ประกันโควิด

ทำประกันโควิด

กับเงินติดล้อ ดีกว่าอย่างไร

 • ครอบคลุม มีให้เลือกเพียบ เจอ จ่าย แต่ไม่จบ
 • สะดวกง่าย ซื้อออนไลน์ได้ ไม่ต้องไปสาขา
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
 • มีแผนคุ้มครองทันใจ ทั้งแบบมี และไม่มีระยะเวลารอคอย รักษาตัวก็ได้เงินชดเชย
ประกันภัย ไวรัสโคโรนา

แผนประกันภัยและ/หรือรายละเอียด
ที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง

แผนที่ 1

450 บาท

แผนที่ 2

850 บาท

* การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มี
สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19)

500,000

1,000,000

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)

50,000

100,000

ไม่มีระยะเวลารอคอย (ยกเว้นมีสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกัน)

ไม่มีระยะเวลารอคอย
(ยกเว้นมีสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกัน)

มาใหม่ มาใหม่!่

มาใหม่!

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน A
 

450บาท

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน B
 

830บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

10,000

30,000

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าโดยมีสาเหตุมาจาก
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

100,000

300,000

ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การชดเชยค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการการทำศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอย 180 วัน กรณีเจ็บป่วย)

10,000

10,000

40,000

10,000

กรณีได้รับผลกระทบวัคซีน COVID-19

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

10,000

100,000

10,000

100,000

ชดเชยรายได้

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัส Covid19 (สูงสุด 30 วัน/ปี )

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน /ปี (กรณีรักษาตัวห้องปกติ )

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน/ปี (กรณีรักษาตัวห้อง ICU )

300/วัน

300/วัน

600/วัน

500/วัน

500/วัน

1,000/วัน

ไม่มีระยะเวลารอคอย (ยกเว้นมีสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกัน)

ไม่มีระยะเวลารอคอย
(ยกเว้นมีสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกัน)

มาใหม!่ มาใหม่!

มาใหม่!่

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน C
 

1,110บาท

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน D
 

1,530บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

50,000

100,000

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าโดยมีสาเหตุมาจาก
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

500,000

1,000,000

ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การชดเชยค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการการทำศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอย 180 วัน กรณีเจ็บป่วย)

50,000

10,000

60,000

10,000

กรณีได้รับผลกระทบวัคซีน COVID-19

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

10,000

100,000

10,000

100,000

ชดเชยรายได้

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัส Covid19 (สูงสุด 30 วัน/ปี )

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน /ปี (กรณีรักษาตัวห้องปกติ )

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน/ปี (กรณีรักษาตัวห้อง ICU )

800/วัน

800/วัน

1,600/วัน

1,000/วัน

1,000/วัน

2,000/วัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ทำประกันโควิดไว้ อุ่นใจกว่า

ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
ซื้อประกันโควิดไว้ ไม่ต้องกังวล
เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองค่ารักษา
พยาบาล
ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
มีค่าตรวจหาเชื้อให้คนในครอบครัว
อุ่นใจ ซื้อประกันโควิดได้ง่ายๆ ไม่ต้อง
ตรวจสุขภาพ
สบายใจกว่า มีค่าตรวจหา
เชื้อให้คนในครอบครัว

(หากผู้เอาประกันติดโควิด)
แผนความคุ้มครองหลากหลาย
สบายใจกับแผนความคุ้มครองหลาก
หลาย

รวมทั้งแพ็กเกจคุ้มครองจากการ
แพ้วัคซีน

และเปรียบเทียบเบี้ยประกันโควิดได้ง่ายๆ

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี
 2. รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (กรณีชาวต่างชาติ รับเฉพาะของทิพยประกันภัยเท่านั้น และต้องตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด)
 3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 4. บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัย ไม่มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period ) 14 วัน ยกเว้น กรณีมีสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกัน
  จะไม่ได้รับ
  ความคุ้มครอง
 5. รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเพิ่มเติม เป็นไปตามที่ระบุในแผนประกันของแต่ละบริษัทประกัน ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้ง
 6. กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Back to top