หน้าแรก โปรโมชั่น ประกันภัย ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+

ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT จากโปรโมชั่น “Hello Summer … ต้อนรับฤดูร้อนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เพียงลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่าสูงสุด 400 บาท”

ระยะเวลาโปรโมชั่น

17 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน มิถุนายน 2563)
 1. เพชรรัช สะใบบาง 098-929-XXXX
 2. ประภาภรณ์ แสงเพ็ชร 061-606-XXXX
 3. พัชรินทร์ จันทวงษ์ 089-278-XXXX
 4. พัชรินทร์ สุทธิประภา 088-815-XXXX
 5. พาวิณี กอเดช 083-599-XXXX
 6. พิชากร เลิศประกอบกุล 065-955-XXXX
 7. พิมฉนก ชำนาญ 098-806-XXXX
 8. มณฑินี ทองอุดม 063-596-XXXX
 9. วรรนิษา พรรณีสะอาด 083-842-XXXX
 10. สมจิต ช่างปรุง 088-642-XXXX
 11. ดาราวรรณ ดวงมาลัย 091-865-XXXX
 12. ตวงรัชฎ์ มณีรัตนโสภณ 095-421-XXXX
 13. ทิษารัตน์ สูญราช 094-938-XXXX
 14. คำรณ สังข์สุวรรณ์ 092-584-XXXX
 15. ณัฐชัย กุณะสา 081-468-XXXX
 16. พลธวัช สุนา 083-610-XXXX
 17. ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง 097-236-XXXX
 18. ศุภชัย ขุนเมือง 088-782-XXXX
 19. อธิพงษ์ โออินทร์ 080-590-XXXX
 20. กรรณิการ์ อุ่นเรือน 084-411-XXXX
 21. กัญญาภัค แหวนประดับ 064-769-XXXX
 22. ณัฐวีร์ สิทธิประเสริฐ 090-890-XXXX
 23. นวลศรี ปลีสนิท 093-630-XXXX
 24. ภัคภร ลลิตมาศสกล 081-173-XXXX
 25. ภัทรภร คฑาธิปวรกุล 098-585-XXXX
 26. มิ่งกมล เตชะบุตร 080-019-XXXX
 27. ยุวเรศ ปัดทุม 085-748-XXXX
 28. วรรัตน์ คำประเสริฐ 084-236-XXXX
 29. ศศิธร โปธิ 065-620-XXXX
 30. ศุกร์ฤดี ตรีอินทอง 062-214-XXXX
 31. สมพิศ สอนเครือ 086-016-XXXX
 32. กนกกาญจน์ จูห้อง 098-591-XXXX
 33. ณฐาภพ จงจิตรกลาง 090-974-XXXX
 34. ยอดยิ่ง ใช้ฮวด 095-140-XXXX
 35. วิทยา กลิ่นเพชร 063-349-XXXX
 36. สยาม สุระ 084-808-XXXX
 37. สามารถ ไตรวิสูตร 086-114-XXXX
 38. คำบาง งามชารี 098-112-XXXX
 39. ฐิติมา จันทร์ประเสริฐ 095-120-XXXX
 40. ธนัฏฐา ใสสะอาด 092-824-XXXX
 41. วงเดือน แสนสุริวงค์ 061-623-XXXX
 42. วรัญญา ห้วยลึก 064-529-XXXX
 43. วราภรณ์ บัวแดง 081-189-XXXX
 44. สาวิกา สมานสุข 092-934-XXXX
 45. สุภัคชญา สินธิสุทธิ์ 084-590-XXXX
 46. อรอนงค์ ขอเสริมศรี 081-356-XXXX
 47. กลอย พลงาม 094-798-XXXX
 48. ธนิสร อินรัตนา 098-113-XXXX
 49. อรุณี ผามณี 083-414-XXXX
 50. ไชยยันต์ สกุลไทย 083-286-XXXX
 51. จิรภัทร มะกา 080-459-XXXX
 52. ชยทัต ก้อนทอง 090-381-XXXX
 53. ณัฐพงษ์ แก้วมา 083-485-XXXX
 54. ดลวัฒน์ วรรณคำ 095-254-XXXX
 55. ธีรพล เก่งตรง 096-849-XXXX
 56. ธีรศักดิ์ ทองสุ 062-361-XXXX
 57. พจน์ ปงเทพ 065-416-XXXX
 58. มนตรี ธำรงวิชชากร 091-779-XXXX
 59. วิชาญ อร่ามพยอม 081-299-XXXX
 60. สมปอง เสียงเสนาะ 084-379-XXXX
 61. สันติพงษ์ แก้วตา 081-771-XXXX
 62. ขวัญฤทัย เด็ดดวงผา 094-557-XXXX
 63. ธมลวรรณ กฤตยารักษ์สกุล 061-789-XXXX
 64. ธัญจิรา ภูผาเดียว 098-886-XXXX
 65. นริศรา เมคี 093-753-XXXX
 66. ปรารถนา รินทะไชย 094-505-XXXX
 67. ลมโชย ดุจดีแก้ว 081-421-XXXX
 68. อัมพร ดาดพุฒซา 063-167-XXXX
 69. วนิดา อินคำปา 082-590-XXXX
 70. วิยุดา ทับทิมสุข 085-358-XXXX
 71. ภูมินทร์ จิตรวงศา 096-860-XXXX
 72. วัชรพงษ์ เวชกามา 092-572-XXXX
 73. ศราวุฒิ แก่นแก้ว 094-916-XXXX
 74. สิทธิชัย พันขุนทด 093-463-XXXX
 75. เนตรนภา พุมมา 062-698-XXXX
 76. กฤษฎาพร บริกุล 092-949-XXXX
 77. กษมาวรรณ จันทร์อ่อน 090-261-XXXX
 78. จุฑามาศ บุญสรณะ 094-796-XXXX
 79. บุสบา พวงปัญญา 081-867-XXXX
 80. มณฑา สุริยฉาย 089-097-XXXX
 81. รญาภัท โพธินันท์ 095-648-XXXX
 82. วิไลพร นพรัตน์ 092-218-XXXX
 83. สายสุดา มีกัด 087-311-XXXX
 84. พยอม พุดปราง 063-665-XXXX
 85. เพิ่มศักดิ์ บริหาร 098-159-XXXX
 86. เมธี อินทพัฒน์ 086-258-XXXX
 87. ทองปาน บัวส้ม 086-277-XXXX
 88. วชิระ ประทุมชาติ 099-130-XXXX
 89. ศรายุทธ หีตหนู 061-223-XXXX
 90. สำรวย แพงศรี 098-984-XXXX
 91. อนันต์ ฉลองชนม์ 084-886-XXXX
 92. อัษ อนันทวรรณ 084-798-XXXX
 93. ยาซา มะหะมาน 083-121-XXXX
 94. เนติมา จันทร์แสง 085-503-XXXX
 95. แจ๋วน้อย จันผักแว่น 098-032-XXXX
 96. ฐาปนี ดวงขวาง 099-501-XXXX
 97. ณัฐลภัส เรืองธรรมวิชร์ 062-793-XXXX
 98. ธีรชานันท์ เกื้อวงศ์ตระกูล 084-046-XXXX
 99. นฤมล คามวัน 084-451-XXXX
 100. บิซมี วาสนารักษ์ 098-443-XXXX
 101. พรสุดา แสงผา 086-090-XXXX
 102. มิ่งขวัญ แซ่ฉั่ว 084-244-XXXX
 103. รุ่งนิภาพร วงค์ทอง 064-002-XXXX
 104. สุขศรี กองสนั่น 062-951-XXXX
 105. สุพรทิพย์ สุขสวัสดิ์ 089-059-XXXX
 106. อุไร ศรีลาพัฒน์ 081-365-XXXX
 107. คำพัน มาพรม 064-130-XXXX
 108. ชวนันท์ ถาง 093-307-XXXX
 109. บัวผัน ปองดอง 087-656-XXXX
 110. สุกันยา เรือนทอง 081-588-XXXX
 111. เกษม ตรีโอษฐ์ 081-051-XXXX
 112. ณครศักดิ์ ทิพวงศ์ษา 062-208-XXXX
 113. ทศพร ศรีรัตน์ 090-878-XXXX
 114. ประสิทธิ์ สิงนัน 063-259-XXXX
 115. ปิยะ สีดาพา 095-540-XXXX
 116. พุฒ ปัญญาเผือ 097-981-XXXX
 117. ภาณุพงศ์ ธีรพลกุล 086-377-XXXX
 118. วสันต์ หูกขุนทด 095-639-XXXX
 119. ศราวุฒิ เกษรมาลา 085-148-XXXX
 120. สาริกา เณธิชัย 064-745-XXXX
 121. อนุชิต บุตรฉิม 094-490-XXXX
 122. กนกวรรณ เขียวพุ่มพวง 086-160-XXXX
 123. ดนุลดา ใจตรงดี 094-891-XXXX
 124. นารีรัตน์ กินนะลี 093-535-XXXX
 125. มุกนินทร์ สีดา 094-646-XXXX
 126. ยุพวรรณ ไชยกลาง 081-066-XXXX
 127. วันดี ชัยสาร 085-602-XXXX
 128. สุภาดา ศุขะภิรมย์ 081-499-XXXX
 129. สุรีวัลย์ อินต๊ะชุมภู 095-361-XXXX
 130. ละออง ใจดี 080-426-XXXX
 131. เชาวลิต มะโนปิง 097-934-XXXX
