ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

ข้อดี

ของการมีประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

 • ให้คุณอุ่นใจกว่า เมื่อเจอ แพ้ แล้วจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • รับเงินปลอบขวัญเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • สะดวกง่าย ซื้อออนไลน์ได้ ในราคาคุ้มค่า
ประกันภัย ไวรัสโคโรนา
อุ่นใจกว่า เจอ แพ้ จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แน่นอน

อุ่นใจกว่า เจอ แพ้ จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แน่นอน

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

99 บาท

1. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

- เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน

- การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

10,000

5,000

100,000

2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

10,000

รายละเอียด และเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 100 ปี
 2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 1. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 1. เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่มีประกันโรคติดเชื้อโควิดของบริษัทประกันภัยใดก็ได้ กรณีหากผู้เอาประกันภัยไม่มีประกันโรคติดเชื้อโควิดและซื้อราคานี้ อาจถูกปฏิเสธการเคลมในภายหลัง จึงขอให้ซื้อประกันโดยใช้หลักสุจริตใจตามความเป็นจริง
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยก่อนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
 4. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
 5. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Back to top