ประกันโควิด

ทำประกันโควิด

กับเงินติดล้อ ดีกว่าอย่างไร

 • ครอบคลุม มีให้เลือกเพียบ เจอ จ่าย แต่ไม่จบ
 • สะดวกง่าย ซื้อออนไลน์ได้ ไม่ต้องไปสาขา
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
 • ครอบคลุมกว่า กับค่าชดเชยรายวัน
ประกันภัย ไวรัสโคโรนา

ครอบคลุมกว่า กับค่าชดเชยรายวัน

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน A
 

450 บาท

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน B
 

750 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส โคโรน่า

5,000

5,000

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าโดยมีสาเหตุมาจาก
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

100,000

100,000

ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การชดเชยค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการการทำศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอย 180 วัน กรณีเจ็บป่วย)

30,000

ไม่คุ้มครอง

50,000

ไม่คุ้มครอง

กรณีได้รับผล กระทบวัคซีน COVID-19

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

10,000

100,000

15,000

100,000

ชดเชยรายได้

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัส Covid19 (สูงสุด 30 วัน/ปี)

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน /ปี (กรณีรักษาตัวห้องปกติ)

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน/ปี (กรณีรักษาตัวห้อง ICU)

ไม่คุ้มครอง

400/วัน

800/วัน

ไม่คุ้มครอง

500/วัน

1,000/วัน

ครอบคลุมกว่า กับค่าชดเชยรายวัน

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี

แผน C
 

1,500 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส โคโรน่า

10,000

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าโดยมีสาเหตุมาจาก
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

200,000

ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การชดเชยค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการการทำศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอย 180 วัน กรณีเจ็บป่วย)

100,000

ไม่คุ้มครอง

กรณีได้รับผล กระทบวัคซีน COVID-19

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

30,000

200,000

ชดเชยรายได้

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัส Covid19 (สูงสุด 30 วัน/ปี)

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน /ปี (กรณีรักษาตัวห้องปกติ)

-ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนCovid19 สูงสุด 14 วัน/ปี (กรณีรักษาตัวห้อง ICU)

ไม่คุ้มครอง

1,000/วัน

2,000/วัน

ทำประกันโควิดไว้ อุ่นใจกว่า

ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
ซื้อประกันโควิดไว้ ไม่ต้องกังวล
เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองค่ารักษา
พยาบาล
ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
มีค่าตรวจหาเชื้อให้คนในครอบครัว
อุ่นใจ ซื้อประกันโควิดได้ง่ายๆ ไม่ต้อง
ตรวจสุขภาพ
สบายใจกว่า มีค่าตรวจหา
เชื้อให้คนในครอบครัว

(หากผู้เอาประกันติดโควิด)
แผนความคุ้มครองหลากหลาย
สบายใจกับ แผนความคุ้มครองหลาก
หลาย

รวมทั้งแพ็กเกจ คุ้มครองจากการ
แพ้วัคซีน

และเปรียบเทียบเบี้ยประกันโควิดได้ง่ายๆ

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1-60 ปี
 2. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ covid-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หาย จากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 3. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 4. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (โดยกรมควบคุมโรค)
 5. สัญชาติไทย และต่างชาติ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 6. คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น
 7. คุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง
 8. แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
 9. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับต่อคน
 10. ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3 , 4 ) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
Back to top