 132. ไพศาล นวลทอง 081-947-XXXX
 133. ธีระพงศ์ พันธุ์ถนอม 090-986-XXXX
 134. สัมฤทธิ์ ประสงค์ 064-503-XXXX
 135. ชลธิชา ถวิลหวล 090-294-XXXX
 136. ณัฐินี รัตนะพิมล 083-075-XXXX
 137. ธิตินันทดา เทพา 086-186-XXXX
 138. พลอยไพลิน กิ่งแก้วพัฒน์สกุล 088-272-XXXX
 139. ภัทราภรณ์ ทองดี 095-827-XXXX
 140. วารุณี เยี่ยมจันทึก 096-796-XXXX
 141. สายสุนีย์ เข็มอินทร์ 061-618-XXXX
 142. ปภาดา ธูสรานนท์ 081-654-XXXX
 143. เกรียงไกร สัมณีย์ 082-934-XXXX
 144. จันทร์ ปู่ติ 098-393-XXXX
 145. ชัยโชค สืบเพ็ง 065-296-XXXX
 146. ณัฐวุฒิ ทรงโฉม 094-549-XXXX
 147. ทศภพ จันคีลี 095-689-XXXX
 148. ธัชกร บุญเรืองกุล 081-848-XXXX
 149. วิระพันธ์ แผ่นทอง 092-597-XXXX
 150. วีรชัย เชี่ยวเลี่ยน 081-436-XXXX
 151. สุริยา แง่มท้าว 097-113-XXXX
 152. อนุชิน ดินโคกสูง 080-007-XXXX
 153. อิลยัส อิดเรส 064-482-XXXX
 154. เควนซ่า ทองนาค 083-994-XXXX
 155. ขวัญใจ ตลาดเงิน 098-834-XXXX
 156. ขวัญตา พรรณจันทร์ 092-984-XXXX
 157. ปริยาภรณ์ อุดม 094-741-XXXX
 158. ปวีณา ชูจันทร์ 081-098-XXXX
 159. ศิริพร โพธิหล้า 092-692-XXXX
 160. อังคณา พรมรักษ์ 092-884-XXXX
 161. อินทิรา จุลพล 081-064-XXXX
 162. กาญจนา หีตเพ็ง 084-849-XXXX
 163. กานดา น้อยมี 062-265-XXXX
 164. ลิวัลย์ บัวระภา 061-876-XXXX
 165. เปรมปรีดี นามแสง 098-120-XXXX
 166. กิตติภพ นิมแมด 090-887-XXXX
 167. ชินทัต เมืองแสน 093-148-XXXX
 168. ธนวรรธน์ ภู่เจริญ 064-539-XXXX
 169. นเรศ ฤทธิ์ทอง 099-358-XXXX
 170. น้ำทิพย์ สังขรัตน์ 085-501-XXXX
 171. ศศินิภา แย้มไสว 083-780-XXXX
 172. อรจิรา สุขใจ 084-595-XXXX
 173. อารีรัตน์ มีสุข 098-258-XXXX
 174. ดวงพร บุญธรรม 095-463-XXXX
 175. หอมไกร ชูเนตร 086-351-XXXX
 176. จักรพันธ์ เวียงจันทร์ 063-419-XXXX
 177. ฐานัน แสงช่วง 099-684-XXXX
 178. ณัฐวุฒิ บุระ 095-336-XXXX
 179. ทองแดง เพียรสองชั้น 092-260-XXXX
 180. ปัญญา จิตร์กล้า 092-415-XXXX
 181. พงษ์กร แก้วธิวัง 093-168-XXXX
 182. เมวิกา พันสีนาม 090-105-XXXX
 183. ธัญญลักษณ์ คชมิตร 061-554-XXXX
 184. นวพร สุพสอน 094-959-XXXX
 185. รัตนาพร พรมประสิทธฺ์ 088-586-XXXX
 186. วรรษชล แก้วบุตร 080-624-XXXX
 187. อุบลวรรณ ขวัญมุข 090-069-XXXX
 188. เดือนฉาย สมศิลป 088-716-XXXX
 189. อรวรรณ พรมทองบุญ 063-602-XXXX
 190. เจษฎาพร มั่งมี 092-269-XXXX
 191. จักรพันธ์ พันธ์ศิริ 095-501-XXXX
 192. จักรพันธ์ ศรมณี 095-583-XXXX
 193. จักรี โพธิกลัด 089-007-XXXX
 194. ฐาปนิกส์ พิมพ์ตา 086-401-XXXX
 195. ธงชัย พรหมเจริญ 093-135-XXXX
 196. ธนกฤต ยอดอาจ 098-890-XXXX
 197. ธนะพัฒน์ จินดาเรืองรัตน์ 088-096-XXXX
 198. พุฒิพงค์ ช่วยแดง 086-945-XXXX
 199. รณชัย บุญนันท์ 062-670-XXXX
 200. วัชระ งอกผล 093-193-XXXX
 201. วัชระ ประทุมลัย 061-552-XXXX
 202. ศรายุทธ วิชัยวงษ์ 093-563-XXXX
 203. อดิศร ภูผาคุณ 062-367-XXXX
 204. อนุชิต ขันทะสีมา 084-933-XXXX
 205. กาญจนา ครุฑศิริ 092-640-XXXX
 206. ซารีนา ศรีอภัย 093-639-XXXX
 207. นูรีต้า ตามะกิตติกุล 062-318-XXXX
 208. รัตนาภรณ์ ไทยยัง 093-683-XXXX
 209. สุธินี อินทศิลา 063-619-XXXX
 210. สุวิมล กลิ่นโกสุม 091-061-XXXX
 211. นาถ แก้วทุม 098-172-XXXX
 212. พัทธนันท์ รอดด้วยบุญ 062-343-XXXX
 213. มยุรา พวงระย้า 090-443-XXXX
 214. สมศรี สิงห์ลอ 095-562-XXXX
 215. อ่อนตา ขอสุข 094-985-XXXX
 216. กุลนันท์ กลิ่นนาค 090-961-XXXX
 217. ประดิษฐ์ ส่งศรีทวีภัณฑ์ 095-682-XXXX
 218. พงษ์ไทย พงษ์เรือง 089-969-XXXX
 219. ลือศักดิ์ มารอด 089-215-XXXX
 220. วิวัฒน์ ชุ่มแจ่ม 063-907-XXXX
 221. ศรายุทธ ชุมแวงวาปี 093-441-XXXX
 222. สมยงค์ ปวงสุข 090-220-XXXX
 223. สุพรรณ แพ้วตระคุ 065-220-XXXX
 224. อดิสรณ์ ธาราศรี 090-506-XXXX
 225. อนุสรณ์ อ้นรัตน์ 096-919-XXXX
 226. ไพรวัลย์ วิทยา 062-614-XXXX
 227. กฤตินี ขุนทอง 097-089-XXXX
 228. กัญญาภัคร สายใจ 096-946-XXXX
 229. ขนิษฐา หาธรรม 095-956-XXXX
 230. ชมพูเนกข์ ชมพักตร์ 096-747-XXXX
 231. นงค์ลักษณ์ ที่ดินดำ 087-029-XXXX
 232. นันท์พนิตา บุญทองรุจิโรจน์ 093-656-XXXX
 233. นิ่มนวล ศรีสมัย 096-179-XXXX
 234. พิชญา ชาญกิจ 085-129-XXXX
 235. พิมพ์ใจ บุญลือ 096-976-XXXX
 236. พิมพ์ตะวัน คงทอง 092-435-XXXX
 237. ภัทราวดี พาพะหม 080-260-XXXX
 238. รุ่งนภา สุทนะ 083-760-XXXX
 239. รุ่งฤดี คงผ่องแผ้ว 096-947-XXXX
 240. สุกัญญา แสงรัตน์ 061-968-XXXX
 241. สุวิน ทองดี 081-014-XXXX
 242. อรวิภา สุขศรี 088-351-XXXX
 243. อัญชลี ยี่เข่ง 062-486-XXXX
 244. จตุพร จางวางสิทธิ์ 093-496-XXXX
 245. จำเรียง อ่อนใจ 089-907-XXXX
 246. จุฑามาศ เพ็งฤกษ์ 062-101-XXXX
 247. มธุรส แสงสุข 089-668-XXXX
 248. ม้วย บุญไตรย์ 086-772-XXXX
 249. สุมาลัย ว่องไว 087-814-XXXX
 250. ไกรวี จำปาเงิน 093-419-XXXX
 251. จีรวุฒิ ดิษฐประเสริฐ 089-282-XXXX
 252. ชลทิต วงษ์นิกร 099-629-XXXX
 253. ธงชัย สมบุญมาก 095-338-XXXX
 254. ธรรมรัฐ เพ็งศิลป์ 062-992-XXXX
 255. นพรัตน์ บรรลือ 088-715-XXXX
 256. นริศ ชัชวาลย์พิศาลค้า 099-428-XXXX
 257. นันทวัฒน์ จันเทศ 092-732-XXXX
 258. พงษ์นิรันดร์ อารมณ์แฉ่ง 092-627-XXXX
 259. พุฒิพงศ์ ชื่นเพ็ชร 098-832-XXXX
 260. ภานุวัฒน์ ทองเนตร 099-253-XXXX
 261. วันชัย เพ็ชรนิล 089-090-XXXX
 262. วิเชียร กาญจนพฤกษ์ 083-111-XXXX
 263. วิโรจน์ ฤกษชัย 081-384-XXXX
 264. วิจารณ์ บุญจง 063-910-XXXX
 265. วิชญ์ธินันต์ บุญจันทร์ 088-856-XXXX
 266. อดิเทพ รอดรัตน์ 095-516-XXXX
 267. อำนาจ สาโรจน์ 081-356-XXXX
 268. จิตศิกาญจน์ ภัคพิศิษฏ์ 082-040-XXXX
 269. จุฬารัตน์ วัฒนากลาง 096-916-XXXX
