภักดี
062-658-XXXX
218. ธีระชัย คงชุม
096-954-XXXX
219. นิติกร โสสลาม
099-285-XXXX
220. วรวัฒน์ อินดำ
084-335-XXXX
221. สถิตย์ ไปล่นรินทร์
063-017-XXXX
222. กลอยใจ มะเดื่อ
063-193-XXXX
223. จิราพร ท้าวหลวง
061-343-XXXX
224. จิราภรณ์ สงคงคา
081-417-XXXX
225. ชนากาญจน์ เชียงไขแก้ว
092-314-XXXX
226. ธัญญธร เครือสวัสดิ์
063-192-XXXX
227. ปารณีย์ โสภาพิทยาวัฒน์
086-252-XXXX
228. รมิดา รัตนะโชติ
099-245-XXXX
229. ลัดดาวรรณ์ ปะทิ
062-213-XXXX
230. วนิดา นิลนาทะ
064-615-XXXX
231. วัชรินทร์ จงพินิจ
080-048-XXXX
232. วิจิตรา สุขสี
093-320-XXXX
233. วิภาลักษณ์ แย้มบรรทม
086-547-XXXX
234. อนุชิฎา โคตรโยธา
084-618-XXXX
235. อรพินท์ การบรรจง
088-477-XXXX
236. คมกฤช มุกดา
088-161-XXXX
237. จีรเดช นิสัยค้า
081-130-XXXX
238. ชัยวัตน์ เลือดกระโทก
095-869-XXXX
239. ทัศน์กรณ์ แก้ววิเชียร
097-292-XXXX
240. พุฒิพงศ์ ผาดอน
086-473-XXXX
241. ภูวนาถ ดวงอาทิตย์
091-919-XXXX
242. สุพิศ พลงาม
091-867-XXXX
243. โชตินภา เนียมคล้าย
081-533-XXXX
244. ไพลิน แสวัง
095-780-XXXX
245. จริญญา รู้คุณ
090-167-XXXX
246. จันทร์เพ็ญ ชาติแดง
085-686-XXXX
247. น้ำทิพย์ รัตนมณี
063-469-XXXX
248. นิภาพร พรมเวียง
091-890-XXXX
249. ศดานันท์ จันทร์เวิน
083-663-XXXX
250. สรุดา กิ่งทรัพย์
065-534-XXXX
251. สาวิตรี ลีหล้าน้อย
083-678-XXXX
252. สุธิดา เทพเทียน
061-341-XXXX
253. กฤษณา เดชะบุญ
085-488-XXXX
254. จิราภร รุ่งโรจน์
093-756-XXXX
255. ฐิติยา มณีทูล
082-215-XXXX
256. ทิพย์ลดา สราวิช
089-456-XXXX
257. ปริญญา จันรุน
098-884-XXXX
258. พัชรี นิ่มครุฑ
086-045-XXXX
259. พิราวรรณ หาญใจ
061-921-XXXX
260. วิไลวรรณ โหมดตาด
090-990-XXXX
261. ศศิธร ถึงสุข
098-253-XXXX
262. อรวรรณ คล่ำคง
081-147-XXXX
263. เอกนรินทร์ แพรเอม
098-294-XXXX
264. จิราวัฒน์ เพ็ชร์รุ่งเรือง
063-890-XXXX
265. ฉัตรมงคล ปัญญายม
082-905-XXXX
266. ณัฐวุฒิ รู้บุญ
084-404-XXXX
267. ธนเดช คุมมณี
096-653-XXXX
268. ธนากร สุขสวัสดิ์
062-115-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน กันยายน 2563)
1. พิไลวรรณ์ ดิษฐเอม
087-079-XXXX
2. อัญนริศศา ทิพย์ทศรัตน์
083-970-XXXX
3. เสาวนีย์ เกิดปรีชา
096-759-XXXX
4. อรทัย บุญเตโช
091-764-XXXX
5. เจริญ เนียมทับทิม
087-411-XXXX
6. มงคล ส่งกลิ่น
096-228-XXXX
7. ศุภชัย ก้อนรัมย์
063-847-XXXX
8. เรวดี นิขัน
083-671-XXXX
9. นวรัตน์ กุลจันทร์
096-206-XXXX
10. ภาวิณี อมรเวชย์
098-941-XXXX
11. วิมลรัตน์ อุปลักษณ์
083-187-XXXX
12. สุกัญญา พนังดำ
061-427-XXXX
13. สุพัตรา แช่มชื่น
087-640-XXXX
14. สุมล มินมน
097-995-XXXX
15. นรากร งาคชสาร
088-355-XXXX
16. บุญเจ็น ศรีจันทร์
084-139-XXXX
17. ปรีชา พาณิชหิรัณย์
089-761-XXXX
18. ยุทธชัย แจ้ป้อม
083-775-XXXX
19. สริญญา อารมย์ปลื้ม
097-208-XXXX
20. วรารัตน์ แป้นทองดี
099-558-XXXX
21. จันทิมา ทรัพย์มา
086-161-XXXX
22. ณัฐธิดา พิมพา
080-034-XXXX
23. ปวริศา รัตนวาร
088-522-XXXX
24. ลัดดาวัลย์ จันทร์เทา
083-253-XXXX
25. อารียา มะรุม
