หน้าแรก > โปรโมชั่น > สินเชื่อ > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT จากโปรโมชั่น “Hello Summer … ต้อนรับฤดูร้อนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เพียงลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท”
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือนมิถุนายน 2563)
1. วิรัญชนา สุขดำ
090-730-XXXX
2. มาลินทิพย์ เมืองสุวรรณ์
085-833-XXXX
3. นาง ลัดดา นาเพีย
081-471-XXXX
4. รัชนี นารินทรักษ์
081-717-XXXX
5. สุรไกร ปรือปรัง
084-780-XXXX
6. เสกสรร จันทร์ศรีเมือง
089-942-XXXX
7. วีรศักดิ์ ฝาวัง
081-447-XXXX
8. กมลทิพย์ อังสุวร
097-921-XXXX
9. มณฑาทิพย์ พงษพิพัฒน์
061-775-XXXX
10. เทวฤทธิ์ กันทารักษ์
080-339-XXXX
11. อรรถวัติ สมโภชน์
094-859-XXXX
12. วาสนา ระโรงสูงเนิน
096-475-XXXX
13. นนทพร โพธิ์โตนด
063-492-XXXX
14. บอย สมใจเพ็ง
089-359-XXXX
15. นพรัตน์ รุ่งรัศมี
097-140-XXXX
16. วัชรินทร์ อินจันทร์
092-349-XXXX
17. รัชนี ต่อเพ็ง
061-438-XXXX
18. ปราการ แสนกล้า
095-727-XXXX
19. สรศักดิ์ แสนพรม
080-810-XXXX
20. สุภัสสร อยู่คอน
062-942-XXXX
21. วีระพันธ์ จันทร์เปรม
064-949-XXXX
22. อำนวย เรืองเที่ยง
081-138-XXXX
23. จันทร์เพ็ญ ชูรัตน์
095-212-XXXX
24. ปฐมาภรณ์ แก้วใส
095-865-XXXX
25. ทวาสิน วัดสง่า
088-555-XXXX
26. บุญเลิศ กิจทวีรัตน์
087-970-XXXX
27. ณภัคกานดา กล่อมพงษ์
080-961-XXXX
28. นพัชธนัญ บุตรอุดม
062-826-XXXX
29. ภักติชน วงศ์ไพเสริฐ
064-287-XXXX
30. ปุณยวีย์ ศิริวัฒพิพรรธน์
062-350-XXXX
31. สุวิมล สุจินพรัหม
095-147-XXXX
32. เรืองชัย มาลาอุตม์
085-011-XXXX
33. ศรีสกุล บุนนาค
089-004-XXXX
34. ไพศาล ทรงทรัพย์วัฒนา
094-115-XXXX
35. อนุลักษณ์ ปรีสงค์
088-357-XXXX
36. กันต์กมล ได้ดี
082-788-XXXX
37. บวรกฤษฏิ์ ฉากพิมายทวีกุล
089-935-XXXX
38. พีรพัฒน์ ดิษแพ
064-331-XXXX
39. พยัพ นพรัตน์
097-007-XXXX
40. ทัศนีย์ เทศชัย
062-456-XXXX
41. เกษมกรณ์ โพธิ์แก้ว
093-374-XXXX
42. ศิริวรรณ ประชาชน
086-357-XXXX
43. กิตติพันธุ์ ชัยสิทธิ์
098-469-XXXX
44. อภิรักษ์ กล่ำพลบ
091-998-XXXX
45. กาญจณา บุญสร้าง
083-515-XXXX
46. รอสนี พิบูลย์
081-099-XXXX
47. เจนสิทธิ์ เจนผาสุข
096-002-XXXX
48. ใบเตย ศรีนวล
095-917-XXXX
49. วิชาญ ศรีพรม
094-993-XXXX
50. วัชระพันธ์ สาไธสง
085-699-XXXX
51. ประสิทธิ์ ศารทะประภา
081-866-XXXX
52. ศิริลักษณ์ ประชุมทอง
083-562-XXXX
53. นรินทร์ พิลึก
095-371-XXXX
54. ซัยนัฟ ระยา
081-958-XXXX
55. วันดี วัฒถียะ
081-578-XXXX
56. เพ็ชรรัตน์ นาควัชรญาณ
089-663-XXXX
57. นารายณ์ ลายภูษา
081-103-XXXX
58. ธิฬาภรณ์ พันธ์พาณิชสกุล
089-770-XXXX
59. ลัดดา ทิมภู
095-678-XXXX
60. ปราโมทย์ พรมมาตร์
081-713-XXXX
61. ณัชมุกดา วัฒนานันท์
081-922-XXXX
62. วราวุฒิ ประทุมวัน
061-012-XXXX
63. สิทธิโชค จันทวัน
093-504-XXXX
64. วราภรณ์ บุญสมาน
063-585-XXXX
65. สุดคำมา คำประภา
086-359-XXXX
66. กัลยาณี สีลาวัน
093-030-XXXX
67. สุรเดช สีแก้ว
090-384-XXXX
68. ธนิดา กลับสุวรรณ
091-029-XXXX
69. จริยา จันทร
083-036-XXXX
70. ปริศฎางค์ ฝอยทอง
065-618-XXXX
71. พงศ์พิพัฒน์ ชาญประโคน
095-643-XXXX
72. อธิชา เมฆวัน
093-615-XXXX
73. พชร จุลวัฒนศิริ
086-545-XXXX
74. อมรรัตน์ จันทร์เต็ม
062-338-XXXX
75. จิตรา รักษาวงษ์
090-770-XXXX
76. เฉลิมขวัญ สุขสยาม
087-006-XXXX
77. เบ็ญจมาศ ดวงลูกแก้ว
089-722-XXXX
78. จักร์รินทร์ สุขสุสันต์
086-397-XXXX
79. เกตุสุวรรณ อนุการ
080-446-XXXX
80. อรรถพล แสงเนตร
095-698-XXXX
81. กณิศนันท์ อรรถกูล
084-673-XXXX
82. เสมียน แก้วสุวรรณ์
089-097-XXXX
83. สุดาทิพย์ ตะนุมาตย์
084-470-XXXX
84. เทพพร สิงหาสิน
088-501-XXXX
85. วิโรจน์ บุญสิงห์
062-330-XXXX
86. ชลธิดา ผาสุข
085-921-XXXX
87. เพ็ญศรี นรกิจ
081-377-XXXX
88. จิรพร นาคสกุล
099-142-XXXX
89. ปรีชา คงอินทร์
066-027-XXXX
90. สุชานนท์ วงศ์มาแสน
083-607-XXXX
91. นิภัทรา เพริดพราว
