หน้าแรก > อยากซื้อประกันภัย > 3 โรคกวนใจ+ภัยโควิด

ทำไมต้องทำประกันภัย
3 โรคกวนใจ+ภัยโควิด

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ ครอบคลุมโรคยอดฮิตที่คนไทยมัก
พบเจอได้บ่อยครั้ง อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก
และโรคร้ายจากยุง อุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
เพิ่มความคุ้มครอง
จากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เงินติดล้อห่วงใยสุขภาพของ
คนไทยทุกคนจึงขอส่งต่อความห่วงใยผ่านประกันสุขภาพที่ดีเพื่อให้ คนไทยรู้สึกอุ่นใจ หมดกังวล
แม้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย 2 แผนความคุ้มครองในราคาเป็นมิตร จริงใจ พร้อมความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณหายกังวลใจและให้ทุกคนมีชีวิตหมุนต่อได้
กรุงเทพประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัย 3 โรคกวนใจ
+ภัยโควิด เพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ที่มาในช่วงหน้าฝน รวมถึงให้ความคุ้มครองจากไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) ที่ยังคงมีการ
แพร่ระบาดอยู่ พร้อมเงินชดเชยปลอบขวัญสูงสุด 50,000 บาท

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ+ภัยโควิด

กรุงเทพประกันภัย

 • คุ้มครอง 1 ปี
 • รับเงินชดเชยปลอบขวัญสูงสุด  50,000 บาท
 • ได้รับเงินชดเชยรายวันสูงสุด  1,000 บาท/วัน
 • คุ้มครองจากการติดเชื้อ 3 โรคกวนใจ 
  + ภัยโควิด
ประกันภัย 3 โรคกวนใจ+ภัยโควิด

แผนประกันภัยและ/หรือรายละเอียด
ที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง

แผนที่ 1

799 บาท

แผนที่ 2

1,699 บาท

ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยใน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (แต่ละโรคชดเชย 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่

30,000

50,000

โรคมือ เท้า ปาก

30,000

50,000

โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

30,000

50,000

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

30,000

50,000

ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ละ
โรคชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และ
แต่ละโรคชดเชยสูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้า
พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
โรคไข้หวัดใหญ่

300

1,000

โรคมือ เท้า ปาก

300

1,000

โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

300

1,000

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

300

1,000

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด (โควิด-19)

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด (โควิด-19)

 • Call center ตลอด 24 ชม.
  Call center ตลอด 24 ชม.
 • มีมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ
  มีมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 -70 ปี
 2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี(ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้)
 

ข้อยกเว้น

 1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้ โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลมาจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
 3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
  
หมายเหตุ
 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
 • ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
 • โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
 • โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า
 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน )

หมายเหตุ : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Back to top