098-913-XXXX
26. เอกมงคล รัตนสำลี
084-441-XXXX
27. กฤษณะ คล้ายหิรัญ
097-209-XXXX
28. สิทธิวงษ์ ยาวสันเทียะ
095-817-XXXX
29. ณัฐยา ประสพเหมาะ
064-530-XXXX
30. ณิรัชฌา เรืองรัมย์
095-091-XXXX
31. สุดาภรณ์ คำดี
083-114-XXXX
32. ทัศนีย์วรรณ แย้มมูล
086-217-XXXX
33. นราวิชญ์ บุญมี
062-632-XXXX
34. พุฒิธนัชชัย วิทยาธรรมโสภณ
066-015-XXXX
35. สิทธิศักดิ์ ประชาสงบ
086-795-XXXX
36. กรกช มานมูเลาะ
095-927-XXXX
37. พิมรดา หมั่นหาโชค
062-601-XXXX
38. สุภาวดี โนนวิเศษ
088-973-XXXX
39. เก ประเสริฐสังข์
091-729-XXXX
40. เดชมงคล นิคม
098-527-XXXX
41. ชัชวาล หงษ์ทอง
098-340-XXXX
42. ตรินัยน์ หลั่งน้ำสังข์
088-013-XXXX
43. ธีรวัฒน์ ใจบุญ
092-432-XXXX
44. นคร ต๊ะคำปัน
090-983-XXXX
45. นิตย์ นุ่มนวล
098-275-XXXX
46. อัมรินทร์ อินช้าง
093-639-XXXX
47. อินสวน ปวงใจแก้ว
093-123-XXXX
48. เเพรวพรรณ เสนานุฤทธิ์
065-690-XXXX
49. เพ็ญพิชา โกคูณ
080-289-XXXX
50. พุทธชาด เชื้อสิงห์
081-774-XXXX
51. สมฤทัย เงินหอม
095-498-XXXX
52. ประสิทธิ์ คงคะนันท์
081-269-XXXX
53. สมาน ศรีล้ำ
096-545-XXXX
54. ตาริกา หงษ์เจริญ
091-191-XXXX
55. วิมลรัตน์ เจนเขตการ์ณ
064-335-XXXX
56. สุวรรณี บุญหนัก
095-865-XXXX
57. อาภัสสรา ชำนาญ
095-945-XXXX
58. นุกูล พูลทอง
088-948-XXXX
59. แสงสุรี มุขอาษา
089-600-XXXX
60. นรินทร์ นนท์ธีระสถาพร
062-590-XXXX
61. ภัฐภรณ์ เสียมกำปัง
093-557-XXXX
62. บุญยืน ศรีนิ่ม
065-407-XXXX
63. ฉัตรชัย ทองโรจน์
088-848-XXXX
64. ณัฐพงศ์ ท่าจีน
082-917-XXXX
65. นฤมล วะสัน
094-493-XXXX
66. บริวัฒน์ หนองภักดี
089-575-XXXX
67. ปฏิพัทธ์ รอดกสิกรรม
062-379-XXXX
68. สมพงษ์ พุมมา
098-528-XXXX
69. สุรกาญจน์ ประสมทอง
081-372-XXXX
70. ธิมาภรณ์ อินทรภิรมย์
090-110-XXXX
71. สุปราณี โพรดก
093-870-XXXX
72. ธนภร สอนจ้อย
064-059-XXXX
73. แดง แก้วน้อย
082-665-XXXX
74. กิตติ์รวี ฐิตินันท์ลูวภัทร
066-103-XXXX
75. นิติพัฒน์ ชาญวิทยากุล
091-153-XXXX
76. พงศ์พันธ์ุ เทียมทนงค์
061-542-XXXX
77. นกติ้บ บัวซ้อน
062-478-XXXX
78. สุรสา ศรีสุขใส
098-049-XXXX
79. อนุพงศ์ พรมหัส
098-924-XXXX
80. เพลิน ฉิมปาน
096-710-XXXX
81. กชกร สินธุไพร
089-000-XXXX
82. ขนิษฐา ทองชัย
095-239-XXXX
83. ชนากานต์ เพียวอยู่
061-265-XXXX
84. วันเพ็ญ สินเดิม
063-391-XXXX
85. ราชันย์ ชายหาด
092-993-XXXX
86. วีรศักดิ์ บุตรตาสี
061-385-XXXX
87. ต. สุวิมล นาคแท้
086-088-XXXX
88. พัชชา ภู่เพ็ชร
098-351-XXXX
89. ลำดวน หลงทอง
095-115-XXXX
90. สุทัตตา เกิดศิริ
089-108-XXXX
91. สุรศักดิ์ กุวะลัย
083-131-XXXX
92. นิศมา น้อยดี
090-664-XXXX
93. วารุณี พรหมบุตร
081-392-XXXX
94. สกุณี ศรีแก้ว
062-382-XXXX
95. บุญมี กองณรงค์
063-726-XXXX
96. ขวัญโดม สหรัฐ
095-973-XXXX
97. คมกริช เครือเนตร
092-418-XXXX
98. ชิราวุฒิ พิลาแหวน
088-735-XXXX
99. สุนันท์ แดงแก้ว
088-634-XXXX
100. อภิวัฒน์ โคตรชมภู
098-101-XXXX
101. โสภิดา โปธิมา
099-262-XXXX
102. กชพรรณ จุลบุญญาสิทธิ์
064-587-XXXX
103. ธิดารัตน์ ฆ้องนอก
098-251-XXXX
104. ปัทมา มะโนดุลย์