 270. ชลิตตา พิลาดี 091-031-XXXX
 271. ธัญญารัตน์ มาตราช 081-877-XXXX
 272. ยลดา เชิดฉาย 095-446-XXXX
 273. ฤทัยทิพย์ ดวงศรี 087-877-XXXX
 274. สุธาสินี ฤกษ์นิติปัญญา 065-718-XXXX
 275. อริษา เกิดแสง 080-924-XXXX
 276. อัญชุลีพร บุญศรีภูมิ 064-324-XXXX
 277. จำปี เขียวคราม 098-294-XXXX
 278. ละเอียด อินทรวรรณ 085-526-XXXX
 279. ชนกชนม์ กุลจินต์ 080-910-XXXX
 280. ชนสิต จินดารัตน์ 089-494-XXXX
 281. ทศพร พรมแจ้ 091-858-XXXX
 282. ธวัช ชินภักดิ์ 097-338-XXXX
 283. พราดอน เพชรปานกัน 064-980-XXXX
 284. วินัย นามยางกุล 091-162-XXXX
 285. ศรันย์ วงศ์เตชะ 080-926-XXXX
 286. สกล น้ำเพชร 087-203-XXXX
 287. สุรพศ กรอบเพ็ชร์ 098-487-XXXX
 288. อิทธิพงษ์ สุขเต็มดี 080-163-XXXX
 289. โรงสียิ่งเจริญธัญญกิจ 089-268-XXXX
 290. กฤษณาพร ปานสิงห์ 087-941-XXXX
 291. จันทรา ชมภูราช 081-899-XXXX
 292. ดวงฤทัย บุดดาสิม 092-391-XXXX
 293. ธนัทภัทร คำโบราณ 080-572-XXXX
 294. นิตยา อินเรืองศรี 091-701-XXXX
 295. ภัสราภรณ์ จะแส 084-369-XXXX
 296. ลลิดา แจ่มจำรัส 097-053-XXXX
 297. วิไลลักษณ์ แจ่มรูจี 095-236-XXXX
 298. รัตนา ดีเธอร์ริช 091-810-XXXX
 299. สุรภา จันทรมณี 086-798-XXXX
 300. เชาวรัตน์ ทรัพย์เจริญ 093-553-XXXX
 301. เทพ พลราชา 081-296-XXXX
 302. ผไท จันทป 085-666-XXXX
 303. พันเนตร เพชรแซง 085-074-XXXX
 304. วิโรจน์ ดาวเรืองสุดโสภา 064-350-XXXX
 305. ศุภชัย สิทธิสัมพันธ์ 098-236-XXXX
 306. สำเริง พุ่มประดิษฐ์ 080-337-XXXX
 307. อุไร ประชารุง 062-674-XXXX
 308. เสาวณีย์ บินรัมย์ 087-970-XXXX
 309. แพรภัชชา บรรพบุรุษ 063-369-XXXX
 310. กนกวรรณ แก้วสา 082-784-XXXX
 311. นิธิมา สรวมประคำ 097-285-XXXX
 312. ปวีณา ใจสุข 062-819-XXXX
 313. ปัทมา สำรอง 097-474-XXXX
 314. พัชรีย์ โกมาลา 062-028-XXXX
 315. วนิดา มั่นใจดี 087-244-XXXX
 316. วัฒนา วิลัยรัตน์ 065-232-XXXX
 317. ศศินา นาคหมื่นไวย์ 083-226-XXXX
 318. ศิวาลัย วรมาลี 065-847-XXXX
 319. จินนาวรรณ ร่องช้าง 093-935-XXXX
 320. ปิยฉัตร เวียงนน 093-369-XXXX
 321. จิระศักดิ์ ยงยืน 063-902-XXXX
 322. ฉัตรชัย เย็นสนิท 065-575-XXXX
 323. สุเมธ ศรีเล็ก 098-963-XXXX
 324. อภิสัณห์ อยู่กิจติชัย 089-764-XXXX
 325. เสาวภา บุญศรี 064-052-XXXX
 326. อัครเดช มาชัยภูมิ 093-451-XXXX
 327. นภัสสร ปุ๊ดหนอย 084-949-XXXX
 328. ปาริชาติ สมุทรเสน 095-123-XXXX
 329. มัลลิกา สุทธามี 094-862-XXXX
 330. รุจิรา พุ่มขจร 089-022-XXXX
 331. ศศิธร สีบุ 061-980-XXXX
 332. นงนุช สีจันลา 084-531-XXXX
 333. เป็นหนึ่ง เขื่อนแก้ว 082-188-XXXX
 334. โยติวัฒน์ ทับทิมเทศ 097-212-XXXX
 335. กรินทร์ ถิ่นทัพไทย 092-940-XXXX
 336. กฤษดา เฉยสอาด 061-714-XXXX
 337. ฉลอง กลีบจำปา 094-486-XXXX
 338. ธนัสม์ วรสูตร 065-942-XXXX
 339. ประจักษ์ ลานเจริญ 089-830-XXXX
 340. พีระพงษ์ บัวลพบุรี 082-571-XXXX
 341. วรวิทย์ สุขพร้อม 092-598-XXXX
 342. วิมล อุดมปรีชาสกุล 062-593-XXXX
 343. ศราวุธ สีดาหาร 092-810-XXXX
 344. กานต์พิชชา ภูมิยิ่ง 085-698-XXXX
 345. ชนันท์ภรณ์ แสนใจมงคล 064-345-XXXX
 346. ปาริชาติ บุญประกอบ 063-160-XXXX
 347. พรไพรินทร์ อุดมรุ่ง 062-343-XXXX
 348. รุสนา หลงจิ 095-465-XXXX
 349. อุไร พัวสุวรรณ์ 086-674-XXXX
 350. เอกลักษณ์ หวานชื่น 094-446-XXXX
 351. จักรพันธ์ บินศรี 092-975-XXXX
 352. ชิษณุ โสมขันเงิน 082-491-XXXX
 353. ตระการเกียรติ รูปมะเลา 086-843-XXXX
 354. นิสิทธิ์ อ้นทอง 080-770-XXXX
 355. ประเสริฐ ซำบุญมี 065-604-XXXX
 356. พลวัฒน์ แตงหวาน 084-414-XXXX
 357. ภูดิศ ธิติรัชน์ 092-669-XXXX
 358. รุ่ง ถ้วนถี่ 090-612-XXXX
 359. อนุรักษ์ นิตย์ภักดี 061-140-XXXX
 360. เปรมวดี ตุลย์ฐิตนันท์ 081-979-XXXX
 361. ใบเตย เอี่ยมสะอาด 084-668-XXXX
 362. ทิพยรัตน์ เลิศสีดา 064-987-XXXX
 363. ฤทัยรัตน์ พลราช 095-501-XXXX
 364. วิรัชนี หงษ์สมพงษ์ดี 098-298-XXXX
 365. ศิรินันท์ สาระบัว 064-817-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน มิถุนายน 2563)
 1. เนตรชนก พี่พิมาย 097-004-XXXX
 2. จรวยพร ปลุกกระโทก 086-581-XXXX
 3. ชนม์นิภา ศรีพิลา 095-819-XXXX
 4. ณัฐกานต์ ตั้งจริยาภรณ์ 096-161-XXXX
 5. ธิดาเนตร รอดแก้ว 065-235-XXXX
 6. นัยนา อาจทวีกูล 064-996-XXXX
 7. ศรัญญา สายอุบล 099-317-XXXX
 8. สุทธิดา ลพประเสริฐ 080-086-XXXX
 9. สุพิชชา สุจินพรัหม 085-468-XXXX
 10. อรญา ใบคำ 099-285-XXXX
 11. อัญชลีพร จันทพันธุ์ 096-217-XXXX
 12. คำมูล ศรีหงษ์ 087-056-XXXX
 13. ชวกร ตันมีสุข 097-295-XXXX
 14. ชาติเวท แก้วเป๋า 090-474-XXXX
 15. ทศพร ดิษฐ์พงษ์ 092-406-XXXX
 16. ทองปน บุญช่วย 080-604-XXXX
 17. มานพ นาชัย 089-913-XXXX
 18. ยุทธนา สอนสุทธิ์ 089-809-XXXX
 19. สุรัตน์ ผลพฤกษ์รัตน์ 064-978-XXXX
 20. สุลักษณ์ อุดมศรี 096-807-XXXX
 21. กุหลาบ สีทำมา 061-410-XXXX
 22. ชัชฎาภรณ์ กองพิมพ์ 092-665-XXXX
 23. ฑิฆัมพร เที่ยงธรรม 089-039-XXXX
 24. ณภัค ชุมภูแสง 099-353-XXXX
 25. พรวิภา ยามวัน 092-454-XXXX
 26. วชิราภรณ์ สมเหมือน 080-260-XXXX
 27. สุธิดา โรจน์ศิริประเสริฐ 083-940-XXXX
 28. จักร์พงศ์ บุญขลิบ 095-258-XXXX
 29. ชาลี ผ่องจิตต์ 080-668-XXXX
 30. บุญเชิด นรดี 081-013-XXXX
 31. ประครอง วงหาริมาตย์ 089-621-XXXX
 32. ลบ เฉยกลาง 093-535-XXXX
 33. วันเฉลิม ชนิดนอก 080-371-XXXX
 34. สมโภชน์ ทองชมภู 099-613-XXXX
 35. สุชาติ โอ่เอี่ยม 098-152-XXXX
 36. อิมรอเฮม ปะจิ๊ 095-958-XXXX
 37. โพธิ์ พลชำนาญ 098-897-XXXX
 38. สาย ขัตคำ 092-661-XXXX
 39. พรพจน์ สมชัย 092-668-XXXX
 40. ยุทธนา ศิริผล 080-246-XXXX
 41. ศราวุธ แจ่มสุวรรณ์ 063-198-XXXX
 42. สำเริง กลึงพุดซา 082-150-XXXX