089-081-XXXX
92. สิริลักษณ์ พงศ์นาวิน
081-808-XXXX
93. ดวงรัตน์ มุ่งพากเพียร
065-620-XXXX
94. ณัฐพร อาสน์สถิตย์
086-450-XXXX
95. วารุณี มีลาภ
098-074-XXXX
96. ศิริกุล ยมเกิด
086-555-XXXX
97. ศุภชัย สาครวิศว
097-002-XXXX
98. นภษร วรรณชัย
065-623-XXXX
99. ธนบดี กองทรัพย์
082-849-XXXX
100. จักรพงษ์ ศรัณยเวช
086-397-XXXX
101. ศรีเพชร คำวรี
085-070-XXXX
102. อุบล เจริญศรี
082-020-XXXX
103. บุญสม โพธิ์งาม
086-599-XXXX
104. สายสุรีย์ เส็งประสาร
095-837-XXXX
105. ไพบูลย์ หิริโกกุล
080-633-XXXX
106. พรปวีณ์ แซ่ไป๋
094-707-XXXX
107. อติเทพ พุ่มพวง
098-267-XXXX
108. ชลิดา ไม้แพง
099-424-XXXX
109. วินนารัชน์ ชัยวิทยนันต์
062-196-XXXX
110. เอกกวี อุดคำอ้าย
099-142-XXXX
111. วิสุทธิ์ เภตรา
089-071-XXXX
112. ธงชัย สายโสภา
062-507-XXXX
113. พัชราภรณ์ ตุ้ยหล้า
083-261-XXXX
114. สมมาตร โกเมนไทย
086-735-XXXX
115. เอมอร สะอาด
088-238-XXXX
116. มณฑิกา บุสภาค
062-392-XXXX
117. รัชชามลญ์ วริศวรกฤต
063-147-XXXX
118. เพียงเพ็ญ เนตรนิลพฤกษ์
099-248-XXXX
119. วราภรณ์ เรืองสมบูรณ์
065-396-XXXX
120. สุชีรา จันทร์รุ่งโรจน์
087-716-XXXX
121. มลทิรา คมฤทธิ์
088-220-XXXX
122. ชัยเดช บุญขุน
096-879-XXXX
123. สุขุมาล นารายนะคามิน
081-815-XXXX
124. ศกลวรรณ อรัณยะนาค
086-728-XXXX
125. อ้อ พัดทวี
063-791-XXXX
126. จิตรา โพธิ์เปี่ยม
099-335-XXXX
รายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท (โค้ดหมดอายุสิ้นเดือนกันยายน 2563)
1. จิตรา โพธิ์เปี่ยม
099-335-XXXX
2. วัชรวุฒิ ยศทวงค์
092-882-XXXX
3. ฐิติกรณ์ แก้วงามอรุณ
066-164-XXXX
4. คำเบา จันทรเสนา
089-880-XXXX
5. วีรยุทธ์ อยู่ยอด
087-942-XXXX
6. ฐิตารีย์ ทองคำมา
097-956-XXXX
7. ธิดาธร คล้ายขำ
089-673-XXXX
8. ยาชุดา แสงวงค์
082-464-XXXX
ติดต่อขอรับสิทธิ์
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
 1. กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมล(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มด้านบน เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2563 หากไม่ยืนยันภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่าสูงสุด 400 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 (สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 –22 เม.ย. 63) และโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 (สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63) นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดจากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด
 4. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 5. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
 1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส, บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
 2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
 3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
 4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน เฉพาะลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ภายในวันที่ 17 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 3. การจัดสินเชื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน สามารถจัดได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 5. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 6. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 7. ลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 –22 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63 โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563
 8. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ภายในช่วงวันระยะที่กำหนดเท่านั้น
 10. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กำหนด (มหาชน)

โปรโมชั่นอื่น ๆ

Back to top