089-809-XXXX
105. ลักษณา สุวรรณอนุสรณ์
095-876-XXXX
106. วาสนา ชาแสน
080-371-XXXX
107. อุธาน ชมชื่น
081-595-XXXX
108. เฉลิมเกียรติ นิ่มนวล
061-738-XXXX
109. ไพโรจน์ สมทะษะ
087-920-XXXX
110. กัณชพงศ์ ยางเดิม
092-821-XXXX
111. จักมินทร์ โพธิชัย
082-001-XXXX
112. จีรวัตร์ ลับขุนทด
098-992-XXXX
113. วิโรจน์ เรืองคล้าย
081-554-XXXX
114. สุรัตน์ จูมที
096-454-XXXX
115. อดิศร นามจันดี
062-459-XXXX
116. อาณัต คันศร
091-415-XXXX
117. อิทธิพล เพ็ชร์สุทธิ์
088-757-XXXX
118. โสภิตนภา ช่างสากล
098-432-XXXX
119. ณัฏฐณิชา แม่นศรนะรา
064-267-XXXX
120. นภารัตน์ ดวงมาลา
097-004-XXXX
121. ประไพ คำพุฒ
085-886-XXXX
122. ปิยธิดา อุระชื่น
085-508-XXXX
123. รินทร์ลภัส เรืองฤทธิ์ชูสกุล
080-050-XXXX
124. ลิธิตรา ชัยภูมิ
084-256-XXXX
125. สมทรง รอดชาวนา
095-765-XXXX
126. เสริม ทำดี
088-459-XXXX
127. ถวิล จองโท่
063-434-XXXX
128. นิพนธ์ เอี๊ยะใจ
062-345-XXXX
129. ภัคพล โสนาค
098-928-XXXX
130. วิเชียร ผุสดี
098-260-XXXX
131. วิชาญ ชินหงส์
061-654-XXXX
132. สุพจน์ วชิรหัตถพงศ์
094-696-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน ธันวาคม 2563)
1. ธนาวุฒิ ยิ้มพ่วง
062-401-XXXX
2. บุญเลิศ อำนาจเจริญชัย
089-592-XXXX
3. บุญมา ชูเมือง
082-593-XXXX
4. บุญฤกษ์ เสาทอง
085-134-XXXX
5. ประจวบ มาโส
098-636-XXXX
6. พัฒนะ จรัสไพศาล
094-962-XXXX
7. พีระพัฒน์ พิพัฒน์สุนทรกุล
061-892-XXXX
8. มนตรี มะเด็น
092-674-XXXX
9. มารุต ห้องทองแดง
095-460-XXXX
10. รุ่งโรจน์ กายะปานิช
096-880-XXXX
11. วันชนะ ชัชชนะกุล
082-703-XXXX
12. วิมาน กอบทองสุข
062-604-XXXX
13. วีรยุทธ แหล่ดีน
062-691-XXXX
14. ศักราช ณ เชียงใหม่
063-516-XXXX
15. ศุภชัย จันดาเบ้า
097-246-XXXX
16. สมจักร ครองจริง
062-235-XXXX
17. สมพร ภู่สละ
088-682-XXXX
18. สราวุธ มิ่งพิจารณ์
097-295-XXXX
19. สัมพันธ์ นิ่มมาก
084-736-XXXX
20. สุทธินันท์ พลสงคราม
095-692-XXXX
21. อนุวัตร สิมมา
094-549-XXXX
22. อภิชาติ สานุสันติ์
094-481-XXXX
23. อำพร จันชฎา
094-307-XXXX
24. อิสระ พลเจริญ
064-934-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน ธันวาคม 2563)
1. เอื้อมพร สอนสัตย์
094-890-XXXX
2. แสงทิพย์ แก้ววัน
093-002-XXXX
3. กัญญาณี ผลศรีแก้ว
097-282-XXXX
4. จรรยา กิจโมกข์
097-049-XXXX
5. ณัฐธชา บุญประเสริฐ
099-987-XXXX
6. ปวีณา บุญชื่น
091-778-XXXX
7. รมย์ธีรา เสรีหิรัญชัยกุล
095-581-XXXX
8. วรรณวิสา มุ่งหมาย
084-119-XXXX
9. สุมารินทร์ ยุทธิยา
099-003-XXXX
10. อมัชยา คุ้มไพร
086-498-XXXX
11. อลิสา พลอยแดง
088-266-XXXX
12. รัชนี ศรีช่วย
080-696-XXXX
13. เสกสันฒ์ สุภาภัทรานนท์
061-489-XXXX
14. จักรี ทัพใหญ่
081-359-XXXX
15. จิรสิน วิวัฒน์มานิตสกุล
084-146-XXXX
16. ณัฐวุฒิ ไผ่โสภา
099-258-XXXX
17. บรรจง ป้องศรี
085-282-XXXX
18. บุญเอื้อ จันทรเทศ
065-537-XXXX
19. ปฐวี กาบแก้ว
095-451-XXXX
20. ประวิทย์ ทับโนนทอง
091-229-XXXX
21. ปัญญา พรายนุ่ม
063-820-XXXX
22. พรชัย ชังคะกำลัง
090-989-XXXX
23. ภูวเดช เชาว์รัตนภาส