 43. ณิญาพัณณ์ เมธาสิริโรจน์ 089-507-XXXX
 44. ทองใบ ขันรักษา 085-258-XXXX
 45. มณฑริกา ภิรมย์ศรี 061-557-XXXX
 46. ยุพา กลิ่นจำปา 089-889-XXXX
 47. สุวรรณา คลุ่ยทอง 098-747-XXXX
 48. ศุภมาศ ศรีไชยรัตน์ 094-550-XXXX
 49. ทัพพสาร คำงุ้น 083-490-XXXX
 50. ประจวบ ละเอียด 095-469-XXXX
 51. สุภัทรศักดิ์ แก้วคง 087-479-XXXX
 52. ปริยากร เสารางทอย 080-631-XXXX
 53. สุพัตรา ทับทองดี 084-771-XXXX
 54. เชิดชัย กองเพ็ง 094-445-XXXX
 55. เทียนชัย สนเทศ 095-539-XXXX
 56. พิพัฒน์ ศิลปขันธ์ 063-397-XXXX
 57. สนอง แซกระโทก 061-487-XXXX
 58. ทวีพร ปานโชติ 086-950-XXXX
 59. ปนัดดา มาสวัสดิ์ 099-926-XXXX
 60. ปิยธิดา ทองดี 080-362-XXXX
 61. ศศิธร อารินทร์ 063-589-XXXX
 62. เกียรติชัย คงชุ่ม 081-838-XXXX
 63. ธนิสร หอยสังข์ 087-580-XXXX
 64. นริศ สาลี 093-369-XXXX
 65. ระเบียบ สุริโย 061-478-XXXX
 66. สุรศักดิ์ จันทร์กิมฮะ 083-832-XXXX
 67. อินทรชัย เหลื่อมศรีจันทร์ 085-235-XXXX
 68. เมสินี ลาภประสิทธิ์ 085-411-XXXX
 69. พัณณ์พนิต ชมฉ่ำ 085-120-XXXX
 70. สมทรง จุฬากูล 091-178-XXXX
 71. เอกตระกูล วิศิษฎ์บัณฑิตกุล 089-450-XXXX
 72. วารินทร์ ศรีเศษนาม 063-834-XXXX
 73. สมชาย วิเชียรฉาย 096-324-XXXX
 74. สุระเดช มะโนวงศ์ 061-252-XXXX
 75. ดาวรัชดา ฐานระษา 098-537-XXXX
 76. ปุณณภา เต็มรักษ์ 095-483-XXXX
 77. พรรณพนัช เนตรวิจิตร์ 082-280-XXXX
 78. วงศ์สุภา จากรัมย์ 062-187-XXXX
 79. สำราญ เกิดเกตุ 088-157-XXXX
 80. ทศวรรษ ชัยทองคำ 088-975-XXXX
 81. ธนภัทร ขำละเอียด 092-515-XXXX
 82. ธนากร มีสุวรรณ์ 080-085-XXXX
 83. ศตวรรษ นอบเผือก 097-926-XXXX
 84. สมศักดิ์ มงคลถิ่น 088-498-XXXX
 85. ประไพ หนองเหล็ก 086-782-XXXX
 86. ปวีนา ศรีสว่าง 065-085-XXXX
 87. วิชุดา บุญดาราช 082-428-XXXX
 88. นิอาบีด๊ะ สาแล๊ะ 095-339-XXXX
 89. เริงชัย จันทะแจ้ง 088-540-XXXX
 90. สิรศักดิ์ สวัสดิ์ศรี 086-388-XXXX
 91. แสงดาว มาคำ 082-230-XXXX
 92. ประยูร สำนักดี 062-415-XXXX
 93. สุทิน ไม้งาม 093-928-XXXX
 94. อเนชา รอดเพ็ชร 085-362-XXXX
 95. ธัญยรัตน์ เบญจธีรพงศ์ 092-554-XXXX
 96. ออมสิน จันทร์กระจ่าง 086-256-XXXX
 97. ฤทธิรณ สันโดด 061-828-XXXX
 98. ฐิติกา เต้นปักษี 084-532-XXXX
 99. บังอร ยอยรู้รอบ 089-626-XXXX
 100. รัตณา นาคสีสด 063-718-XXXX
 101. สุกัญญา คล้ายโพธิ์ศรี 061-616-XXXX
 102. พัชรี สุดตา 097-214-XXXX
 103. มาลัย เพ็งพูน 062-827-XXXX
 104. สุจิตตรา เมฆสุทัศน์ 095-964-XXXX
 105. สุภาพร กำลังดี 080-831-XXXX
 106. ณัฐภาคย์ แซ่เตียว 063-323-XXXX
 107. ธรรมศักดิ์ พรมรักษ์ 084-452-XXXX
 108. ปณิธาน ลาฝอย 099-253-XXXX
 109. ปิยะ สุภาพ 095-347-XXXX
 110. สามารถ ปิยภัทรภูวดล 087-202-XXXX
 111. สุรศักดิ์ ปานทะเล 062-824-XXXX
 112. อ่อนจันทร์ สีสีฐาน 084-360-XXXX
 113. จันทร์เพ็ญ อาญาเมือง 092-791-XXXX
 114. นันทิกานต์ จันทรเดช 092-427-XXXX
 115. รักชนก บินฮาซัน 092-571-XXXX
 116. สุภาพรรณ ประสพดี 064-427-XXXX
 117. อุษา อรเอี่ยม 097-234-XXXX
 118. ทองดี กลั่นอยู่ 083-448-XXXX
 119. กรณ์โชตน์ อนันต์ชัยวัตร 064-698-XXXX
 120. ฉัตรชัย ส่งสุทธิ 095-791-XXXX
 121. ธนาศักดิ์ ศรีจันแปลง 065-998-XXXX
 122. นพพล ดอนปัญญาไพร 098-932-XXXX
 123. ภาณุวัฒน์ ศรีภู 095-939-XXXX
 124. วิศณุ แซ่ซิ้ม 094-424-XXXX
 125. วีระพงศ์ บุญเที่ยง 061-548-XXXX
 126. สมหมาย คงสิทธิ์ 062-315-XXXX
 127. สว่าง มาลี 098-940-XXXX
 128. สุนทร ดวงภักดี 087-334-XXXX
 129. สุวรรณ ไชยดำ 084-700-XXXX
 130. กรรณิการ์ หลักทอง 084-375-XXXX
 131. พจณิชา เปลี่ยนน้อย 091-998-XXXX
 132. พรกนก แก้วส่องศึก 099-881-XXXX
 133. พัชรี พิลาแก้ว 098-462-XXXX
 134. วนิดา อิ่นแก้ว 086-345-XXXX
 135. สุดาพรรณ ถาวรแก้ว 095-783-XXXX
 136. สุนันทา แพน้อย 081-248-XXXX
 137. สุนันทา ฉัตรสิริโชคไพศาล 096-864-XXXX
 138. อภิญญาภรณ์ อุ่มครบุรี 081-462-XXXX
 139. อิสรีย์ ไผ่สุวัฒน์ 088-489-XXXX
 140. เสน่ห์ หนูกอง 064-553-XXXX
 141. วีระ สุริวงค์ 086-900-XXXX
 142. สุรสิทธิ์ กว้างซ้วน 083-985-XXXX
 143. กนกวรรณ หงษ์เวียงจันทร์ 066-063-XXXX
 144. สุนารี หล้าธรรม 098-372-XXXX
 145. อัญชนา จิตรเวช 087-293-XXXX
 146. จุไรวรรณ ศรีระพรม 062-478-XXXX
 147. กฤษณ์ จันทะแสง 063-384-XXXX
 148. กำธร แสงพรม 096-030-XXXX
 149. จักริน เวชวิมล 084-661-XXXX
 150. สุทธิ ชั้นประเสริฐโยธิน 089-982-XXXX
 151. จินห์นิภา มณีนิล 094-942-XXXX
 152. ณิชานันท์ ทองคำศรี 086-390-XXXX
 153. ทิพย์ตะวัน บัวเกษม 061-652-XXXX
 154. ทรงศักดิ์ วัฒนา 098-625-XXXX
 155. ปริศนา บุญทรัพย์ 062-523-XXXX
 156. พลธิป บัวทิพย์ 096-192-XXXX
 157. วัชระ เป็นสุข 082-924-XXXX
 158. ปฐมลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 081-989-XXXX
 159. ศุภวรรณ อุ่นกอง 081-950-XXXX
 160. มงคล เภตรา 093-121-XXXX
 161. ดรุณี โพธิ์พะเนา 096-802-XXXX
 162. บงกชกร ดิษฐ์แก้ว 063-608-XXXX
 163. วนิดา มีมาก 085-831-XXXX
 164. วันเพ็ญ ชิวปรีชา 098-869-XXXX
 165. อนุสรา กันทะวัง 090-891-XXXX
 166. ดารุณี อ่องละออ 088-094-XXXX
 167. เด่นชัย โสรส 092-765-XXXX
 168. เทวัญ มีศิลป์ 086-968-XXXX
 169. จักรพันธ์ วรรณโณ 064-737-XXXX
 170. ชุติพนธ์ นิคม 094-850-XXXX
 171. มาโนช วงค์วรรณ 086-550-XXXX
 172. รักชาติ โพธิ์สม 086-019-XXXX
 173. กรกนก ทองสอน 084-074-XXXX
 174. กาญจนา พระนารายณ์ 094-420-XXXX
 175. เชาวลิต ร่าเริง 091-776-XXXX
 176. เตชสิทธิ์ พิพรรธน์โภคิน 085-989-XXXX
 177. ตั๋น ไทรชมภู 092-552-XXXX
 178. สายชน ชัยรัมย์ 099-059-XXXX
 179. สำเริง ศักดิ์แสนตอ 082-855-XXXX
 180. สิทธิโชค มั่งคั่ง 090-907-XXXX
