รายละเอียด

กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

กรุงเทพประกันภัย

เบี้ย 99 บาท

ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจาก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอา ประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  • เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 5,000 บาท
  • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 100,000 บาท
  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 10,000 บาท