หน้าแรก > อยากซื้อประกันภัย > วิธีเคลมประกันมะเร็ง
3

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษามะเร็ง

ทำประกันมะเร็งดีอย่างไร
ประกันภัยโรคมะเร็งเป็นการประกันภัยชนิดที่จ่ายเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว ถือเป็นประกันโรคร้ายแรง หากเมื่อผู้เอาประกันภัยถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก็ตาม (TNM) จะได้รับ เงินชดเชยเต็มตามจำนวนทุนประกันภัยที่ได้เลือกซื้อไว้ โดยไม่มีข้อบังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องนำไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด การประกันภัยโรคมะเร็งจึงให้ประโยชน์ได้มากกว่าประกันภัยค่ารักษาพยาบาลที่จะจ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น
เมื่อตรวจพบมะเร็ง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิก
 • กรอกเคลมฟอร์ม
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
 • ประวัติการรักษาพยาบาล
 • เอกสารยินยอมการเปิดเผยประวัติการรักษาพร้อมแนบสำเนา
 • บัตรประชาชน
 • ใบรายงานความเห็นแพทย์
ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาหรือค่าสินไหมทดแทน
กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยโรคมะเร็งนั้น เพียงขอให้ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก และนำหลักฐานมายื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน จากนั้นบริษัทประกันภัยจะทำการตรวจสอบ และอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หลังจากนั้นกรมธรรม์จะถือว่าสิ้นสุดผลบังคับลง การประกันภัยโรคมะเร็งจึงเป็นการประกันภัยที่เรียกกันอย่างง่ายๆ ว่า “เจอ-จ่าย-จบ” กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งจึงเป็นประกันภัยที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ครอบคลุม โดยมีเงื่อนไขหลัก คือ ผู้เอาประกันภัยโรคมะเร็งต้องไม่เคยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และต้องไม่อยู่ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน เงื่อนไขนี้ใช้บังคับเฉพาะกรมธรรม์ปีแรกเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเคลมโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยพบว่าเป็นมะเร็ง
การเบิกค่ารักษาเพิ่มเติม
กรณีการทำเคมีบำบัดและรังสีรักษาและการผ่าตัด
* โดยที่ผู้เอาประกันภัยต้อง เข้ารับการรักษาภายใน 180 วัน หลังจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิก
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุสาเหตุสำคัญ และวิธีการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
การเบิกค่ารักษากรณีตรวจวินิจฉัยซ้ำ
หากหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย จากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็ง และต้องการเข้ารับการตรวจเป็นครั้งที่สองจาก แพทย์ท่านอื่นเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยหรือเพื่อรับค่า ปรึกษาในการวางแผนการรักษาซึ่ง เกิดขึ้นภายใน 180 วันหลังจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิก
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ผลการตรวจวินิจฉัยซ้ำหรือใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันผลการวินิจฉัย หรือการวางแผนการรักษาพยาบาลจากแพทย์ท่านอื่น
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงค่าธรรมเนียมในการพบแพทย์ไว้อย่างชัดเจน
การเบิกค่าเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษา
เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิก
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือสำเนาของค่ารักษาพยาบาลในวันที่เรียกร้องค่าทดแทนจากกรณีนี้
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาที่ระบุวันที่เดินทางเข้ารับการรักษา หรือพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
Back to top