 181. เฮฟู๊ด 085-331-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน กันยายน 2563)
 1. อรชพร พรหมมงคล 087-717-XXXX
 2. สารีย์ สุขขะ 095-091-XXXX
 3. สุภาพร ดิปล็อค 092-492-XXXX
 4. ไพรสันติ คำเปลว 065-553-XXXX
 5. ไสว แก้วประถม 081-990-XXXX
 6. คมสันต์ เรืองเลิศ 097-173-XXXX
 7. ณัฐวุฒิ นรพงษ์ 095-572-XXXX
 8. ธีรวัฒน์ จันปาม 094-980-XXXX
 9. ยงยุทธ เพียศักดิ์ 081-104-XXXX
 10. ลิขิต สาจันทึก 083-252-XXXX
 11. วิรัตน์ ปุงบางกะดี่ 095-186-XXXX
 12. สันติ คำพิมพ์ 092-380-XXXX
 13. สามารถ กรมทำมา 095-506-XXXX
 14. สุนิต เจ๊ะสา 087-387-XXXX
 15. อนันต์ มุ่งอ้อมกลาง 080-103-XXXX
 16. กัลยา ตุงชัยภูมิ 085-745-XXXX
 17. บังอร กลิ่นขจร 064-532-XXXX
 18. ภาวินี ทวีสุข 093-720-XXXX
 19. ละมัย พันคำ 064-686-XXXX
 20. ลักขณา ปัทมา 064-414-XXXX
 21. ลัดดาวัลย์ แก้วทวี 098-560-XXXX
 22. วรัญญาพร พรมสอน 063-707-XXXX
 23. คำผอง ภาคสังข์ 082-157-XXXX
 24. พสิษฐ์กชมน จันทร์ทรง 088-598-XXXX
 25. โกวิท โยชน์เมืองไพร 096-934-XXXX
 26. ทนงศิลป์ อ่อนทาดี 098-847-XXXX
 27. ธนสาร เสียงชื่น 084-839-XXXX
 28. มนัสชัย มัททวีวงศ์ 084-881-XXXX
 29. ศิวฤทธิ์ แพทย์ประทุม 088-909-XXXX
 30. สกล ปัญญา 092-757-XXXX
 31. สา อินทะบิน 080-939-XXXX
 32. วันนา แก้วปลั่ง 087-830-XXXX
 33. กฤษณ์ อูปแก้ว 087-542-XXXX
 34. ยงยุทธ อ่อนสำอางค์ 063-135-XXXX
 35. เบญจมาภรณ์ จันทร์นาค 092-514-XXXX
 36. ณัฏฐา สุขตัว 097-924-XXXX
 37. นิรชา คงชาลี 095-117-XXXX
 38. พรรณิภา หาญสุวรรณ 080-525-XXXX
 39. มลฤดี จันทร์ศิริ 096-169-XXXX
 40. รทิษา คุณชื่นวิรากร 088-348-XXXX
 41. รัชนีวรรณ ด่านกำจัด 089-063-XXXX
 42. ลภัสรดา ปุณยะปกรณ์ 087-428-XXXX
 43. สุดารัตน์ บุญมิ่ง 095-819-XXXX
 44. อนุสรา แก้วทองคำ 061-575-XXXX
 45. ทองม้วน จันเทพา 087-448-XXXX
 46. สนอง เอี่ยมสอาด 094-965-XXXX
 47. เตชสิทธิ์ คนเฉลียว 080-663-XXXX
 48. เอกลักษณ์ จันทร์สา 064-539-XXXX
 49. จิตติพงศ์ แซ่ตั๋น 094-484-XXXX
 50. ฉลอง สลักคำ 098-294-XXXX
 51. ณภภัสกรณ์พงศ์ แก้วมะลัง 081-556-XXXX
 52. มานพ เกิดบูชา 097-042-XXXX
 53. วัชรชัย นิละมนต์ 091-220-XXXX
 54. สุทัศ แสงปุย 099-241-XXXX
 55. สุรนิต ศรีสวัสดิ์ 088-982-XXXX
 56. อุดม คมขำ 084-289-XXXX
 57. เบญจพร บุญเจริญ 061-078-XXXX
 58. พจนีย์ ชุ่มหิน 087-408-XXXX
 59. ภาวิตรี สุดตา 084-438-XXXX
 60. สิรัญญา แก้วศรีนนท์ 095-414-XXXX
 61. แพว เภาอ่อน 095-983-XXXX
 62. ชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา 083-054-XXXX
 63. ภาณุศักดิ์ ทองสมัย 064-287-XXXX
 64. สุชาติ คงอยู่ 080-574-XXXX
 65. อดุลย์ สุกเหลือง 085-258-XXXX
 66. กฤตตานัน กลีบนิล 065-640-XXXX
 67. ณัฎติยา อรุณนัฎ 087-554-XXXX
 68. ดังฝัน นันทวัชรมน 092-678-XXXX
 69. สุพรรณี ปักษี 065-969-XXXX
 70. อุษณา วงศ์กระจ่าง 098-402-XXXX
 71. คมกริช ไชยขันแก้ว 096-882-XXXX
 72. ธนาธาร กลีบบัวขวัญ 061-408-XXXX
 73. วุฒิชัย ไชยทิพย์ 084-552-XXXX
 74. สนธยา พึ่งสว่าง 086-522-XXXX
 75. เพ็ญศรี กอมณี 062-908-XXXX
 76. น้ำผึ้ง จอยรัมย์ 095-684-XXXX
 77. ปรียาพร สนองคุณ 063-407-XXXX
 78. วราภรณ์ เมืองชัง 095-436-XXXX
 79. ศกุนตลา แก้วจันทร์ 086-698-XXXX
 80. สมพร รสหอม 085-389-XXXX
 81. อริสรา ใหญ่น้อย 095-513-XXXX
 82. อารีย์ กงสถิตย์ 088-061-XXXX
 83. ณัฐดารัตน์ บุศดี 081-687-XXXX
 84. แดง ชัยชนะ 083-075-XXXX
 85. ธัชพงษ์ มูลสิติ 099-425-XXXX
 86. วัชระ จีนเพ็ชร 080-427-XXXX
 87. วีระชัย ปรีชา 089-693-XXXX
 88. ศุภกร มาคะผล 061-598-XXXX
 89. สมัย ขัตติยะวงศ์ 081-485-XXXX
 90. สุชาติ โพธี 081-378-XXXX
 91. กุลภัทร ทับทอง 082-287-XXXX
 92. บงกช บำรุงสุข 099-349-XXXX
 93. บารมี สังข์นุช 092-359-XXXX
 94. พรพิมล เดชอูป 061-794-XXXX
 95. สุกัญญา บุญมามอญ 082-090-XXXX
 96. ออมทรัพย์ บุญเรือง 092-454-XXXX
 97. ธันวา ศร้อยศรี 096-910-XXXX
 98. ประดิษฐ์ สายศุภมาตร 095-575-XXXX
 99. อนุสรณ์ จันทรศรี 083-025-XXXX
 100. พรรณิกา สมบูรณ์ 064-665-XXXX
 101. พิมพ์นารา มีพรหม 081-161-XXXX
 102. วิรัตน์ อัมราช 085-085-XXXX
 103. ธงศิลป์ ผองสุข 094-135-XXXX
 104. สุรศักดิ์ ศรีสุวรรณ 097-162-XXXX
 105. จันทร์ทิพย์ นามรักษณ์ 084-108-XXXX
 106. นันทนัช อุ่มวงษ์ 080-616-XXXX
 107. นันทรัตน์ สุวรรณวนิช 089-414-XXXX
 108. ปาณิศา เสฎฐ์คณา 080-047-XXXX
 109. พรรคศนี ขจรถาวรสกุล 095-572-XXXX
 110. ภธิรา ผิวสุข 094-996-XXXX
 111. วราพร ศรีทอง 065-620-XXXX
 112. อรอนงค์ ปานไธสง 092-262-XXXX
 113. นงลักษณ์ พิลาศรี 093-889-XXXX
 114. นางมะณีรัตน์ นุตาคม 061-041-XXXX
 115. ไพฑูรณ์ ชาวเมือง 080-010-XXXX
 116. ชยพล ชะฎา 095-579-XXXX
 117. ธีระวุฒ โต๊กพุทซา 095-893-XXXX
 118. มนตรี น้อยชิน 061-637-XXXX
 119. สิทธิกานต์ สมบัติ 099-087-XXXX
 120. อนันต์ฤทธิ์ บินอารีเปน 095-210-XXXX
 121. แสงจันทร์ วิชาผา 091-865-XXXX
 122. ฐิตาภา โล้อุดมทรัพย์ 090-983-XXXX
 123. ธมนลักษณ์ สีมา 064-205-XXXX
 124. บุญญรัตน์ พันธิอั้ว 093-374-XXXX
 125. วัชราพร โคตรพรม 095-804-XXXX
 126. ศศิธร โพนทอง 080-094-XXXX
 127. สมควร คงเมือง 091-704-XXXX
 128. สุนิสา เบญจะอาชีวะ 088-202-XXXX
 129. สุพรรษา ทิมยิก 088-241-XXXX
 130. ธนศักดิ์ สารกาล 095-964-XXXX
 131. พันธ์สวัสดิ์ อุ่นกลาง 098-512-XXXX
 132. เจนจิรา ชลสินธ์ 098-736-XXXX
 133. จรีพร พิทักษ์พนาสันฑ์ 082-460-XXXX
 134. ปรียาพร พานทอง 095-916-XXXX
 135. วิมลรัตน์ นาภูมิ 087-382-XXXX
 136. หฤทัย กาแก้ว 064-826-XXXX
 137. กษิณ พัชรนฤมล 088-980-XXXX
 138. สรวิศ แสนแทน 097-941-XXXX
 139. อนุชัย ทองสิทธิ์ 063-827-XXXX