061-440-XXXX
24. สมมาตร นิทรา
083-276-XXXX
25. สรรเสริญ สนธิกา
095-254-XXXX
26. สราวุฒิ ธุริวรรณ
095-931-XXXX
27. สุเชษฐ์ สนธิรักษ์
093-175-XXXX
28. สุริยา วงษ์แสง
061-571-XXXX
29. อภินันท์ คุ้มเสร็จ
085-963-XXXX
30. อุทิศ ฝ่ายเพชร
094-384-XXXX
ติดต่อขอรับสิทธิ์
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
 1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมล(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มด้านบน เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2563 หากไม่ยืนยันภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  1.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1 จะได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท
  1.2 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท
 2. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่าสูงสุด 400 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 (สำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 – 7 เม.ย. 63) และโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายนและสิ้นเดือนธันวาคม 2563 (สำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดจากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 4. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 5. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
 1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส, บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
 2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
 3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
 4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน เฉพาะลูกค้าใหม่ โดยจะต้องลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ ชั้น 1, 2+ เท่านั้น
  1.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1 จะได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท
  1.2 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียน และทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ภายในวันที่ 17 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 3. การทำประกันรถยนต์ที่จะมีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน สามารถทำได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 5. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 6. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่าสูงสุด 400 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 7. ลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 – 7 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และสำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563และสิ้นเดือนธันวาคม 2563
 8. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย
 10. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ภายในช่วงวันระยะที่กำหนดเท่านั้น
 11. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
Back to top