 140. จิรมล รัตนเจริญชัย 081-814-XXXX
 141. ฐายิกา บุญคมรัตน์ 093-580-XXXX
 142. ณปภัช ธิติพงศ์ปภา 090-564-XXXX
 143. ปรัชญา พิมพา 082-209-XXXX
 144. สุพาณี เมืองฤกษ์ 094-318-XXXX
 145. พรพิมล เจริญชัยอักษร 088-872-XXXX
 146. จิราพัชร รุ่งเรือง 065-590-XXXX
 147. ชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต 081-862-XXXX
 148. บรรพต สุขโหตุ 097-078-XXXX
 149. วิลัย ทุมกิ่ง 092-281-XXXX
 150. กัญญมาศ ชูวา 082-799-XXXX
 151. จันทิมา แสงศรี 088-727-XXXX
 152. ชุติกาญจน์ วงค์ไพบูลย์ 091-278-XXXX
 153. ธนภรณ์ ใจดี 089-903-XXXX
 154. บูรพา สังการ 092-863-XXXX
 155. พุทธ รอดสุขโข 062-268-XXXX
 156. วนิสรา วงษ์คำ 092-841-XXXX
 157. วรารัตน์ บุญนารักษ์ 089-089-XXXX
 158. มินตรา หล้าลุน 094-921-XXXX
 159. อัจฉรา เกษรโอสถ 088-886-XXXX
 160. เรียนชัย แสงวงค์ 091-779-XXXX
 161. ธงชัย บัวเอี่ยม 095-645-XXXX
 162. บัวขาว ธรรมวิเศษ 095-810-XXXX
 163. พงษ์ธวัฒน์ ขุนดำ 098-015-XXXX
 164. วชิรศักดิ์ ช้างหัวหน้า 062-352-XXXX
 165. วิชัย สำราญสุข 094-529-XXXX
 166. ศักนรินทร์ สึกขุนทด 098-565-XXXX
 167. ดาหวัน ใบพลูทอง 090-343-XXXX
 168. ปุญชรัสมิ์ เครือพันธ์ 062-640-XXXX
 169. อภิญญา ไกรฤาชา 097-357-XXXX
 170. อลิตตา ศิริโยธา 087-097-XXXX
 171. ชนากานต์ ตรงกมลธรรม 081-649-XXXX
 172. ศิริพงศ์ ลาบัวสาร 095-284-XXXX
 173. สาคร ดวงวรรณา 086-189-XXXX
 174. นุชจรี ดียิ่ง 090-829-XXXX
 175. บัณฑิตา พรหมณี 090-169-XXXX
 176. วรรณรดา ขอพิมาย 093-113-XXXX
 177. วรรณิศา ศรอินทร์ 085-658-XXXX
 178. ศลิษา เวียงจันทร์ 082-208-XXXX
 179. ศิริรัตน์ คัชราช 062-880-XXXX
 180. สรัญญา เฒ่าทอง 064-131-XXXX
 181. สว่างศรี มั่งหมื่นไวย์ 084-519-XXXX
 182. หทัยรัตน์ จิตต์พิมาย 080-740-XXXX
 183. อรนิชา ขยันรัมย์ 093-028-XXXX
 184. ลำไพ สอนนิ่ม 089-297-XXXX
 185. วิษา คำเส็ง 081-863-XXXX
 186. สมสาย ใจยาบุตร 093-231-XXXX
 187. สมัย หร่ายเกษม 096-426-XXXX
 188. สิรพรรณ สินธพเลิศชัยกุล 086-405-XXXX
 189. พิรุฬพงษ์ สังข์ทอง 085-422-XXXX
 190. มงคล สุทธิวารีพงษ์ 061-413-XXXX
 191. รชต พิริยะธรรม 098-972-XXXX
 192. รุ่งธรรม เทพวงศ์ษา 094-240-XXXX
 193. วิสิทธิ์ ซินสีหา 093-256-XXXX
 194. ศรายุทธ ทับทิมทอง 084-636-XXXX
 195. สมเกียรติ เจรจาปรีดี 082-701-XXXX
 196. สุนิธิ ทะมาลี 083-012-XXXX
 197. อดุลย์ แก้วช่วย 065-960-XXXX
 198. เครือฟ้า ชาญจะโปะ 087-444-XXXX
 199. โรส จันทรา 092-314-XXXX
 200. กมลชนก ทองชื่น 086-676-XXXX
 201. ชนิดาภา สระทองอุ่น 095-521-XXXX
 202. ภาวินี ปัดไพร 096-810-XXXX
 203. วรชนก สามัญบุตร 088-895-XXXX
 204. วรรณภา พืชทองหลาง 061-569-XXXX
 205. ศรีสุดา จันทร์มนตรี 095-494-XXXX
 206. สุวรรณา แป้นชุม 094-219-XXXX
 207. อชิราภัสร์ เลิศโรจน์บุษยา 099-292-XXXX
 208. เตือน มากกล่ำ 087-110-XXXX
 209. ณัฎฐ์ชญา บินตำมะหงง 095-419-XXXX
 210. สายมณี ประเสริฐกุล 093-534-XXXX
 211. สุพรทิพย์ ศรีสุธัญญาวงศ์ 089-520-XXXX
 212. หนูจัด บุญชู 082-413-XXXX
 213. เอกชัย สุขสุภาพ 089-788-XXXX
 214. คำรน คำจตุรัส 062-339-XXXX
 215. ถา ตุ้ยพิมพ์ 065-418-XXXX
 216. ธีรวัฒน์ มูลอินต๊ะ 083-654-XXXX
 217. ธีรศักดิ์ จิตภักดี 062-658-XXXX
 218. ธีระชัย คงชุม 096-954-XXXX
 219. นิติกร โสสลาม 099-285-XXXX
 220. วรวัฒน์ อินดำ 084-335-XXXX
 221. สถิตย์ ไปล่นรินทร์ 063-017-XXXX
 222. กลอยใจ มะเดื่อ 063-193-XXXX
 223. จิราพร ท้าวหลวง 061-343-XXXX
 224. จิราภรณ์ สงคงคา 081-417-XXXX
 225. ชนากาญจน์ เชียงไขแก้ว 092-314-XXXX
 226. ธัญญธร เครือสวัสดิ์ 063-192-XXXX
 227. ปารณีย์ โสภาพิทยาวัฒน์ 086-252-XXXX
 228. รมิดา รัตนะโชติ 099-245-XXXX
 229. ลัดดาวรรณ์ ปะทิ 062-213-XXXX
 230. วนิดา นิลนาทะ 064-615-XXXX
 231. วัชรินทร์ จงพินิจ 080-048-XXXX
 232. วิจิตรา สุขสี 093-320-XXXX
 233. วิภาลักษณ์ แย้มบรรทม 086-547-XXXX
 234. อนุชิฎา โคตรโยธา 084-618-XXXX
 235. อรพินท์ การบรรจง 088-477-XXXX
 236. คมกฤช มุกดา 088-161-XXXX
 237. จีรเดช นิสัยค้า 081-130-XXXX
 238. ชัยวัตน์ เลือดกระโทก 095-869-XXXX
 239. ทัศน์กรณ์ แก้ววิเชียร 097-292-XXXX
 240. พุฒิพงศ์ ผาดอน 086-473-XXXX
 241. ภูวนาถ ดวงอาทิตย์ 091-919-XXXX
 242. สุพิศ พลงาม 091-867-XXXX
 243. โชตินภา เนียมคล้าย 081-533-XXXX
 244. ไพลิน แสวัง 095-780-XXXX
 245. จริญญา รู้คุณ 090-167-XXXX
 246. จันทร์เพ็ญ ชาติแดง 085-686-XXXX
 247. น้ำทิพย์ รัตนมณี 063-469-XXXX
 248. นิภาพร พรมเวียง 091-890-XXXX
 249. ศดานันท์ จันทร์เวิน 083-663-XXXX
 250. สรุดา กิ่งทรัพย์ 065-534-XXXX
 251. สาวิตรี ลีหล้าน้อย 083-678-XXXX
 252. สุธิดา เทพเทียน 061-341-XXXX
 253. กฤษณา เดชะบุญ 085-488-XXXX
 254. จิราภร รุ่งโรจน์ 093-756-XXXX
 255. ฐิติยา มณีทูล 082-215-XXXX
 256. ทิพย์ลดา สราวิช 089-456-XXXX
 257. ปริญญา จันรุน 098-884-XXXX
 258. พัชรี นิ่มครุฑ 086-045-XXXX
 259. พิราวรรณ หาญใจ 061-921-XXXX
 260. วิไลวรรณ โหมดตาด 090-990-XXXX
 261. ศศิธร ถึงสุข 098-253-XXXX
 262. อรวรรณ คล่ำคง 081-147-XXXX
 263. เอกนรินทร์ แพรเอม 098-294-XXXX
 264. จิราวัฒน์ เพ็ชร์รุ่งเรือง 063-890-XXXX
 265. ฉัตรมงคล ปัญญายม 082-905-XXXX
 266. ณัฐวุฒิ รู้บุญ 084-404-XXXX
 267. ธนเดช คุมมณี 096-653-XXXX
 268. ธนากร สุขสวัสดิ์ 062-115-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน กันยายน 2563)
 1. พิไลวรรณ์ ดิษฐเอม 087-079-XXXX
 2. อัญนริศศา ทิพย์ทศรัตน์ 083-970-XXXX
 3. เสาวนีย์ เกิดปรีชา 096-759-XXXX
 4. อรทัย บุญเตโช 091-764-XXXX
 5. เจริญ เนียมทับทิม 087-411-XXXX
 6. มงคล ส่งกลิ่น 096-228-XXXX
 7. ศุภชัย ก้อนรัมย์ 063-847-XXXX
 8. เรวดี นิขัน 083-671-XXXX
 9. นวรัตน์ กุลจันทร์ 096-206-XXXX
 10. ภาวิณี อมรเวชย์ 098-941-XXXX
 11. วิมลรัตน์ อุปลักษณ์ 083-187-XXXX
 12. สุกัญญา พนังดำ 061-427-XXXX
 13. สุพัตรา แช่มชื่น 087-640-XXXX
 14. สุมล มินมน 097-995-XXXX
 15. นรากร งาคชสาร 088-355-XXXX
 16. บุญเจ็น ศรีจันทร์ 084-139-XXXX
 17. ปรีชา พาณิชหิรัณย์ 089-761-XXXX
 18. ยุทธชัย แจ้ป้อม 083-775-XXXX
 19. สริญญา อารมย์ปลื้ม 097-208-XXXX
 20. วรารัตน์ แป้นทองดี 099-558-XXXX
 21. จันทิมา ทรัพย์มา 086-161-XXXX
 22. ณัฐธิดา พิมพา 080-034-XXXX
 23. ปวริศา รัตนวาร 088-522-XXXX
 24. ลัดดาวัลย์ จันทร์เทา 083-253-XXXX
 25. อารียา มะรุม 098-913-XXXX
 26. เอกมงคล รัตนสำลี 084-441-XXXX
 27. กฤษณะ คล้ายหิรัญ 097-209-XXXX
 28. สิทธิวงษ์ ยาวสันเทียะ 095-817-XXXX
 29. ณัฐยา ประสพเหมาะ 064-530-XXXX
 30. ณิรัชฌา เรืองรัมย์ 095-091-XXXX
 31. สุดาภรณ์ คำดี 083-114-XXXX
 32. ทัศนีย์วรรณ แย้มมูล 086-217-XXXX
 33. นราวิชญ์ บุญมี 062-632-XXXX
 34. พุฒิธนัชชัย วิทยาธรรมโสภณ 066-015-XXXX
 35. สิทธิศักดิ์ ประชาสงบ 086-795-XXXX
 36. กรกช มานมูเลาะ 095-927-XXXX
 37. พิมรดา หมั่นหาโชค 062-601-XXXX
 38. สุภาวดี โนนวิเศษ 088-973-XXXX
 39. เก ประเสริฐสังข์ 091-729-XXXX
 40. เดชมงคล นิคม 098-527-XXXX
 41. ชัชวาล หงษ์ทอง 098-340-XXXX
 42. ตรินัยน์ หลั่งน้ำสังข์ 088-013-XXXX
 43. ธีรวัฒน์ ใจบุญ 092-432-XXXX
 44. นคร ต๊ะคำปัน 090-983-XXXX
 45. นิตย์ นุ่มนวล 098-275-XXXX
 46. อัมรินทร์ อินช้าง 093-639-XXXX
 47. อินสวน ปวงใจแก้ว 093-123-XXXX
 48. เเพรวพรรณ เสนานุฤทธิ์ 065-690-XXXX
 49. เพ็ญพิชา โกคูณ 080-289-XXXX
 50. พุทธชาด เชื้อสิงห์ 081-774-XXXX
 51. สมฤทัย เงินหอม 095-498-XXXX
 52. ประสิทธิ์ คงคะนันท์ 081-269-XXXX
 53. สมาน ศรีล้ำ 096-545-XXXX
 54. ตาริกา หงษ์เจริญ 091-191-XXXX
 55. วิมลรัตน์ เจนเขตการ์ณ 064-335-XXXX
 56. สุวรรณี บุญหนัก 095-865-XXXX
 57. อาภัสสรา ชำนาญ 095-945-XXXX
 58. นุกูล พูลทอง 088-948-XXXX
 59. แสงสุรี มุขอาษา 089-600-XXXX
 60. นรินทร์ นนท์ธีระสถาพร 062-590-XXXX
 61. ภัฐภรณ์ เสียมกำปัง 093-557-XXXX
 62. บุญยืน ศรีนิ่ม 065-407-XXXX
 63. ฉัตรชัย ทองโรจน์ 088-848-XXXX
 64. ณัฐพงศ์ ท่าจีน 082-917-XXXX
 65. นฤมล วะสัน 094-493-XXXX
 66. บริวัฒน์ หนองภักดี 089-575-XXXX
 67. ปฏิพัทธ์ รอดกสิกรรม 062-379-XXXX
 68. สมพงษ์ พุมมา 098-528-XXXX
 69. สุรกาญจน์ ประสมทอง 081-372-XXXX
 70. ธิมาภรณ์ อินทรภิรมย์ 090-110-XXXX
 71. สุปราณี โพรดก 093-870-XXXX
 72. ธนภร สอนจ้อย 064-059-XXXX
 73. แดง แก้วน้อย 082-665-XXXX
 74. กิตติ์รวี ฐิตินันท์ลูวภัทร 066-103-XXXX
 75. นิติพัฒน์ ชาญวิทยากุล 091-153-XXXX
 76. พงศ์พันธุ์ เทียมทนงค์ 061-542-XXXX
 77. นกติ้บ บัวซ้อน 062-478-XXXX
 78. สุรสา ศรีสุขใส 098-049-XXXX
 79. อนุพงศ์ พรมหัส 098-924-XXXX
 80. เพลิน ฉิมปาน 096-710-XXXX
 81. กชกร สินธุไพร 089-000-XXXX
 82. ขนิษฐา ทองชัย 095-239-XXXX
 83. ชนากานต์ เพียวอยู่ 061-265-XXXX
 84. วันเพ็ญ สินเดิม 063-391-XXXX
 85. ราชันย์ ชายหาด 092-993-XXXX
 86. วีรศักดิ์ บุตรตาสี 061-385-XXXX
 87. ต. สุวิมล นาคแท้ 086-088-XXXX
 88. พัชชา ภู่เพ็ชร 098-351-XXXX
 89. ลำดวน หลงทอง 095-115-XXXX
 90. สุทัตตา เกิดศิริ 089-108-XXXX
 91. สุรศักดิ์ กุวะลัย 083-131-XXXX
 92. นิศมา น้อยดี 090-664-XXXX
 93. วารุณี พรหมบุตร 081-392-XXXX
 94. สกุณี ศรีแก้ว 062-382-XXXX
 95. บุญมี กองณรงค์ 063-726-XXXX
 96. ขวัญโดม สหรัฐ 095-973-XXXX
 97. คมกริช เครือเนตร 092-418-XXXX
 98. ชิราวุฒิ พิลาแหวน 088-735-XXXX
 99. สุนันท์ แดงแก้ว 088-634-XXXX
 100. อภิวัฒน์ โคตรชมภู 098-101-XXXX
 101. โสภิดา โปธิมา 099-262-XXXX
 102. กชพรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ 064-587-XXXX
 103. ธิดารัตน์ ฆ้องนอก 098-251-XXXX
 104. ปัทมา มะโนดุลย์ 089-809-XXXX
 105. ลักษณา สุวรรณอนุสรณ์ 095-876-XXXX
 106. วาสนา ชาแสน 080-371-XXXX
 107. อุธาน ชมชื่น 081-595-XXXX
 108. เฉลิมเกียรติ นิ่มนวล 061-738-XXXX
 109. ไพโรจน์ สมทะษะ 087-920-XXXX
 110. กัณชพงศ์ ยางเดิม 092-821-XXXX
 111. จักมินทร์ โพธิชัย 082-001-XXXX
 112. จีรวัตร์ ลับขุนทด 098-992-XXXX
 113. วิโรจน์ เรืองคล้าย 081-554-XXXX
 114. สุรัตน์ จูมที 096-454-XXXX
 115. อดิศร นามจันดี 062-459-XXXX
 116. อาณัต คันศร 091-415-XXXX
 117. อิทธิพล เพ็ชร์สุทธิ์ 088-757-XXXX
 118. โสภิตนภา ช่างสากล 098-432-XXXX
 119. ณัฏฐณิชา แม่นศรนะรา 064-267-XXXX
 120. นภารัตน์ ดวงมาลา 097-004-XXXX
 121. ประไพ คำพุฒ 085-886-XXXX
 122. ปิยธิดา อุระชื่น 085-508-XXXX
 123. รินทร์ลภัส เรืองฤทธิ์ชูสกุล 080-050-XXXX
 124. ลิธิตรา ชัยภูมิ 084-256-XXXX
 125. สมทรง รอดชาวนา 095-765-XXXX
 126. เสริม ทำดี 088-459-XXXX
 127. ถวิล จองโท่ 063-434-XXXX
 128. นิพนธ์ เอี๊ยะใจ 062-345-XXXX
 129. ภัคพล โสนาค 098-928-XXXX
 130. วิเชียร ผุสดี 098-260-XXXX
 131. วิชาญ ชินหงส์ 061-654-XXXX
 132. สุพจน์ วชิรหัตถพงศ์ 094-696-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน ธันวาคม 2563)
 1. ธนาวุฒิ ยิ้มพ่วง 062-401-XXXX
 2. บุญเลิศ อำนาจเจริญชัย 089-592-XXXX
 3. บุญมา ชูเมือง 082-593-XXXX
 4. บุญฤกษ์ เสาทอง 085-134-XXXX
 5. ประจวบ มาโส 098-636-XXXX
 6. พัฒนะ จรัสไพศาล 094-962-XXXX
 7. พีระพัฒน์ พิพัฒน์สุนทรกุล 061-892-XXXX
 8. มนตรี มะเด็น 092-674-XXXX
 9. มารุต ห้องทองแดง 095-460-XXXX
 10. รุ่งโรจน์ กายะปานิช 096-880-XXXX
 11. วันชนะ ชัชชนะกุล 082-703-XXXX
 12. วิมาน กอบทองสุข 062-604-XXXX
 13. วีรยุทธ แหล่ดีน 062-691-XXXX
 14. ศักราช ณ เชียงใหม่ 063-516-XXXX
 15. ศุภชัย จันดาเบ้า 097-246-XXXX
 16. สมจักร ครองจริง 062-235-XXXX
 17. สมพร ภู่สละ 088-682-XXXX
 18. สราวุธ มิ่งพิจารณ์ 097-295-XXXX
 19. สัมพันธ์ นิ่มมาก 084-736-XXXX
 20. สุทธินันท์ พลสงคราม 095-692-XXXX
 21. อนุวัตร สิมมา 094-549-XXXX
 22. อภิชาติ สานุสันติ์ 094-481-XXXX
 23. อำพร จันชฎา 094-307-XXXX
 24. อิสระ พลเจริญ 064-934-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือน ธันวาคม 2563)
 1. เอื้อมพร สอนสัตย์ 094-890-XXXX
 2. แสงทิพย์ แก้ววัน 093-002-XXXX
 3. กัญญาณี ผลศรีแก้ว 097-282-XXXX
 4. จรรยา กิจโมกข์ 097-049-XXXX
 5. ณัฐธชา บุญประเสริฐ 099-987-XXXX
 6. ปวีณา บุญชื่น 091-778-XXXX
 7. รมย์ธีรา เสรีหิรัญชัยกุล 095-581-XXXX
 8. วรรณวิสา มุ่งหมาย 084-119-XXXX
 9. สุมารินทร์ ยุทธิยา 099-003-XXXX
 10. อมัชยา คุ้มไพร 086-498-XXXX
 11. อลิสา พลอยแดง 088-266-XXXX
 12. รัชนี ศรีช่วย 080-696-XXXX
 13. เสกสันฒ์ สุภาภัทรานนท์ 061-489-XXXX
 14. จักรี ทัพใหญ่ 081-359-XXXX
 15. จิรสิน วิวัฒน์มานิตสกุล 084-146-XXXX
 16. ณัฐวุฒิ ไผ่โสภา 099-258-XXXX
 17. บรรจง ป้องศรี 085-282-XXXX
 18. บุญเอื้อ จันทรเทศ 065-537-XXXX
 19. ปฐวี กาบแก้ว 095-451-XXXX
 20. ประวิทย์ ทับโนนทอง 091-229-XXXX
 21. ปัญญา พรายนุ่ม 063-820-XXXX
 22. พรชัย ชังคะกำลัง 090-989-XXXX
 23. ภูวเดช เชาว์รัตนภาส 061-440-XXXX
 24. สมมาตร นิทรา 083-276-XXXX
 25. สรรเสริญ สนธิกา 095-254-XXXX
 26. สราวุฒิ ธุริวรรณ 095-931-XXXX
 27. สุเชษฐ์ สนธิรักษ์ 093-175-XXXX
 28. สุริยา วงษ์แสง 061-571-XXXX
 29. อภินันท์ คุ้มเสร็จ 085-963-XXXX
 30. อุทิศ ฝ่ายเพชร 094-384-XXXX
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
 1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมล(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มด้านบน เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2563 หากไม่ยืนยันภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  1.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1 จะได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท
  1.2 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท
 2. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่าสูงสุด 400 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 (สำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 – 7 เม.ย. 63) และโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายนและสิ้นเดือนธันวาคม 2563 (สำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดจากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 4. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 5. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
 1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส, บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
 2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
 3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
 4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน เฉพาะลูกค้าใหม่ โดยจะต้องลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ ชั้น 1, 2+ เท่านั้น
  1.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1 จะได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท
  1.2 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียน และทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ภายในวันที่ 17 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 3. การทำประกันรถยนต์ที่จะมีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน สามารถทำได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 5. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 6. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่าสูงสุด 400 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 7. ลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 – 7 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และสำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563และสิ้นเดือนธันวาคม 2563
 8. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย
 10. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ภายในช่วงวันระยะที่กำหนดเท่านั้น
 11. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

โปรโมชั่นอื่น ๆ

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้
อื่นๆ

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้

MyCashback ยิ่งช้อปยิ่งได้ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าและสมาชิกในแอปพลิเคชันเงินติดล้อ พร้อมร้านค้าชั้นนำมากมาย สามารถแลกเป็นแต้มติดล้อหรือโอนเข้าบัญชี

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท
ยิ่งชวน ยิ่งได้

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท

รับค่าแนะนำไปเลย 300 บาท เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถชั้น 1, 2+ หรือ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น

โปรโมชั่นบัตรติดล้อ ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ เพาเวอร์บาย
อื่นๆ

โปรโมชั่นบัตรติดล้อ ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ เพาเวอร์บาย

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็สบาย ที่ร้านเพาเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และ สาขาโรบินสัน ชลบุรี พิเศษ เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ลดเลยทันที 200 บาท เฉพาะลูกค้าบัตรติดล้อที่มีวงเงินคงเหลือ หรือมีวงเงินพร้อมใช้เท่านั้น